Вип. 64. Політичні студії

Permanent URI for this collection

Browse

Recent Submissions

Now showing 1 - 12 of 12
 • Item
  Культурний матеріалізм як стратегія дослідження культурних систем
  (2016) Бідочко, Леся; Кисельов, Сергій
  У статті розкрито суть засадничих принципів культурного матеріалізму, його основних понять і зв’язків між ними, а також виокремлено слабкі місця цього підходу.
 • Item
  Політика сек’юритизації як модель ідеології національної безпеки
  (2016) Зелінський, Андрій; Амельченко, Наталія
  У статті досліджено поняття національної безпеки та політики сек’юритизації як моделі ідеології у сучасних ліберально-демократичних суспільствах. Політика сек’юритизації розглядається як інтер-суб’єктивний процес соціального конструювання і як така, що виконує властиві політичним ідеологіям функції. Вивчення дискурсивної природи основних механізмів сек’юритизації дає змогу розглядати сучасні моделі політики національної безпеки як приклади операціоналізації політичних ідеологій.
 • Item
  Міфологічні обмеження теорії суспільного (раціонального) вибору
  (2016) Коломієць, Іван; Амельченко, Наталія
  У статті за допомогою методологій психоструктуралізму Сильвано Арієті та структурного психоаналізу Жака Лакана – Славоя Жижека досліджено лакуни новочасно-просвітницької раціональності, що зумовлюють обмеження застосування теорії суспільного (раціонального) вибору до політичних процесів у новочасних ліберальних ринкових демократіях.
 • Item
  Сутнісні характеристики та ознаки неформальної політики
  (2016) Шевченко, Тетяна; Яковлев, Максим
  Неформальна політика як невід’ємний елемент будь-якого політичного процесу має низку особливих сутнісних характеристик, що відокремлюють її від «формальної» та дають змогу розглядати «неформальну політику» як самостійний феномен. Цю статтю присвячено виокремленню сутнісних характеристик неформальної політики та їхній систематизації. На основі синтезу різних підходів до трактування неформальної політики, авторці статті вдалося виокремити такі її характеристики, як непублічність, нелегальність, функціонування поза законодавчим полем, партикулярність, корпоративність, традиційність, функціональність, раціональність.
 • Item
  Застосування постколоніальної методології до політичних досліджень наслідків російсько-радянського колоніального панування в Україні
  (2016) Гісем, Іван; Яковлєв, Максим
  У статті йдеться про можливість застосування постколоніальної методології до політичних досліджень широкого спектра процесів на теренах посткомуністичної України. Розглянуто основні дискусії щодо можливостей та обмежень у взаємодії цих двох напрямів – постколоніалізму та посткомунізму – як методологій дослідження. Зауважено про необхідність повної глобальної постколоніальної критики, разом з тим, наголошено на необхідності зважати на те, що расистської компоненти, ключової для «класичних» постколоніальних студій, у російсько-радянському колоніалізмі в Україні немає.
 • Item
  Політика укрупнення територіальних громад у контексті децентралізації влади: теоретичні аспекти дослідження
  (2016) Ткаченко, Ольга; Голіченко, Тетяна
  Статтю присвячено розгляду політики укрупнення територіальних громад у контексті децентралізації публічної влади. Виокремлено основні чинники впливу та рушійні сили, що сприяли появі та поширенню практики укрупнення муніципалітетів як засобу реформування територіальної організації влади шляхом аналізу теоретичних підходів та суспільно-політичних процесів.
 • Item
  Аналіз поняття ставки (stake) в теорії ігор
  (2016) Дем'янчук, Олександр; Заставна, Марина
  У статті детально розглянуто поняття ставки в політичній грі. На відміну від взаємодії економічних акторів, у грі між політичними гравцями ставкою найчастіше є нематеріальні ресурси - рейтинг у суспільстві, підтримка виборців, вплив на ухвалення рішень у міжнародній політиці. Визначення ставки в політичній грі проілюстровано на прикладі дій Російської Федерації й зокрема її президента В. Путіна стосовно анексії Криму.
 • Item
  Етнічна демократія та демократія міжетнічної згоди: порівняльний аналіз
  (2016) Коршук, Роман
  У статті проаналізовано концепції етнічної демократії та демократії міжетнічної згоди. Розглянуто зміст цих концепцій, здійснено їхній порівняльний аналіз.
 • Item
  Застосування теорії суспільного вибору для аналізу публічної політики: (на прикладі галузі вищої освіти)
  (2016) Савченко, Ігор; Дем’янчук, Олександр
  У статті розглянуто основи теорії суспільного вибору, зокрема такі її складові, як суспільне благо, перерозподіл, раціональність, держава тощо. Детально проаналізовано роль виборців, законодавців, бюрократів і груп інтересів у процесі прийняття політичних рішень. Представлено основні обмеження теорії суспільного вибору. На прикладі галузі вищої освіти запропоновано алгоритм для дослідження публічних політик із позиції теорії суспільного вибору.
 • Item
  Світ 2020: пошуки сучасного формату людського капіталу
  (2016) Жук, Михайло
  Сьогодні розвинуті країни розбудовують суспільство знань в умовах четвертої промислової революції. Основним часовим виміром є 2020 р. Для України це є значним викликом. Відповідь на нього визначить її перспективи в світовій геополітиці та світовій економіці. Українське суспільство потребує транзитів сучасного досвіду. Дуже важливим його компонентом є формування людського капіталу. У статті розглянуто адекватність часових пріоритетів українського розвитку відповідно до часових вимірів ЄС (2020).
 • Item
  The Concept of Europeanization and Its Application via Language Policies
  (2016) Romanova, Valentyna
  У статті подано результати аналізу основних підходів до розуміння концепції Європеїзації, зокрема щодо мовної політики. Основну увагу приділено питанню, що дотепер лишається поза увагою більшості науковців – питанню застосування концепції Європеїзації стосовно просування європейських норм щодо мовної політики за межі Європейського союзу (ЄС). Підкреслено, що вплив ЄС на країни Центрально-Східної Європи був найбільш ефективним у період до їхнього вступу до Європейського союзу. Зокрема, це стосується і мовної політики, що проілюстровано на прикладі Латвії. Можливості ЄС просувати європейські норми щодо мовної політики за межі Європейського союзу за допомогою Європейської політики сусідства та Східного партнерства визначено як обмежені. Зроблено висновок, що ключовим механізмом у цьому контексті є Європейська хартія регіональних мов та мов меншин.
 • Item
  Євроінтеграція як "тонка ідеологія" в українській політиці: концептуальний аналіз
  (2016) Печенкін, Антон
  Статтю присвячено представленню орієнтацій на європейську і пострадянську інтеграцію в українській політиці як ідеологічних позицій, які оформились після Майдану 2004 року і стали ключовими упродовж Євромайдану та подій після нього. Для обґрунтування такого підходу застосовано концептуально-морфологічний підхід до ідеологій М. Фрідена та розроблене у його рамках поняття «тонкої ідеології».