Вип. 56. Економічні студії

Permanent URI for this collection

Browse

Recent Submissions

Now showing 1 - 20 of 28
 • Item
  Передмова
  (2014) Глущенко, Світлана
 • Item
  Фондовий ринок: сучасний стан та перспективи розвитку
  (2014) Яковенко, Г. С.
  У статті здійснено аналіз сучасного стану та динаміки розвитку фондового ринку України. Зроблено висновки щодо подальшого розвитку фондового ринку в Україні, а також надано декілька рекомендацій, покликаних покращити стан фондового ринку в майбутньому.
 • Item
  Стратегія "блакитного океану" як нова форма ринкових відносин
  (2014) Соловйова, Т.
  У статті досліджено стратегію "блакитного океану", описану в однойменній книзі зі стратегії розвитку бізнесу, авторами якої є Чан Кім та Рене Моборн з Інституту стратегії блакитного оке- ану. Висвітлено основні засади і способи створення такого океану та проаналізовано спосіб переходу від конкуренції до форми ринкових відносин, що нівелює поняття "конкуренції".
 • Item
  Менеджмент проблемних банків у процесі стабілізації банківської системи України (на прикладі санаційного банку)
  (2014) Рилова, К.; Хмарюк, А.
  У статті досліджено механізми роботи з проблемними банками. Надано оцінку діяльності санаційного банку в Україні на базі «Родовід-банку», визначено основні напрями та результати його функціонування. Запропоновано базові шляхи покращення роботи санаційного банку в Україні на основі досвіду розвинутих країн світу.
 • Item
  Особливості трансфертного ціноутворення в Україні
  (2014) Прокопенко, А.
  Статтю присвячено аналізу особливостей трансфертного ціноутворення в Україні на основі нещодавно введеного відповідного законодавчого акта. Визначено вади чинного механізму трансфертного ціноутворення та проаналізовано перспективи розвитку та поліпшення цього напряму податкового регулювання.
 • Item
  Вплив кредитної діяльності на економіку України
  (2014) Приходько, Я.
  На сучасному етапі розвитку економічної системи України кредитні відносини проникають в усі сфери господарської діяльності, опосередковують весь процес відтворення суспільного капіталу, глибоко проникають у сферу обміну, грошових відносин, сферу фінансів, а також у процес виробництва і споживання. Кредит і кредитні відносини є невід’ємною складовою економічної системи України. Перебуваючи у центрі сучасного грошово-фінансового господарства, обслуговуючи інтереси господарських суб’єктів, кредит опосередковує зв’язки між державою, банком, товаровиробниками і населенням. Нині завдання відновлення виробничого призначення кредиту стає одним із пер- шочергових. У статті досліджено особливості та сучасний стан кредитної діяльності банків України, її роль і вплив на економічне зростання країни.
 • Item
  Соціально-економічний розвиток регіонів України в післякризовий період 2010–2012 років
  (2014) Осадча, А.
  У статті досліджено соціальні та економічні показники регіонів України за 2008-2012 рр., розраховані величини представлено у вигляді діаграм. На основі статистичних даних пояснено вплив фінансово-економічної кризи 2008-2009 рр. на розвиток регіонів, проаналізовано ступінь відновлення економіки країни в післякризовий період.
 • Item
  Кон’юнктура світового агропродовольчого ринку
  (2014) Овчаренко, А.
  У статті охарактеризовано поточний стан кон’юнктури світового агропродовольчого ринку. Оцінено зростання експорту та імпорту агропродовольчої продукції у світі. Прослідковано тенденцію до зростання індексу цін на сільськогосподарську продукцію, сировину та продовольство у розвинених країнах і країнах, що розвиваються.
 • Item
  Індекс людського розвитку
  (2014) Нагірняк, М.; Швед, У.
  У статті узагальнено й систематизовано теоретичні підходи до визначення й оцінки людського розвитку, обґрунтовано важливість комплексної оцінки людського розвитку, визначено основні проблеми людського розвитку в Україні, проаналізовано світові тенденції людського розвитку, визначено місце та перспективи України на міжнародній шкалі людського розвитку, запропоновано низку заходів щодо покращення ситуації в Україні.
 • Item
  Метод побудови моделі бізнес-процесів на базі фінансової звітності підприємства
  (2014) Ляпкало, Г.
  Аналіз бізнес-процесів є важливим елементом для розуміння діяльності організації, її стану та перспективи розвитку. Такий аналіз, як правило, проводиться на базі загальнодоступної інформації, а також деяких внутрішніх джерел. Однак для інвесторів іноді внутрішні джерела є недоступними, а тому постає питання, як саме можна здійснити побудову моделі бізнес-процесів на базі фінансової звітності підприємства. У цій роботі показано шляхи побудови такої моделі та виокремлено основні функціональні центри процесів бізнес-одиниці, що формують основу функціонування підприємства.
 • Item
  A review of approaches to understanding corporate crisis
  (2014) Lytvyn, Anton
  У статті розглянуто основні академічні підходи до визначення організаційних криз. Разом із оглядом визначень поняття «криза» дослідниками сфери антикризового управління, наведено міркування щодо суті криз, їхнього впливу на підприємства та настанов управління ними. Зроблено висновки щодо розвитку подальших досліджень у сфері криз на підприємствах.
 • Item
  Сучасний стан та перспективи розвитку проектів корпоративної соціальної відповідальності в Україні
  (2014) Кульгук, Т.
  Перехід України до сталого економічного розвитку, її інтеграція до європейського і світового співтовариства вимагають запровадження сучасних практик взаємодії держави та бізнесу, а також бізнесу і суспільства, які б дозволили посилити взаємну відповідальність усіх учасників громадського життя, створити умови для подальшого стабільного розвитку держави і суспільства, заснованого на врахуванні щонайширшого кола інтересів.
 • Item
  Аналіз основних тенденцій та перспектив розвитку страхового ринку України
  (2014) Кричильська, Н.
  Страховий ринок України не використовує увесь свій потенціал як інструмент економічного регулювання, розподілу і перерозподілу фінансових ризиків та коштів, тому актуальним питанням лишається створення цілісної та поетапної програми реформування страхового ринку України із врахуванням усіх специфічних та історичних особливостей країни. У статті проаналізовано основні показники діяльності страхових компаній протягом 1992-2013 рр., виокремлено основні тенденції та пропозиції щодо перспектив розвитку страхового ринку України.
 • Item
  Світова продовольча криза та перспективи аграрного сектору України
  (2014) Карасьова, Н.
  У статті досліджено основні тенденції світових цін на продовольчі товари та фактори розвитку продовольчої інфляції. Окреслено перспективи розвитку експорту аграрної продукції з урахуванням глобальної проблеми забезпечення продовольчої безпеки.
 • Item
  Факторингові послуги на ринку короткострокового кредитування України
  (2014) Казакова, М.
  У статті проаналізовано такий фінансовий інструмент, як факторинг, його переваги та недоліки порівняно з іншими видами короткострокового кредитування. Визначено сучасний стан ринку факторингових послуг в Україні та наведено деякі міркування щодо майбутнього цього виду послуг.
 • Item
  Досвід виходу українських компаній на ринок ІРО
  (2014) Грабовська, Є.
  Досліджено переваги IPO в порівнянні з іншими методами фінансування бізнесу; проаналізовано виходи на IPO українських компаній з 2005 р. по 2013 р.; сформовано основні фактори, що вплива- ють на успішність первинного випуску акцій.
 • Item
  Сучасний стан розвитку ринку лізингових послуг в Україні
  (2014) Глазунов, Є.
  У статті розглянуто такий фінансовий інструмент, як лізинг, та його розвиток на ринку фінансових послуг України. Проаналізовано також проблеми, що стримують розвиток та ефективне використання лізингу.
 • Item
  Аналіз грошово-кредитної політики Національного банку України за 2013 рік
  (2014) Ворон, Т.
  У статті досліджено проведення грошово-кредитної політики Національним банком України в 2013 р. Проаналізовано ключові показники діяльності Національного банку. Здійснено практичне дослідження ефективності монетарної політики в Україні. Запропоновано деякі заходи щодо підвищення ефективності грошово-кредитної політики.
 • Item
  Концепції проведення первинного публічного розміщення акцій на світових фондових біржах
  (2014) Возна, В.
  Досліджено метод залучення фінансових ресурсів підприємства – первинне публічне розміщення акцій. Проаналізовано процедуру випуску акцій та їх виведення на фондові біржі. Проведено порівняльний аналіз альтернативних джерел залучення фінансових ресурсів підприємства та виявлено їхні переваги і недоліки щодо публічного розміщення акцій.
 • Item
  Risks of implementing inflation targeting in Ukraine
  (2014) Vasylieva, K.
  The concept of “inflation targeting” is investigated. The potential risks of implementationinflation targeting in Ukraine, their background and possible ways to overcome them is determined and analyzed.