Том 1

Permanent URI for this collection

Browse

Recent Submissions

Now showing 1 - 12 of 12
 • Item
  Особливості формування професійної самоідентифікації курсантів вищих військових навчальних закладів
  (2018) Боднар, Алла; Макаренко, Наталія
  Статтю присвячено проблемі формування професійної самоідентифікації курсантів вищих військових навчальних закладів. Наголошено на тому, що саме в період навчання у ВВНЗ юнаки проходять етап становлення та укорінення їхньої самосвідомості, як особистісної, так і професійної. Професійну самоідентифікацію курсантів проаналізовано як багатомірний динамічний нелінійний процес, де переживання ідентичності актуалізується одночасно у професійній сфері цивільної спеціальності та у військово-професійній сфері.
 • Item
  Гуманістична парадигма та біопсихосоціальний підхід як базовий у соціальній підтримці осіб із проблемами психічного здоров'я
  (2018) Бондаренко, Наталія
  У статті розглянуто питання визначення поняття "психічне здоров’я", проблематику запровадження терміна "проблеми психічного здоров’я" як способу уникнення стигматизації та поширення гуманістичного ставлення до осіб, які мають психіатричний діагноз. Також проаналізовано сучасні теоретичні підходи, що пропонують розуміння внеску біологічних, соціальних і психологічних факторів у спричинення проблем психічного здоров’я.
 • Item
  Влада, сила й відповідальність як передумови прийняття рішень і відображення стилю керівництва в менеджменті
  (2018) Брик, Оксана; Кочаровський, Мстислав
  Статтю присвячено теоретичному дослідженню актуальних аспектів у співвідношенні застосування влади, сили та відповідальності в менеджменті та підходів до питання розуміння їхнього впливу на прийняття управлінських рішень і загалом на стиль керівництва трудовим колективом.
 • Item
  Психологічна консультація клієнтів дорослого віку
  (2018) Бушай, Ігор
  У статті проаналізовано методологічні та практичні підходи психологічного консультування клієнтів дорослого віку; узагальнено основні психологічні проблеми цієї вікової категорії; обґрунтовано концепцію відновлення рівноваги між образом світу та образом "Я" клієнтів як основний внутрішній механізм психічної рівноваги; розглянуто аспекти професійної підготовки психолога до консультативної практики з дорослими людьми.
 • Item
  Українські провини і вибачення: простір конотацій
  (2018) Васютинський, Вадим
  На підставі результатів опитування 162 респондентів описано афективно-когнітивні складові переживання почуття провини у просторі колективної свідомості українців. Установлено, що цей простір є складним, але слабко структурованим, піддатливим до виникнення й поширення малоусвідомлюваних захисних оцінок і ставлень. На схильність і здатність українців визнавати спільні історичні провини впливає рівень їхньої української ідентичності (нарцистичної, згідливої, гуманістичної) та вибір емоційно-ціннісної позиції (заперечно-захисної, уникливо-захисної, самозвинувачувальної).
 • Item
  Аксіоідентичність як детермінанта професійної підготовки майбутнього психолога
  (2018) Волошина, Валентина
  У статті презентовано результати теоретико-емпіричного вивчення процесу розвитку аксіоідентичності майбутнього психолога в процесі його професійної підготовки у закладі вищої освіти. Обґрунтовано необхідність використання під час професійної підготовки технології формування аксіоідентичності майбутнього психолога як структурного компоненту його інтеграла професійної цінності. Аксіоідентичність майбутнього психолога як особистісне утворення характеризується інтеграцією особистісної, професійної та соціальної ідентичностей на рівні ціннісної самосвідомості особистості. Сформованість означеного конструкту, за умови усвідомлення власної системи цінностей, розуміння здібностей, бажань і спроможностей, дає змогу майбутньому психологу цілеспрямовано будувати перспективи професійного зростання, здійснювати усвідомлені й відповідальні вибори, підкріплені почуттям інтегративної цілісності, самодостатності й конкурентоспроможності.
 • Item
  Супервізія та інтервізія у роботі педагога
  (2018) Іванюк, Ірина
  У статті проведено порівняльний аналіз досліджень щодо підходів до реалізації супервізії та інтервізіїї у професійній діяльності вчителів у зарубіжних країнах та в Україні; розкрито поняття супервізії та інтервізії у роботі педагогів у загальноосвітньому навчальному закладі; надано рекомендації щодо проведення інтервізій у педагогічних колективах.
 • Item
  Психологічна пружність і крихкість: екзистенційно-аналітичний погляд
  (2018) Каплуненко, Ярина
  У статті розглянуто проблеми психологічної пружності та крихкості з погляду екзистенційно-аналітичної психотерапії В. Франкла та А. Ленгле, проаналізовано історичний контекст українського сьогодення, зовнішні та внутрішні характеристики сучасного світу, зазначено роль особистості у подоланні негативних стресових впливів, запропоновано терапевтичну модель оптимізації психологічної пружності в контексті чотирьох фундаментальних екзистенційних мотивацій.
 • Item
  Особливості психосоціальної інтервенції у процесі формування професійної етики фахівців із зв'язків з громадськістю
  (2018) Рябець, Ірина; Голубєва, Марія
  Статтю присвячено питанню взаємозв’язку психосоціальної інтервенції у процесі формування професійної етики фахівців зі зв’язків з громадськістю. Відповідно до трьох пов’язаних між собою етичних площин (суспільної, корпоративної, особистісної) професійної етики PR-діяльності автори виокремили три рівні психосоціальної інтервенції – суспільний, корпоративний і особистісний. У статті зазначено, що впровадження психосоціальної інтервенції на кожному з цих рівнів дає можливість формування та розвитку професійних компетентностей фахівця зі зв’язків з громадськістю задля дотримання професійної етики фахівців із PR у їхній професійній діяльності.
 • Item
  Вікові особливості становлення самосвідомості особистості у пізній юності
  (2018) Співак, Любов; Співак, Дмитро
  Статтю присвячено віковим особливостям становлення самосвідомості особистості у пізньому юнацькому віці. Теоретично встановлено, що в цей період відбувається інтенсивне становлення самоідентичності особистості, що зумовлено її потребою у самовизначенні. Емпірично виявлено, що в пізній юності процес становлення самоідентичності особистості є динамічним. Із віком для особистості більшої значущості набувають ідентитети, які стосуються її майбутнього самовизначення й самореалізації в особистій і професійній сферах життєдіяльності, меншої – теперішніх сімейних ролей і соціального статусу. Визначені особливості є важливими для психолого-педагогічної теорії та практики.
 • Item
  Страх як регулятор прийняття життєвих рішень у період пізньої юності
  (2018) Чернобровкін, Володимир; Стародуб, Максим
  У статті розглянуто проблему прийняття життєвих рішень особами у період пізньої юності; описано особливості впливу різних факторів, зокрема смисложиттєвих орієнтацій, життєвої позиції; розглянуто питання впливу страху на прийняття життєвих рішень молодими людьми, розкрито вплив окремих видів страхів.
 • Item
  Системний підхід у сімейному консультуванні
  (2018) Яковенко, Ольга
  У статті розглянуто проблему системної моделі консультування сім’ї, зокрема аналіз сім’ї як соціальної системи, як комплекс елементів та їхніх властивостей, котрі перебувають у динамічних зв’язках і взаємовідносинах. Проведено аналіз теорії систем та описано принципи сімейного консультування. Окрему увагу приділено висвітленню основних положень індивідуальної ("адлеріанської") психології в межах консультування сім’ї.