049: Теорія та історія культури

Permanent URI for this collection

Browse

Recent Submissions

Now showing 1 - 20 of 21
 • Item
  Нотатки з пам'яті
  (2006) Джулай, Юрій
 • Item
  Кінооператор і кінорежисер - опоненти чи спільники?: (Внесок Юрія Іллєнка у розвиток мистецтва кіно)
  (2006) Брюховецька, Лариса
  У статті на прикладі видатної роботи оператора Юрія Іллєнка у фільмі "Тіні забутих предків" показано, як були подолані стереотипи знімання, піднято значення художньої образності, як широке застосування ручної камери підсилило невимушеність і динамізм дії, а вдумлива, творча робота над кольором зробила його чинником драматургії, чинником посилення емоційності. На прикладі новаторської творчості Іллєнка-оператора, що сприяла національній своєрідності українського кіно і стала внеском у розвиток кіно світового, показано, як виявилась українська ментальність на сучасному етапі.
 • Item
  Апофатичність "великого Іншого" (сталінські фільми про війну)
  (2006) Собуцький, Михайло
  У статті здійснено спробу застосувати до деяких проявів культу Сталіна у повоєнному радянському кінематографі таке історико-релігійне поняття, як апофатичне богослов'я. Зроблено висновок щодо ризикованої схожості дії цензури з його специфічними прийомами.
 • Item
  Акусматичний голос як засіб формування простору фільмів жаху
  (2006) Ползікова, Надія
  Стаття є спробою аналізу поняття акусматичного голосу і розкриття його функцій та властивостей. Простір фільмів оісаху, трилерів, стрічок жанрів саспенс та хоррор зазвичай характеризується наявністю зони неспокою, надзвичайного дискомфорту, певного роду психологічного тиску, яка і вирізняє дану категорію кінострічок серед інших. Існує велика кількість як візуальних, так і звукових способів формування цієї зони. Серед останніх особливо значущим є акусматичний персонаж, який завжди є всюдисущим, усевидющим, всезнаючим та всемогутнім, і саме тому він є безпрограшним засобом творення нестабільного емоційного простору.
 • Item
  Мистецтвознавчі інтерпретації творчості Любомира Медвідя у періодичних виданнях 1960-2000 рр.
  (2006) Мусій, Мар’яна
  Малярство львівського художника Л. Медвідя, як складне, багатозначне явище у мистецтві України II пол. XX ст., стало об'єктом численних мистецтвознавчих дискусій та інтерпретацій упродовж усієї творчої діяльності майстра. Непростий шлях визрівання незалежної критичної думки від офіційного історико-описового підходу радянського періоду до широкого спектра методів мистецтвознавчих інтерпретацій 1990 pp. відобразився і у трактуваннях творчості художника. Контроверсійність думок та розмаїття поглядів, викладених фахівцями у пресі та спеціалізованих виданнях, засвідчили самобутність, а, відповідно, й значущість постаті Л. Медвідя та його творчих інтенцій не лише в художньому процесі Львова, а й загалом в українській модерній образотворчості.
 • Item
  Візуальна репрезентація психоаналізу: Лакан та/через Далі
  (2006) Симчич, Марія
  Зроблено спробу віднайти точки перетину параноїдально-критичного методу Сальвадора Далі та психоаналітичної моделі Жака Лакана. Висвітлено базові моменти лаканівської оптики, особливості образів Далі, а також: подано можливість прочитання кожної позиції у світлі іншої.
 • Item
  Еволюція поняття "культурне надбання"
  (2006) Захаревич, Дмитро
  У статті подано аналіз документів з питань охорони та використання культурного надбання, який дає змогу прослідкувати зміну пріорітетів у процесі формування світового руху щодо збереження цієї спадщини. Хоча ці конвенції, хартії та законодавчі акти ще не є завершеною системою, але загалом вони становлять нормативний фундамент для співпраці держав у цій царині.
 • Item
  Сучасне мистецтво і політичне: проблеми взаємовпливу
  (2006) Черепанин, Василь
  У статті розглядаються деякі концепції соціально-політичних інтенцій сучасного мистецтва від футуризму та конструктивізму до неофіційного/альтернативного пізньорадянського мистецтва і західних художніх течій другої половини XX cm. Дана проблематика пов 'язується з феноменом естетизації політики, марксистською теорією мистецтва і політизацією культури.
 • Item
  Специфіка вивчення давньоруських городищ
  (2006) Бондарець, Оксана
  У статті розглядається джерельна база та історія досліджень давньоруських городищ. Наголошується на важливості їх осмислення у контексті основних парадигм культурологічного пізнання.
 • Item
  Смерть у проявах давньоскандинавської ментальності (спроба реконструкції за базовою танатичною моделлю)
  (2006) Король, Денис
  Статтю присвячено систематизації специфіки скандинавського світогляду на прикладі уявлень про смерть як зріз архаїчної ментальності скандинавів. Запропоновано до розгляду "базову танатичну модель" як алгоритмічну схему, що дає змогу простежити комплексну картину системи зв'язків в уявленнях про "Смерть" та "Потойбіччя" у ментальній моделі певної етнокультурної традиції.
 • Item
  Обряди переходу та катакомбний поховальний ритуал
  (2006) Пустовалов, Сергій
  Подано семантичний аналіз найважливішої з точки зору обрядів переходу частини катакомбної поховальної споруди - лазу чи входу до поховальної камери. Інваріантність проявів захисної функції перетинки пояснюється етносоціальною стратифікацією та внутрішньою диференціацією жерців чи чаклунів.
 • Item
  Просторова структура святилища Сумійосі-тайся
  (2006) Капранов, Сергій
  У статті розглянуто структуру сакрального простору одного з найдавніших сінтоських святилищ Японії - Сумійосі-тайся та її зв 'язок із міфологією сінто.
 • Item
  Середньовічна світоглядна парадигма у сюжетах башт Софії Київської
  (2006) Демчук, Руслана
  У статті розглянуто частину сюжетного ладу символіко-зооморфного фризу сходових башт Софії Київської як інформативну семіотичну систему.
 • Item
  Зооморфічні мотиви метафорики Св. Симеона Нового Богослова
  (2006) Морозова, Дарія
  У дослідженні розглядається роль зоологічних образів у текстах Св. Симеона Нового Богослова, а також їхні походження, коннотативне навантаження та їхній зв'язок із різними наративами візантійської релігійної літератури.
 • Item
  Особливості формування Студійського уставу
  (2006) Карпінська, Лілія
  У статті подано аналіз історії виникнення та формування Студійського уставу у Візантійській Церкві. Правила та норми чернечого життя, закладені в усних, а згодом писемних повчаннях Теодора Студита, визначили подальший розвиток чернечої традиції. Устав богослужінь для Студійського монастиря став взірцем для східнохристиянської церкви на наступні віки. Складний богословський синтез різних традицій православного чернецтва в укладеному у IX cm. Студійському уставі, а також: масштаби поширення та популярності цих нормативних текстів дають підстави вважати здійснену Теодором Студитом чернечу реформу важливим напрямом розвитку богословської думки.
 • Item
  Тіло та людина в епосі Гомера
  (2006) Гавриленко, Валерія
  У статті порушено проблему співвідношення людини і тіла в гомерівському епосі. Акцентується, зокрема, на видимості та відчутності «органів» епічного героя, на їхній своєрідній одновимірності, де не розрізняються «внутрішнє» та «зовнішнє». Людина Гомера, хоча й має тіло, не ідентична йому. Конкретикою тілесних образів (зорових, зовнішніх) в описах людини лише підкреслено їх нетотожність.
 • Item
  Стан вивчення віртуального простору як простору соціального, психологічного та культурного в сучасних західних студіях
  (2006) Войцицька, Маріанна
  Дослідження віртуального простору більшою мірою ще й досі залишаються «terra incognita» на вітчизняних наукових теренах, хоча на Заході традиція його вивчення перевищує 10 років. На сьогодні Інтернет уже вочевидь є надзвичайно вагомим чинником життя, що вимагає вивчення потенціалу суспільних перетворень, а тому долучення до дослідницької спадщини Всесвітньої мережі є певною необхідністю для більш комплексного бачення явищ сучасної культури. У статті подано загальний огляд провідних дослідницьких тенденцій заходу й охарактеризовано стан вивчення віртуального простору як простору соціального, психологічного та культурного.
 • Item
  Проблема симуляції в аналогії кінематографічного апарата з платонівським міфом про печеру
  (2006) Брюховецька, Ольга
  Аналогію кінематографічного апарата і платонівської печери, яку запровадив у психоаналітичну теорію кіно Ж-Л. Бодрі, відкинули як ідеалістичну й аісторичну. На противагу цьому стаття доводить важливість такої аналогії для психоаналітичного розуміння кінематографічного суб'єкта.
 • Item
  Структура орнаменту в його семантиці
  (2006) Нікішенко, Юлія
  Статтю присвячено проблемі структури орнаменту та його основним складовим частинам - знакам, мотивам, елементам, а також системі зв'язків, що об'єднує всі ці частини в єдине зображення. Орнамент розглядається як складний семантичний комплекс, зміст якого залежить не лише від того, які знаки та мотиви до нього включено, а й від їхньої конфігурації та конфігурації зв 'язків між: ними. Зокрема, увагу приділено питанню виокремлення зв 'язкїв між: деякими компонентами орнаменту та структурі орнаментальних мотивів, оскільки ці аспекти побутування орнаменту відіграють важливу роль у його функціонуванні як знакової системи.
 • Item
  Стильоцентризм як культурологічний метод
  (2006) Чечель, Наталія
  У статті формалізовано поняття стилю як матеріалізованого світовідчування та підкреслено момент центральності стилю як семіотичної мови стильоцентризму, що суттєво коригує емпіричні методи вивчення української культури, зокрема театру, забезпечуючи її входження до системи великих європейських стилів. Універсальну структуру національного стилю пов'язано з виробленням концепції ігрового полістилістизму як консолідуючої суспільно- художньої ідеї, втіленої у різноманітних формах і субстанціях.