Випуск 6

Permanent URI for this collection

Browse

Recent Submissions

Now showing 1 - 12 of 12
 • Item
  Semantic Structures of the American Blog Discourse
  (Дух і Літера, 2020) Zernetsky, Pavlo; Kucherova, Olena
  In this article the semantic structures of constructing American blog discourse are analyzed. Those structures are based upon semantic relations between propositions in the text of the blogs and aim to enhance coherence in this discourse. The results show that particular types of interpropositional relations are used on macro-semantic level for different subgenres of blogs (the semantic relations of equivalence, comparison, contrast, ‘part-whole’/’whole-part’, implication/causality, chronological order and spatial order relations). In particular, these interpropositional relations differ in the subgenres, such as political, business, socio-cultural, technology, and sports. In addition, the analysis brings out the different percentage of their usage.
 • Item
  Spronominal Adverbs of English Legal Discourse Translated into Ukrainian : Semantic, Morphological and Syntactic Dimensions
  (Дух і Літера, 2020) Pavliuk, Natalia
  The paper studies specific features of English pronominal pronouns and their translation. The results of the research show that the compounds in question are the archaic feature of the English legalese, they appeared in the Old English period, the same time as the adverbs here and there emerged, and some of them came into use in the Middle English time. The pronominal character of pronominal adverbs (PAs) is clearly seen through the lens of Ukrainian translation where they are mostly rendered by means of pronouns or noun phrases. Since Ukrainian does not have direct equivalents for English PAs, we can see ten different means used to translate them into Ukrainian.
 • Item
  Мова мережевого фольклору як засіб опору інформаційній агресії
  (Дух і Літера, 2020) Кирилюк, Ольга
  Однією з форм емоційного захисту суспільства в умовах інформаційної агресії стає мережевий фольклор. Тому дослідження набору мовних одиниць, уживаних у таких постфольклорних текстах, набуває особливої актуальності, оскільки дає можливість виявити важливі суспільні реакції на події в умовах збройного протистояння та, відповідно, сформовану мовну картину світу. У процесі аналізу виділено головні мовні засоби творення комічного ефекту у змалюванні образу ворога.
 • Item
  Прагматична координата моделювання дискурс-портрета мовної особистості
  (Дух і Літера, 2020) Куранова, Світлана
  У статті розглянуто особливості формування прагматичної координати дискурс-портрета мовної особистості. На матеріалі есеїстики О. Забужко досліджено структурно-прагматичну організацію публіцистичних текстів, окреслено специфіку використання прагматичних одиниць різного рівня складності, виділено прагматичні засоби та способи оформлення дискурсивної зв’язності. Розглянуто смислову структуру прагматичної координати дискурс-портрета мовної особистості.
 • Item
  Лінгвістичні прийоми легітимації у ЗМІ
  (Дух і Літера, 2020) Чадюк, Марія
  Статтю присвячено прийомам, які використовують у текстах ЗМІ задля представлення певних дій як правомірних чи неправомірних. Для аналізу способів і засобів легітимації було адаптовано схему нідерландського лінгвіста Т. ван Левена. На прикладі дискусії щодо мовної політики компанії McDonald’s проаналізовано прийоми апеляції до авторитету, моральних цінностей і раціоналізації, а також з’ясовано, які з них частіше використовують для підтвердження слушності дії, а які – для спростування певної позиції.
 • Item
  The Self-Identification and Language Awareness of Poles in Eastern Podolia : Survival or Decline of "Polishness"? : (based on the 20th–21st century materials from Gródek Podolski)
  (Дух і Літера, 2020) Domitrak, Yuliya
  The article deals with the main principal categories of Polish minority self-identification and some problems of religious and language awareness in Eastern Podolia. The analysis is based on recordings collected in Gródek Podolski and its neighbourhoods at the turn of the 20th and 21st centuries. The author of the paper analyzes what is the image of the identification being reflected in the statements of local Polish inhabitants, finds out what motivates the interviewees to define themselves as Poles, and describes the ways of eliminating the Polish population in Eastern Podolia by authorities, through indicating the main factors that hinder the Poles’ self-identification. The paper concludes that the Catholic religion is an element integrating the national minority that enhances the Polish national identity and maintains the transmission of cultural traditions. The language as a bearer of the sense of identity influences a person’s self-presentation, becoming its integral component. Language awareness often coincides with the national and ethnic identity. Despite the harmful policy of Soviet authorities’ against Poles and all their efforts to suppress religion, Polish culture and language, the Polish population has never stopped to consider themselves as a related part of the entire Polish nation by keeping national traditions, they were faithfully committed to the Catholic Church, tried to preserve their language and history for younger generations.
 • Item
  Перейменування вулиць м. Чернігова у світлі соціолінгвістики
  (Дух і Літера, 2020) Немировська, Світлана
  У статті висвітлено соціоономастичні аспекти перейменування вулиць м. Чернігова в період від 1991 р. і до сьогодні. Проаналізовано особливості процесу декомунізації та проблеми, пов’язані із заміною радянських найменувань у місті. Увагу зосереджено на дискусіях щодо запропонованих/відхилених годонімів, а також розглянуто перспективи подальших змін у топонімічному ландшафті Чернігова.
 • Item
  Особливості периферійної зони займенниково-співвідносних несиметричних речень
  (Дух і Літера, 2020) Онатій, Анастасія
  У статті запропоновано аналіз периферійної зони займенниково-співвідносних несиметричних речень: описано специфіку формально-граматичної організації, виявлено морфологійні транспозиційні процеси, що спричиняють синсемантизацію корелята й забезпечують формування синтаксичної проєкції, зафіксовано частотні випадки прономіналізації повнозначних частин мови в позиції співвідносного слова, досліджено семантико-синтаксичні відношення. Констатовано, що зміщення повнозначного слова в синтаксичну позицію корелята спричиняє посилення його дейктичної функції й послаблення номінативної.
 • Item
  Багатомовні корпуси Інституту славістики Польської академії наук – CLARIN-PL. Польсько-литовський паралельний корпус "2" та Польсько-український паралельний корпус
  (Дух і Літера, 2020) Левчук, Павло; Рошко, Данута; Рошко, Роман
  У статті описано групу Clarin-PL, яка є польським представництвом Європейської дослідницької інфраструктури CLARIN ERIC. Представлено завдання та цілі інфраструктури CLARIN ERIC та групи Clarin-PL. Як приклади подано окремі мовні засоби та ресурси, розроблені групою Clarin-PL. Особливу увагу присвячено тим багатомовним ресурсам, головна роль у побудові яких належить команді Інституту славістики Польської академії наук (ІС ПАН), зокрема це два розширені багатомовні корпуси сучасних текстів Polish-Lithuanian Parallel Corpus "2" i Polish-Ukrainian Parallel Corpus. Схарактеризовано провідну роль ІС ПАН у побудові групою Clarin-PL багатомовних корпусів. Окреслено нові, вже розпочаті та заплановані завдання, пов’язані з побудовою багатомовних ресурсів Clarin-PL.
 • Item
  Урахування культурознавчого напряму при укладенні підручників із української мови як іноземної
  (Дух і Літера, 2020) Замбжицька, Марта; Романюк, Світлана; Якубовська-Кравчик, Катажина
  У статті порушено проблему взаємозв’язку мови і культури в процесі викладання української мови як іноземної у вищих навчальних закладах Республіки Польща. Дослідження проведено на основі аналізу підручників, що вийшли друком у Варшаві впродовж 2017–2018 років і скеровані передусім до студентів філологічних факультетів. Наголошено на потребі використання у дидактиці іноземної мови різних культурознавчих аспектів, що сприяють розумінню контексту і середовища функціювання мови
 • Item
  Чи можливе розв'язання мовного конфлікту в Україні? Рецензія на: Масенко, Л. Конфлікт мов та ідентичностей у пострадянській Україні. Київ : Кліо, 2020. 176 с
  (Дух і Літера, 2020) Кісс, Надія
  Рецензія на: Масенко, Л. Конфлікт мов та ідентичностей у пострадянській Україні. Київ : Кліо, 2020.
 • Item
  Рецензія на: Вісник Термінологічної комісії при Міжнародному комітеті славістів. Випуск III. Київ; Загреб, 2019. 115 с.
  (Дух і Літера, 2020) Васильєва, Людмила; Кочан, Ірина
  Рецензія на: Вісник Термінологічної комісії при Міжнародному комітеті славістів. Випуск III. Київ; Загреб, 2019. 115 с.