181: Юридичні науки

Permanent URI for this collection

Browse

Recent Submissions

Now showing 1 - 20 of 35
 • Item
  Співвідношення національних і міжнародних правових систем
  (2016) Козюбра, Микола
  У статті здійснено аналіз напрямів взаємодії міжнародних і національних правових систем в умовах глобалізації, а також місця міжнародних договорів у національній правовій системі, конституційних підстав, засобів і способів подолання колізій між національним законодавством України і міжнародними договорами України.
 • Item
  Міжнародне право в національній правовій системі за Основним Законом України
  (2016) Савенко, Микола
  Статтю присвячено конституційному регулюванню співвідношення міжнародного та внутрішньодержавного права на Європейському континенті. Розкрито особливість і домінування європейського права і принципи визнання його пріоритетності. Проаналізовано полеміку щодо співвідношення міжнародних договорів України і національного законодавства. Зроблено аргументований висновок щодо пріоритетності міжнародних договорів над внутрішніми нормативними актами.
 • Item
  Аналіз національного законодавства в контексті міжнародних договорів України
  (2016) Лихолат, Ірина
  У Конституції України міжнародні договори визнано частиною національного законодавства. Але їхнє місце в законодавстві України чітко не визначено. Також не встановлено принципи та пріоритети у співвідношенні норм міжнародних договорів та норм законів України, що призводить до виникнення колізій у процесі їхнього застосування. У статті встановлено, що лише у 70 % чинних кодексів України та у 20 % чинних законів України визначено пріоритет норм міжнародних договорів над нормами національного законодавства та зазначено можливі причини такого співвідношення. Пріоритет норм міжнародних договорів досліджено методами контекстного пошуку та контент-аналізу.
 • Item
  Європейські та міжнародні стандарти правничої професії в контексті функціонування правової системи України
  (2016) Сущенко, Володимир
  У статті проаналізовано чинну нормативно-правову базу документів, що регулюють правничу діяльність, а також підкреслено роль європейських і міжнародних стандартів правничої професії в контексті функціонування правової системи України. Запропоновано конкретні заходи щодо підвищення рівня професійної відповідальності правників.
 • Item
  Інституційні новації державної служби через призму новітнього законодавства: науково-теоретичний аспект
  (2016) Костюк, Віктор
  У статті досліджено проблеми інституційних новацій державної служби через призму новітнього законодавства. Акцентовано увагу на теоретико-правовому аналізі положень нової редакції Закону України "Про державну службу". Охарактеризовано систему інституційних засад з питань організації та управління державною службою, вступу на державну службу, правового статусу державного службовця, умов праці, припинення державної служби. Підкреслено розширення механізмів дисциплінарної та матеріальної відповідальності державних службовців. Наголошено на тенденції щодо звуження сфери державної служби, недостатності прозорості, відкритості, публічності. Визначено тенденції удосконалення інституту державної служби.
 • Item
  Юридичне тлумачення: деякі особливості австрійського підходу
  (2016) Звєрєв, Євген
  Статтю присвячено аналізу підходів до юридичного тлумачення в австрійській правовій системі. Здійснено огляд методів тлумачення, які використовуються австрійськими судами загалом і конкретно стосовно тлумачення договорів. Аналіз проведено в порівнянні з аналогічними підходами в німецькій правовій системі. Австрійські традиційні позитивістські напрацювання порівнюються з новими підходами з теорії природного права, які мають німецьке коріння.
 • Item
  Окрема думка та соціальні перетворення: важливість судових рішень
  (2016) Футей, Богдан
  Автор статті підкреслює, що судова влада має важливе завдання - змінювати суспільство через спроби неупередженого творення чітких правових норм, які однаково застосовуються до всіх; розкриває правові аспекти ідеального громадянського суспільства та роль окремої думки в його утвердженні.
 • Item
  Межі адміністративної дискреції: проблеми визначення
  (2016) Венгер, Володимир
  У статті здійснено правовий аналіз підходів до розуміння меж реалізації дискреційних повноважень органами публічного управління. Подано загальну характеристику адміністративної дискреції та підходів до визначення правових інструментів її обмеження. Проаналізовано вимогу обмеження дискреційних повноважень як складовий елемент принципу верховенства права.
 • Item
  Право бути почутим - складова верховенства права в діяльності органів місцевого самоврядування
  (2016) Цельєв, Олексій
  Статтю присвячено деяким аспектам теоретичної розробки та практичної реалізації однієї зі складових верховенства права, а саме: права бути почутим у діяльності органів місцевого самоврядування. Наведено приклади використання цього права для досягнення позитивного ефекту в діяльності органів місцевої влади. Проаналізовано наслідки порушення вказаного права на прикладі рішення Європейського суду з прав людини.
 • Item
  Визначення права і визначеність закону
  (2016) Матвєєва, Юлія
  У статті йдеться про співвідношення понять "визначення права" і "визначеність закону". Авторка обстоює думку про те, що однозначне визначення права дати неможливо. Проте невизначеність права долається визначеністю закону. Розглянуто принцип правової визначеності як одну з основних вимог верховенства права.
 • Item
  Зміни до Конституції України: актуальні темпоральні аспекти
  (2016) Шуліма, Альона
  У статті досліджено актуальні проблеми сучасної конституційної реформи в Україні в аспекті аналізу темпоральних особливостей чинної Конституції України та порядку розгляду існуючих конституційних ініціатив. Автор звертає увагу на необхідність дотримання процедури внесення змін до Конституції України як умови її стабільності й порушує питання щодо необхідності вдосконалення такої процедури.
 • Item
  Відмінні ознаки прав людини третього покоління
  (2016) Іванків, Ірина
  У статті розкрито основні відмінні ознаки прав людини третього покоління на прикладі права на мир, права на безпечне навколишнє середовище та права на зрівноважений розвиток. Ці права перебувають у процесі становлення, тому їх каталог, суб’єкт та ключові ознаки є дискусійними. Незважаючи на формальну невизначеність багатьох компонентів, права третього покоління мають велике значення для ефективного захисту прав першого та другого поколінь.
 • Item
  Принцип недискримінації в контексті Угоди про асоціацію між Україною та ЄС
  (2016) Мороз, Юлія
  У статті проаналізовано роль принципу недискримінації в контексті Угоди про асоціацію з ЄС, спираючись на його значення в праві ЄС. Автор зосереджує увагу на главі 21 Угоди та порядку імплементації її норм у національне законодавство.
 • Item
  Правова природа та поняття публічної особи: (на основі практики Верховного суду Сполучених Штатів Америки)
  (2016) Нагнічук, Оксана
  У статті розглянуто питання правової природи поняття публічної особи. На основі судової практики Верховного суду Сполучених Штатів Америки визначено коло осіб, які належать до публічних. Зосереджено увагу на відокремленні понять "загальна публічна особа", "відносно публічна особа" та "особи, визнані публічними поза власною волею". Здійснено аналіз судової практики та законодавства України з цього питання.
 • Item
  Правові цінності комунітаризму як філософсько-правової теорії
  (2016) Кравцов, Ігор
  У статті здійснено аналіз проблем ставлення до правових цінностей згідно з комунітаристським підходом у філософії та теорії права. Актуальність цієї теми зумовлена тим, що в правовій науці на сьогодні не вироблено єдиної позиції стосовно цінностей права, їх природи, ієрархії, співвідношення меж. Проблеми є надзвичайно важливими нині, оскільки Україна переживає період поступового переходу від одних ідеологічних та наукових засад до інших, тому потрібно досліджувати вихідні теоретико-філософські категорії, однією з яких є правові цінності, для розуміння права, його творення та реалізації в житті суспільства.
 • Item
  Право народу на опір в історико-правовій думці: від зародження до утвердження
  (2016) Зборошенко, Денис
  У статті здійснено аналіз становлення права народу на опір як природного права людини від першої згадки про нього, через зародження концепції народного опору в думці мислителів епохи Середньовіччя, визначення права на опір як складової теорії суспільного договору та до його утвердження, визнання природним правом та початок використання в політичній площині.
 • Item
  Історія виникнення та розвитку школи правового реалізму
  (2016) Мельник, М.
  У статті здійснено аналіз передумов виникнення й розвитку американської та скандинавської течій школи правового реалізму. З’ясовано витоки ідей та розкрито концептуальні основи фундаторів школи.
 • Item
  Релігійні інституції православної церкви за Синодального періоду як юридичні особи
  (2016) Шмарьова, Тетяна
  Статтю присвячено інституційній структурі православної церкви в Російській імперії за Синодального періоду. Окремі релігійні інституції розглянуто в контексті доктрини цивільного права і тогочасного законодавства як суб’єкти права церковної власності, але водночас - як складові єдиної помісної церкви, зв’язані правилами канонічності, ієрархічності, управління і контролю.
 • Item
  Дотримання принципу пропорційності при блокуванні доріг у контексті реалізації права на мирні зібрання в Україні
  (2016) Середа, Максим
  Статтю присвячено аналізу практики міжнародних судів щодо мирних зібрань, які призводять до блокування транспортних комунікацій. Розглянуто питання балансування прав учасників зібрання на використання частини публічного простору і суспільного інтересу щодо безперешкодного використання доріг. Досліджено та узагальнено практику Європейського суду з прав людини та Європейського суду справедливості щодо застосовування принципу пропорційності в цих справах. Автор доходить висновку, що за нормальних обставин, коли учасники мирного зібрання діють добросовісно, право на свободу мирних зібрань превалює над тимчасовими незручностями, викликаними блокуванням доріг.
 • Item
  Перспективи законодавчого врегулювання в Україні використання електронних інструментів участі громадян в управлінні державними справами
  (2016) Проценко, Діана
  Статтю присвячено проблематиці унормування використання інформаційно-комунікаційних технологій (ІКТ) при реалізації конституційного права громадян на участь в управлінні державними справами ("право на участь"), потреба в підвищенні ефективності реалізації якого нині гостро назріла та може бути досягнута через втілення ідей електронної демократії. Досліджено наявність в українському законодавстві достатніх правових підстав для використання ІКТ при реалізації означеного вище "права на участь". Автор спирається на європейський досвід впровадження е-демократії, аналізуючи положення Рекомендації Комітету Міністрів Ради Європи щодо е-демократії 2009 року, та співвідносить їх із положеннями чинного законодавства України. Також окремо розглянуто питання необхідності та достатності запровадження принципу технологічної нейтральності для реалізації "права на участь".