Вип. 03. Історико-філософські студії

Permanent URI for this collection

Browse

Recent Submissions

Now showing 1 - 20 of 23
 • Item
  Передмова
  (2000) Горський, Вілен
  Передмова до часопису "Магістеріум", № 3, тематична серія - "Історико-філософські студії".
 • Item
  Проблема аналогії буття у томістичній філософії
  (2000) Котусенко, Віктор
  У статті розглянуто основні риси та функції поняття "аналогія буття" у натуральній теології томістичної традиції. Основну увагу зосереджено навколо особливостей підходу до даного питання засновника традиції Томи Аквінського та одного з найвпливовіших томістів Томазо де Віо (кардинала Каєтана (1468 -1534), а також їхніх послідовників. Метою статті є показати, що доктрина аналогії буття репрезентує у натуральній теології своєрідний і оригінальний трансцедентальний метод, який дає змогу оцінити саму здатність людського інтелекту висловлювати позитивні судження про трансцедентний Абсолют.
 • Item
  Ралф Кедворт: основні ідеї теорії пізнання Кембриджського платоніка XVII ст.
  (2000) Колесник, Артем
  У запропонованій статті автор розглядає основні ідеї теорії пізнання Ралфа Кедворта, одного з найцікавіших і найталановитіших філософів-теологів Кембриджської платонічної школи XVII ст., у працях якого вона досягла апогею свого розвитку. Дослідження розгортається на тлі Кедвортової критики епістемології Декарта та емпіричної доктрини Гобса. Оскільки український читач має змогу ознайомитися з філософськими поглядами Кедворта вперше, для кращого розуміння думок мислителя автор приділяє чимало уваги аналізові загального історико-філософського контексту, що суттєво зумовив як розвиток ідей Кембриджського платонічного гуртка в цілому, так і засадничих принципів теорії пізнання Ралфа Кедворта зокрема.
 • Item
  Катарсис етичний та естетичний
  (2000) Падалка, Віталій
  У статті на підставі порівняльного аналізу Арістотелевого погляду на катарсис як структурний елемент трагедії та розуміння катарсису в творах християнської аскетичної літератури робиться спроба окреслити загальне співвідношення між естетичним та етичним катарсисом.
 • Item
  Онтологія та аналітика чистого розсудку
  (2000) Баумейстер, Андрій
  Стаття присвячена проблемі буття у критичній філософії Канта. Автор досліджує кантівське перетлумачепня традиційної онтології у трансцендентальній логіці. Таке перетлумачепня породжує ряд апорій, що уможливлюють легітимацію положень класичної метафізики.
 • Item
  Кант і теологія
  (2000) Кірієнко, Сергій
  У статті розглядається співвідношення теологічного знання із знанням філософським та їхня взаємодія, з одного боку, з Кантівською системою філософії, а з іншого, через Кантівську систему філософії - із загальною мислительною традицією Європи.
 • Item
  Проблема волі у філософії Імануїла Канта як синонімічна до проблем свободи та моральності
  (2000) Дністрян, Світлана
  У статті досліджуємо значення та сферу застосування поняття "воля" у структурі філософії І. Канта. Також формулюємо проблему волі у його філософії, подаємо її можливі смисли та роз'яснення.
 • Item
  Вчення Шопенгауера та філософія Ніцше в контексті формування владно-вольового дискурсу
  (2000) Лютий, Тарас
  Стаття присвячена з'ясуванню складної проблематики становлення термінів "воля" та "влада". Розглядається механізм формування відповідних концептів, що стають засадничими чинниками існування людини у філософії волі. Головна мета - відновлення генетично цілісного процесу творення цих понять та специфіки їх розуміння у кожного мислителя.
 • Item
  Дуалізм аполлонічного та діонісійського начал у творчості Ф. Ніцше
  (2000) Ледницький, Дмитро
  На творчій спадщині Ф. Ніцше розглядаються онтологічні та гносеологічні аспекти дуалізму аполлонічного і діонісійського начал, а також робляться аксіологічні висновки, які визначають позицію Ніцше стосовно проблеми людини.
 • Item
  Націоміфічне прочитання ландшафтного тексту в культурному полі
  (2000) Кулаков, Андрій
  В роботі пропонується синтетичний підхід до об'єкт-суб'єктного відношення людина-природа (культурне поле), в яке влючений ландшафт, що розуміється як текст, прочитання якого пропонується через призму національного міфу, виокремлюючи деякі смисли такого прочитання.
 • Item
  Діалогічний зміст християнського духовного наставництва
  (2000) Василенко, Олександра
  У представленій статті здійснена спроба дослідити на матеріалі християнської аскетичної літератури діалогічний зміст духовного наставництва. З цією метою розглядається два можливих типи стосунків між: наставником і учнем, побудованих відповідно на "душевній" і "духовній" любові.
 • Item
  Сторінками юркевичевих рукописів: "Міфи Платона про людську душу"
  (2000) Григор'єва, Надія
  У статті аналізується рукописна праця П. Д. Юркевича "Міфи Платона про людську душу", що належить до першого, "київського", періоду творчості мислителя. Здійснений текстуальний аналіз та спроба включення рукопису в загальний контекст творчості філософа дозволяють повніше осягнути становлення філософських поглядів П. Д. Юркевича.
 • Item
  Спроба виправдати (філософсько-теологічне і моральне у творчості М. В. Гоголя)
  (2000) Вандишева, Надія
  Розвиток вітчизняної філософської думки початку XIX сторіччя відзначений тим, що сфера релігійних почуттів і релігійного світогляду стає предметом філософського аналізу. Предмет нашої зацікавленості становить творчість М. В. Гоголя з усіма його приваблюючими дослідника творчими шуканнями. Насамперед, це пошук правильного знання, що упорядковує світ, керується думкою про єдність істини, блага і краси, тобто гносеології, етики та естетики. Увага орієнтується на багатство "внутрішньої" людини, її моральних і релігійних бажань, велич її безсмертного духу, духовного самовдосконаленя, шляхів єднання з Богом - усе це набуває концептуального вигляду у творчості М. В. Гоголя.
 • Item
  В. В. Розанов як філософ статі
  (2000) Степанюк, Леся
  У статті розкривається основний зміст поняття статі у філософії Василя Розанова - одного з найоригінальніших мислителів російської культури початку XX століття.
 • Item
  Метафізика творчості. Роман В. Набокова "Істинне життя Себастьяна Найта"
  (2000) Лук'яненко, Оксана
  Питання про співвідношення філософії з літературою порушувалося вченими різних напрямів філософської думки, яка в нашому столітті стала подекуди "літературоцентристською". Запропонована стаття є спробою розглянути філософсько-антропологічні аспекти у творчості Володимира Набокова - автора, для якого природа художнього письма, творчості загалом і творчої особистості, зокрема, становили проблему, якою він жваво цікавився впродовж усього свого життя.
 • Item
  Нова позитивна онтологія Моріца Шліка
  (2000) Маєвський, Олександр
  У статті здійснено спробу принаймні часткового відновлення метафізичних підстав позитивної епістемології Моріца Шліка. Зі ствердження вихідної першості орієнтації на факт-взагалі на етапі зародження неопозитивізму робиться висновок про наявність у ній прагматичного аспекту. Виходячи з цього, переглядається значення і місце у філософському кліматі поч. XX cт. основних положень раннього неопозитивізму, наскільки їх можливо вичленити з конкретних епістемологій.
 • Item
  Ereignis пізнього Гайдеггера та гегелівська логіка зняття
  (2000) Єрмоленко, Володимир
  Стаття присвячена порівнянню цих концептів та аналізу їх місця у філософських позиціях обох мислителів. Досліджуючи гайдеггерівські теми Ereignis, Geben та Gabe, Das Selbe, Zusammengehoren, автор прагне показати вихід Гайдеггера за межі логіки зняття. Розглядається також доля розробки Гайдеггером питання про буття, яка у підсумку спричинила вихід за меоісі цього питання у напрямку до мислення, яке знаходить себе у неможливості будь-якої логіки Aufliebung.
 • Item
  Мовний аспект влади: Мішель Фуко як текст
  (2000) Мальцева, Катерина
  Стаття пропонує звернути особливу увагу на деякі аспекти у дослідженні владних стосунків, зокрема на мовленнєвий етос влади (аналіз мовленнєвого акту). Для сприяння більш панорамного бачення проблематики, пов'язаної із феноменом влади (на прикладі археологічного методу Мішеля Фуко, який базується на виокремленні домінантних/ владних дискурсів в історії європейського суспільства), залучається горизонтальна модель реалізації владних стосунків у соціумі (зокрема, піддається аналізу статусно-рольова поведінка і роль гендерних стереотипів у процесі розпорошення влади).
 • Item
  Людина як соціальна істота: проблема трансцендентності
  (2000) Карівець, Ігор
  В статті розглядається проблема прояву трансцендентного в соціальному бутті людини. Автор намагається деконструювати соціальний натуралізм і деоб'єктувати суспільне, щоб побачити новий горизонт соціального пізнання - трансцендентний. Трансцендентний вимір соціального буття людини - це відношення між людиною і людиною. Це відношення долає покладання "моє я - не моє я" і відкриває шлях до іншого, до "ти". Пізнання буття "ти" - це і є новий, трансцендентний, горизонт соціального пізнання.
 • Item
  М. Мамардашвілі: феномен свідомості у працях Р. Декарта й І. Канта
  (2000) Вєковшина, Світлана
  Стаття присвячена дослідженню Мамардашвілі проблеми феномена свідомості у філософів Декарта і Канта. Обговорюються основні ідеї класичного раціоналізму.