142: Біологія та екологія

Permanent URI for this collection

Browse

Recent Submissions

Now showing 1 - 10 of 10
 • Item
  Зміна флористичних характеристик гірських екосистем басейну р. Латориця (Закарпаття) за умов їх деградації
  (2013) Козак, Олена
  Проведено оцінку впливу різних типів антропогенної діяльності на видове багатство, флористич-ний склад та різноманіття екосистем субальпійського та лісових поясів Закарпаття. Встановлено залежність зміни цих характеристик як від висотного градієнта, так і певних типів деградаційних процесів. Підтверджено гіпотезу пертурбацій щодо показників біорізноманіття в екосистемах із різ-ним рівнем порушеності та встановлено висотне обмеження проникнення адвентивних видів.
 • Item
  Відповіді грунтових потоків вуглекислого газу трав’яних угруповань південно-східного Криму на зміну кількості опадів
  (2013) Халаїм, Олександра; Вишенська, Ірина
  У статті проведено аналіз відповідей ґрунтового дихання ділянок з трав’яною рослинністю на зміну кількості опадів у чотирьох типах експерименту та контролі на дослідному стаціонарі у Карадазькому природному заповіднику. Охарактеризовано добову динаміку дихання ґрунту на контрольних ділянках у червні 2012 р., показано щомісячну динаміку ґрунтового дихання за пері-од березень 2012 р. – липень 2013 р., проведено лінійний багатофакторний регресійний аналіз за-лежності рівня ґрунтового дихання від кліматичних факторів, наведено розрахунки річної ґрунто-вої емісії вуглецю у 2012 р.
 • Item
  Екологічна оцінка збитків від втрати природних біотопів м. Києва
  (2013) Дідух, Яків; Вишенська, Ірина; Альошкіна, Уляна; Гаврилов, С.; Навроцька, Олександра
  У статті викладено результати апробації удосконаленої методики оцінки збитків на основі енергетичних показників від втрати природних біотопів та їх компонентів у випадку неправомірно-го використання природного середовища. Основними показниками запропонованої методики є біо-маса та продуктивність, виражені в енергетичному еквіваленті, з врахуванням часу відновлення біотопу. Їхні значення врівноважують оцінку збитків від втрати екосистем стабільного (із зна-чною біомасою) та динамічного (з високою продуктивністю) типів. Запропоновано застосовувати дану методику для оцінки збитків від втрати природних біотопів на територіях природно-заповід-ного фонду.
 • Item
  Біотопи Центрального Поділля
  (2013) Вашеняк, Ю.; Дідух, Яків
  Biotops of Central Podillia and their differentiation measures were firstly identified and characterized in the article. On the basis of synfytoindication methods limiting ranges of leading ecological factors and their correlation were determined. These results are very important for the nature conservation.
 • Item
  Аналіз частот утворення незбалансованих за хромосомним набором сперматозоїдів у носіїв транслокацій
  (2013) Пилип, Л.; Білько, Надія
  Проведено аналіз частот утворення незбалансованих гамет у носіїв реципрокних та робертсо-нівських транслокацій методом флуоресцентної гібридизації in situ на деконденсованих інтерфаз-них ядрах сперматозоїдів із використанням комбінацій флуоресцентних зондів, що дозволяли іден-тифікувати усі варіанти сегрегації хромосом. У носіїв робертсонівських транслокацій виявлено гомогенну картину сегрегації хромосом з переважанням альтернативного типу сегрегації з утво-ренням нормальних / збалансованих гамет.
 • Item
  Каротинситезувальна здатність та пробіотичні властивості бактерій роду Bacillus
  (2013) Нечипуренко, Олексій; Авдєєва, Л.; Хархота, М.
  Проведено аналіз даних літератури щодо здатності бактерій роду Bacillus утворювати пігменти червоних та жовтих кольорів, а також стосовно структури та біохімічних шляхів синтезу каротиноїдів. З’ясовано, що переважна більшість пігментів, які продукуються Bacillus spp., належать до сполук каротиноїдної природи. Окрім того, оцінено пробіотичні властивості представників роду Bacillus та запропоновано можливість подальшого використання каротинпродукуючих штамів у ветеринарії.
 • Item
  Дослідження вмісту та активності компонентів системи гемостазу в плазмі крові хворих на рак верхніх дихальних шляхів
  (2013) Бурлака, Юлія; Кизим, О.; Голобородько, О.; Гринь, Н.; Юсова, А.; Верьовка, С.
  Досліджено вміст та активність компонентів системи гемостазу в плазмі крові 20 хворих на рак верхніх дихальних шляхів порівняно до групи з 20 практично здорових осіб. Встановлено, що найбільш істотні зміни досліджуваних показників притаманні хворим із III стадією злоякісного новоутворення. Зростання активності компонентів коагуляційної ланки та зниження показників фібринолізу свідчить про можливість тромботичних ускладнень.
 • Item
  Використання антропогенної складової палінофлор відкладів пізнього голоцену українського Полісся: палеопалінологічний, паліноморфологічний та палеохорологічний аспекти
  (2013) Безусько, Людмила; Карпюк, Т.; Мосякін, Андрій; Цимбалюк, З.; Коротченко, І.; Безусько, Алла
  Palynological materials of the Late Holocene deposits of Ukrainian Polissya were analysed and summarized. The total list of the anthropogenic component in the palynoflora from the deposits and archaeological sites was identified (41 taxa total). The list of model synanthropic taxa is developed for paleomorphological and paleochorological studies. The maps of their distribution on the territory of Ukrainian Polissya in the SA-3 (Late Holocene) are provided. Micrographs of pollen grains of four cultural types and 11 species of weedy flora for the purposes of spore-pollen analysis are presented.
 • Item
  Поліморфізм природних популяцій Thinopyrum Intermedium
  (2013) Дученко, Анастасія; Лизогуб, Оксана; Антонюк, Максим; Терновська, Тамара
  Виявлено значний поліморфізм п’яти природних популяцій Thinopyrum intermedium за компонентами спектра високомолекулярних глютенінів та якісними і кількісними ознаками морфології колоса. Встановлені компоненти спектра, за частотами яких різні популяції відрізняються і тому мають маркерне значення для вивчення асоціативної мінливості. За морфологічними ознаками виявлено зв’язок у появі деяких пар якісних ознак та асоціацію між виникненням якісних та кількісних ознак, що може розглядатися як наслідок адаптації рослин до абіотичних факторів довкілля.
 • Item
  Підбір оптимальних умов для визначення каталазної активності інтактних клітин непатогенних коринебактерій
  (2013) Фуртат, Ірина; Пастиря, Анна; Наваліхіна, Анастасія
  The influence of the buffer solution and the reaction mixture on the determination of catalase activity in intact cells of Corynebacterium ammoniagenes UС. Ac-732T, Corynebacterium flavescens UС. Ac-611T, and Corynebacterium variabile UС. Ac-717T was investigated.