142: Біологія та екологія

Permanent URI for this collection

Browse

Recent Submissions

Now showing 1 - 5 of 10
 • Item
  Зміна флористичних характеристик гірських екосистем басейну р. Латориця (Закарпаття) за умов їх деградації
  (2013) Козак, Олена
  Проведено оцінку впливу різних типів антропогенної діяльності на видове багатство, флористич-ний склад та різноманіття екосистем субальпійського та лісових поясів Закарпаття. Встановлено залежність зміни цих характеристик як від висотного градієнта, так і певних типів деградаційних процесів. Підтверджено гіпотезу пертурбацій щодо показників біорізноманіття в екосистемах із різ-ним рівнем порушеності та встановлено висотне обмеження проникнення адвентивних видів.
 • Item
  Відповіді грунтових потоків вуглекислого газу трав’яних угруповань південно-східного Криму на зміну кількості опадів
  (2013) Халаїм, Олександра; Вишенська, Ірина
  У статті проведено аналіз відповідей ґрунтового дихання ділянок з трав’яною рослинністю на зміну кількості опадів у чотирьох типах експерименту та контролі на дослідному стаціонарі у Карадазькому природному заповіднику. Охарактеризовано добову динаміку дихання ґрунту на контрольних ділянках у червні 2012 р., показано щомісячну динаміку ґрунтового дихання за пері-од березень 2012 р. – липень 2013 р., проведено лінійний багатофакторний регресійний аналіз за-лежності рівня ґрунтового дихання від кліматичних факторів, наведено розрахунки річної ґрунто-вої емісії вуглецю у 2012 р.
 • Item
  Екологічна оцінка збитків від втрати природних біотопів м. Києва
  (2013) Дідух, Яків; Вишенська, Ірина; Альошкіна, Уляна; Гаврилов, С.; Навроцька, Олександра
  У статті викладено результати апробації удосконаленої методики оцінки збитків на основі енергетичних показників від втрати природних біотопів та їх компонентів у випадку неправомірно-го використання природного середовища. Основними показниками запропонованої методики є біо-маса та продуктивність, виражені в енергетичному еквіваленті, з врахуванням часу відновлення біотопу. Їхні значення врівноважують оцінку збитків від втрати екосистем стабільного (із зна-чною біомасою) та динамічного (з високою продуктивністю) типів. Запропоновано застосовувати дану методику для оцінки збитків від втрати природних біотопів на територіях природно-заповід-ного фонду.
 • Item
  Біотопи Центрального Поділля
  (2013) Вашеняк, Ю.; Дідух, Яків
  Biotops of Central Podillia and their differentiation measures were firstly identified and characterized in the article. On the basis of synfytoindication methods limiting ranges of leading ecological factors and their correlation were determined. These results are very important for the nature conservation.
 • Item
  Аналіз частот утворення незбалансованих за хромосомним набором сперматозоїдів у носіїв транслокацій
  (2013) Пилип, Л.; Білько, Надія
  Проведено аналіз частот утворення незбалансованих гамет у носіїв реципрокних та робертсо-нівських транслокацій методом флуоресцентної гібридизації in situ на деконденсованих інтерфаз-них ядрах сперматозоїдів із використанням комбінацій флуоресцентних зондів, що дозволяли іден-тифікувати усі варіанти сегрегації хромосом. У носіїв робертсонівських транслокацій виявлено гомогенну картину сегрегації хромосом з переважанням альтернативного типу сегрегації з утво-ренням нормальних / збалансованих гамет.