12.00.01 - теорія та історія держави і права; історія політичних і правових учень

Permanent URI for this collection

Browse

Recent Submissions

Now showing 1 - 5 of 18
 • Item
  Судова аргументація: особливості, порівняльний аналіз та вітчизняна і зарубіжна практика : дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук
  (2021) Кістяник, Володимир; Шевчук, Станіслав
  Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук за спеціальністю 12.00.01 "Теорія та історія держави і права; історія політичних і правових учень". – Національний університет "Києво- Могилянська академія" Міністерства освіти і науки України. – Київ, 2021. 17 Узагальнений короткий виклад основного змісту дисертації. Дисертаційну роботу присвячено комплексному дослідженню судової аргументації, зокрема розкриті етапи її розвитку, загальнотеоретичні основи, а також особливості і характерні риси аргументації учасників судового процесу. Також у дисертації проаналізовано особливості судової аргументації в романо-германській та англосаксонській правових сім’ях. Особливу увагу приділено аналізу аргументації рішень Федерального Конституційного Суду Німеччини, Європейського суду з прав людини та судів України. У розділі 1. "Історико-правові та загальнотеоретичні засади розвитку судової аргументації" за допомогою історичного методу виокремлені такі періоди розвитку судової аргументації, як античний, середньовічний, новий і новітній. Методом порівняльного аналізу виокремлено місце судової аргументації в системі юридичної аргументації. За допомогою використання порівняння та формально-логічного методу виділено теоретичні підходи, які мають вплив на розвиток судової аргументації: логічний, риторичний, діалогічний, правового реалізму, соціологічний, діалектичний, прагма-діалектичний, герменевтичний, когерентний тощо. У розділі 2. "Особливості судової аргументації в контексті учасників судового процесу, правових сімей та окремих судових інституцій", використовуючи формально-догматичний та емпіричний методи, визначено основні риси судової аргументації та особливості аргументації учасників судового процесу. За допомогою порівняння правових сімей розкрито особливості судової аргументації в англосаксонській і романо-германській правових сім’ях. Аналізуючи судові рішення Федерального Конституційного Суду Німеччини та Європейського суду з прав людини та виокремлено характерні риси аргументації рішень зазначених судів. У розділі 3. "Характерні риси аргументації в судовій практиці України" досліджено аргументацію рішень судів України, їхні особливості та застосування у судовій практиці України. Зокрема, проаналізовано важливі ознаки аргументації в діяльності Конституційного Суду України та в судах загальної юрисдикції.
 • Item
  Судова аргументація: особливості, порівняльний аналіз та вітчизняна і зарубіжна практика: автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук
  (2021) Кістяник, Володимир; Шевчук, Станіслав
  Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук за спеціальністю 12.00.01 "Теорія та історія держави і права; історія політичних і правових учень". – Національний університет "Києво- Могилянська академія" Міністерства освіти і науки України. – Київ, 2021. 17 Узагальнений короткий виклад основного змісту дисертації. Дисертаційну роботу присвячено комплексному дослідженню судової аргументації, зокрема розкриті етапи її розвитку, загальнотеоретичні основи, а також особливості і характерні риси аргументації учасників судового процесу. Також у дисертації проаналізовано особливості судової аргументації в романо-германській та англосаксонській правових сім’ях. Особливу увагу приділено аналізу аргументації рішень Федерального Конституційного Суду Німеччини, Європейського суду з прав людини та судів України. У розділі 1. "Історико-правові та загальнотеоретичні засади розвитку судової аргументації" за допомогою історичного методу виокремлені такі періоди розвитку судової аргументації, як античний, середньовічний, новий і новітній. Методом порівняльного аналізу виокремлено місце судової аргументації в системі юридичної аргументації. За допомогою використання порівняння та формально-логічного методу виділено теоретичні підходи, які мають вплив на розвиток судової аргументації: логічний, риторичний, діалогічний, правового реалізму, соціологічний, діалектичний, прагма-діалектичний, герменевтичний, когерентний тощо. У розділі 2. "Особливості судової аргументації в контексті учасників судового процесу, правових сімей та окремих судових інституцій", використовуючи формально-догматичний та емпіричний методи, визначено основні риси судової аргументації та особливості аргументації учасників судового процесу. За допомогою порівняння правових сімей розкрито особливості судової аргументації в англосаксонській і романо-германській правових сім’ях. Аналізуючи судові рішення Федерального Конституційного Суду Німеччини та Європейського суду з прав людини та виокремлено характерні риси аргументації рішень зазначених судів. У розділі 3. "Характерні риси аргументації в судовій практиці України" досліджено аргументацію рішень судів України, їхні особливості та застосування у судовій практиці України. Зокрема, проаналізовано важливі ознаки аргументації в діяльності Конституційного Суду України та в судах загальної юрисдикції.
 • Item
  Принцип правової визначеності як складова верховенства права : дисертація подається на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук
  (2019) Матвєєва, Юлія; Цельєв, Олексій
  Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук (доктора філософії) за спеціальністю 12.00.01 "Теорія та історія держави і права; історія політичних і правових учень". – Національний університет "Києво-Могилянська академія". – Київ, 2019. У дисертаційному дослідженні проаналізовано сутність, становлення та еволюцію, сучасне розуміння принципу правової визначеності як однієї з найважливіших складових верховенства права, його співвідношення з іншими спорідненими поняттями; основні вимоги принципу правової визначеності для нормотворчої та нормозастосовчої, зокрема, судової практики. На основі проведеного дослідження запропоновано комплексний науково-методологічний підхід до розуміння принципу правової визначеності як багатогранного й багатовимірного поняття, яке складається з елементів-підпринципів, і класифікацію вимог для нормотворчої та нормозастосовчої діяльності.
 • Item
  Школа правового реалізму та можливості використання її надбань у вітчизняній юриспруденції : дисертація подається на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук (доктора філософії)
  (2019) Мельник, М. О.; Козюбра, Микола
  Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук (доктора філософії) за спеціальністю 12.00.01 – теорія та історія держави і права; історія політичних і правових учень. – Національний університет "Києво-Могилянська академія". – Київ, 2019. У дисертації досліджено передумови виникнення й розвитку американської та скандинавської течій школи правового реалізму. Проведено аналіз філософсько- правового явища "правова реальність" у світлі різних підходів філософських та правових концепцій, в тому числі школи правового реалізму. Здійснено теоретичне узагальнення ідей фундаторів школи правового реалізму, виокремлено спільні та відмінні ознаки американської та скандинавської течій школи. Досліджено вплив висновків правових реалістів на формування та розвиток теорії юридичної аргументації. У дисертації проаналізовано концепції основоположників та послідовників школи правового реалізму, спрямовані на переосмислення основних факторів, які мають враховуватись при формулюванні юридичної аргументації суддями. Простежено шлях, вибудований школою правового реалізму, та проблематика, яка потребувала вирішення для переосмислення феномена судової правотворчості – від механічної юриспруденції до мистецтва побудови юридичної аргументації. Крім того, у дисертації розкриваються напрями вдосконалення методології та методика викладання у вищих навчальних юридичних закладах у світлі здобутків школи правового реалізму. Досліджено можливість та необхідність використання висновків школи правового реалізму для поліпшення правосуддя в Україні, зокрема, для подолання надмірного формалізму в судовій аргументації вітчизняних суддів, шляхом формулювання аргументації, наближеної до життєвих реалій, з розставленням важливих акцентів на детальному, а не формальному аналізі фактів справи та норм права, які мають бути застосовані. Визначено й проаналізовано надбання американської та скандинавської течій школи правового реалізму, які можуть бути використані з метою підвищення якості юридичної освіти та наближення її до юридичної практики.
 • Item
  Принцип правової визначеності як складова верховенства права: автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук
  (2019-10-28) Матвєєва, Юлія; Цельєв, Олексій
  Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук (доктора філософії) за спеціальністю 12.00.01 "Теорія та історія держави і права; історія політичних і правових учень". – Національний університет "Києво-Могилянська академія". – Київ, 2019. У дисертаційному дослідженні проаналізовано сутність, становлення та еволюцію, сучасне розуміння принципу правової визначеності як однієї з найважливіших складових верховенства права, його співвідношення з іншими спорідненими поняттями; основні вимоги принципу правової визначеності для нормотворчої та нормозастосовчої, зокрема, судової практики. На основі проведеного дослідження запропоновано комплексний науково-методологічний підхід до розуміння принципу правової визначеності як багатогранного й багатовимірного поняття, яке складається з елементів-підпринципів, і класифікацію вимог для нормотворчої та нормозастосовчої діяльності.