Право на мирні зібрання : теоретичні, практичні та порівняльно-правові аспекти : автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук

Loading...
Thumbnail Image
Date
2019-04-26
Authors
Середа, Максим
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук за спеціальністю 12.00.01 – Теорія та історія держави і права; Історія політичних і правових учень. – Національний університет "Києво-Могилянська академія", Київ, 2019. У дисертації досліджується право на свободу мирних зібрань, зокрема, процес його еволюції від моральної категорії до суб’єктивного права, розкриваються ознаки мирного зібрання як юридичної категорії та питання співвідношення цього права з суміжними правами, а також місце права на мирні зібрання у системі прав людини. Крім того, автор узагальнює практику Європейського суду з прав людини щодо мирних зібрань, аналізує проблеми національного законодавства та судової практики та пропонує напрямки удосконалення національного правового регулювання, спрямованих на вирішення існуючих проблем законодавства та практики.
Thesis abstract for obtaining scientific degree of Candidate of Law in speciality 12.00.01 – theory and history of state and law; history of political and law sciences. – National University of "Kyiv-Mohyla Academy", Kyiv, 2019. The research dedicated to analyses of the right to peaceful assembly, in particular, its origin and development from the moral category to subjective right. The author reveals the characteristic features of the peaceful assembly as a legal category and also the issue of the correlation of this right with related rights, as well as the place of right to peaceful assembly in the system of human rights. The author also summarizes the case law of European Court of Human Rights dedicated to the freedom of peaceful assembly, examines the challenges of national legislation and judicial practice and offers ways of improvement of national regulation in order to resolve current problems in legislation and practice.
Description
Keywords
право на мирні зібрання, свобода зібрань, історичний розвиток окремих прав людини, ознаки права на мирні зібрання, користування правом на мирні зібрання на основі принципу пропорційності, вдосконалення нормативного регулювання щодо права на мирні зібрання, the right to peaceful assembly, freedom of assembly, historical development of the certain human rights, the characteristic features of the right to peaceful assembly, the executing of the right to assembly on proportionality principle basis, the improvement of legal regulation concerning the right to peaceful assembly, автореферат дисертації
Citation
Середа М. Л. Право на мирні зібрання : теоретичні, практичні та порівняльно-правові аспекти : автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук / Середа Максим Леонідович ; [наук. керівник Козюбра М. І.] ; М-во освіти і науки України, Нац. ун-т "Києво-Могилянська академія". - Київ : [б. в.], 2019. - 20 с.