Принцип незворотності дії закону в часі: еволюція, стан та перспективи вдосконалення його застосування в Україні

Loading...
Thumbnail Image
Date
2015
Authors
Абрамович, Руслана
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук (спеціальність 12.00.01 – теорія та історія держави і права; історія політичних і правових учень). Робота виконана на кафедрі загальнотеоретичних та державно-правових наук факультету правничих наук Національного університету "Києво-Могилянська академія". Науковий керівник: доктор юридичних наук, професор, Козюбра Микола Іванович (НаУКМА). Офіційні опоненти: доктор юридичних наук, професор Тимошенко Віра Іванівна (Київський національний лінгвістичний університет) та професор кафедри права кандидат юридичних наук, доцент Старостюк Алла Вікторівна (Національний університет Державної податкової служби України). В дисертації на основі здобутків світової правової теорії і юридичної практики досліджено еволюцію ідеї становлення і розвитку теорії та принципу незворотності дії закону в часі, а також формування винятку з нього; простежено співвідношення винятку із принципу незворотності з іншими видами темпоральної дії правових норм; проаналізовано та згруповано основні закони держав різних правових систем на предмет закріплення в них принципу «Lex ad praetorian non valet», досліджено особливості текстуальних конструкцій останнього в залежності від приналежності країни до певної правової сім’ї; проаналізовано міжнародну судову практику щодо застосування незворотності на прикладі Нюрнберзького процесу, практики Європейського Суду з прав людини, Федедерального Конституційного суду Німеччини та ін; узагальнено практику застосування принципу незворотності дії закону в часі судами загальної юрисдикції в Україні, проаналізовано правові позиції Конституційного Суду України щодо тлумачення статті 58 Конституції України, виявлено неоднозначності та суперечності в правових підходах останнього, та запропоновано шляхи їх усунення; досліджено місце принципу незворотності дії закону в часі в українському законодавстві; запропоновано напрями вдосконалення текстуальної конструкції принципу в Основному законі держави.
Based on achievements of world legal theory and practice, it is examined evolution of the idea, theory and principle of non-retroactivity of law and evolution of exception thereto in the thesis; it is tracked correlation of the exception to the non-retroactivity principle with other types of temporal action of legal provisions; it is analysed and classified main laws of states belonging to various legal regimes in respect of «Lex ad praetorian non valet» principle stipulation therein, it is researched wording constraction of this principle depending on legal regime a country belongs to; it is comprehensively researched international judicial practice in respect of the non-retroactivity principle application, based on the practice of Nuremberg process, European Court on Human Rights, Federal Constitutional Court of Germany etc; it is summarized practice of application of non-retroactivity of law principle by courts of general jurisdiction in Ukraine; it is analysed legal position of Constitutional Court of Ukraine in relation to interpretation of the article 58 of the Constitution of Ukraine and discovered some ambiguity and contradictions therein, some ways of it’s elimination were offered; it was researched a place of non-retroactivity principle in Ukrainian legislation; some directions of improvement of the principle wording in the main Law of the country were offered.
Description
Keywords
принцип незворотності дії закону в часі, верховенство права, виняток, концепція, еволюція, аргументація, суд, конституція, темпоральна дія правових норм, держава, Non-retroactivity of law principle, Rule of law, exception, conception, evolution, argumentation, court, constitution, law provision's activity in time frames, state, дисертація
Citation
Абрамович Р. М. Принцип незворотності дії закону в часі: еволюція, стан та перспективи вдосконалення його застосування в Україні : дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук / Абрамович Руслана Миколаївна ; наук. кер. Козюбра Микола Іванович ; М-во освіти і науки України, Нац. ун-т "Києво-Могилян. акад.". - Київ : [б. в.], 2015. - 171 с.