Принцип пропорційності як необхідна складова верховенства права

Loading...
Thumbnail Image
Date
2015
Authors
Євтошук, Юлія
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук (спеціальність 12.00.01 – теорія та історія держави і права; історія політичних і правових учень). Робота виконана на кафедрі теорії та історії держави і права Університету економіки та права "КРОК", Міністерство освіти і науки України. Науковий керівник доктор юридичних наук, професор Козюбра Микола Іванович (НаУКМА, завідувач кафедри загальнотеоретичних та державно-правових наук). Офіційні опоненти: доктор юридичних наук, професор Погребняк Станіслав Петрович (Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого, професор кафедри теорії держави і права) та кандидат юридичних наук, доцент Ковальчук Олександр Михайлович (Київський національний університет імені Тараса Шевченка, в.о. завідувача кафедри теорії права та держави юридичного факультету). Дисертація присвячена комплексному дослідженню принципу пропорційності як необхідної складової верховенства права. Розглядаються історичні вияви цього принципу у різні часи, його зв’язки зі справедливістю, правами і свободами людини, доктринами верховенства права та правової держави. З’ясовуються зміст та напрями використання цього принципу у юридичній практиці та праві загалом, що дає основу для обґрунтування його основних ознак та призначення. На базі німецької концепції пропорційності систематизуються вимоги та критерії принципу пропорційності у правотворчості та правозастосуванні, аналізуються недоліки, пов’язані з їх недотриманням у цих сферах, розкриваються його вимоги до здійснення дискреційних повноважень публічними органами. Також показано напрями, тенденції та недоліки застосування принципу пропорційності у рішеннях Конституційного Суду України та національних судів загальної юрисдикції.
The thesis is devoted to the complex research of the principle of proportionality as an essential component of the rule of law. Historical development of the principle of proportionality in various times, its relation with equity, human rights and freedoms, doctrines of the rule of law and a law-based state are researched. The content and areas of application of this principle in legal practice and law in general are revealed, which gives grounds to substantiate its basic features and aim. Based on the German concept of proportionality the requirements and criteria of the principle of proportionality in the field of lawmaking and law enforcement are classified. Specific shortcomings of application of this principle by both the legislator and the law enforcement bodies related to their failure to observe it are examined. Attention is also drawn to the requirements of the principle of proportionality to the implementation of discretionary powers by public authorities. Areas, trends, and shortcomings of application of the principle of proportionality in the jurisprudence of the Constitutional Court of Ukraine, and domestic courts of general jurisdiction, are also analyzed.
Description
Keywords
принцип пропорційності (сумірності), справедливість, верховенство права, правова держава, Європейський суд з прав людини, обмеження прав людини, дискреційні повноваження, the principle of proportionality, justice, rule of law, law-based state, the European Court of Human Rights, human rights restriction, discretionary powers, дисертація
Citation
Євтошук Ю.О. Принцип пропорційності як необхідна складова верховенства права : дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук / Євтошук Юлія Олегівна ; наук. кер. Козюбра Микола Іванович ; М-во освіти і науки України, Ун-т економіки та права "КРОК". - Київ : [б. в.], 2015. - 214 с.