Тлумачення міжнародних договорів національними судами: європейський досвід та українська практика

Loading...
Thumbnail Image
Date
2015
Authors
Звєрєв, Євген
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук (12.00.01 – теорія та історія держави і права; історія політичних і правових учень) виконана на кафедрі загальнотеоретичних та державно-правових наук Національного університету "Києво-Могилянська академія". Науковий керівник - Козюбра Микола Іванович. Захист відбудеться 17 вересня 2015 року. На основі здобутків вітчизняної та зарубіжної правової теорії та практики, в дисертації досліджено теоретичне підґрунтя поняття юридичного тлумачення, сутності міжнародних договорів, їх правової природи та місця у національній правовій системі України та у міжнародному праві; узагальнено практику тлумачення міжнародних договорів національними судами європейських держав та США, Конституційним Судом України та судами загальної юрисдикції; запропоновано методику тлумачення міжнародних договорів національними судами України.
Dissertation for a candidate of legal sciences degree in the specialization 12.00.01 Theory and History of State and Law; History of Political and Legal Thought. – National University of Kyiv-Mohyla Academy. – Kyiv, 2015. On the basis of achievements of Ukrainian and international legal theory and practice the dissertation provided a research of theoretical groundings of the term “legal interpretation”, the essence of international treaties, their legal nature and place in the national legal system of Ukraine and in international law; generalized the practice of the interpretation of international treaties by national courts of European states and the USA, Constitutional Court of Ukraine and general courts; proposed a methodology of the interpretation of international treaties by national courts of Ukraine.
Description
Keywords
правова система України, міжнародне право, міжнародні договори, тлумачення міжнародних договорів, національні суди, legal interpretation, international agreements, ієрархія норм, герменевтика, текстуалізм, теорія намірів, телеологічна теорія, hermeneutics, textualism, teleological theory, дисертація
Citation
Звєрєв Є. О. Тлумачення міжнародних договорів національними судами : європейський досвід та українська практика : дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук / Звєрєв Євген Олександрович ; наук. кер. Козюбра Микола Іванович ; М-во освіти і науки України, Нац. ун-т "Києво-Могил. акад.". - Київ : [б. в.], 2015. - 226 с.