171: Біологія та екологія

Permanent URI for this collection

Browse

Recent Submissions

Now showing 1 - 11 of 11
 • Item
  Бальна оцінка біорізноманіття природно-заповідного фонду Донецької області при формуванні локальних екомереж
  (2015) Спінова, Юлія
  У статті коротко проаналізовано видове різноманіття рослин деяких об’єктів природно-заповідного фонду Донецької області, надано сукупну бальну оцінку їхнього природного потенціалу. Обґрунтовано необхідність формування нових та збільшення площ уже існуючих об’єктів для подальшого внесення їх до структур локальних екологічних мереж.
 • Item
  Вплив кліматичних факторів на вміст вуглецю в ґрунті степової екосистеми в експерименті зі штучною модифікацією вологості
  (2015) Вишенська, Ірина; Іваник, В.
  У трирічних експериментах зі штучного перерозподілу атмосферних опадів на ділянках степової екосистеми було досліджено зміни вмісту органічного вуглецю в ґрунті. Виявлено вплив модифакації природних опадів на кількість ґрунтового вуглецю. Регресійний аналіз показав, що вміст вуглецю в різних шарах ґрунту визначали до 7 факторів впливу, серед яких були кількість відмерлої біомаси, вологість ґрунту за місяць до відбору проб, місячна кількість опадів місяця відбору та попереднього, середня температура ґрунту за місяць до відбору проб. Результати дослідження підтвердили значний вплив змін кількості атмосферних опадів на вміст органічної речовини в ґрунті.
 • Item
  Species Features of Tree Growth in Forest Phytocenosis Assoc. Convallario majali-Quercetum roboris at the Reserve "Lisnyky" of National Nature Park "Golosiivsky"
  (2015) Vyshenska, Iryna
  The study deals with the species difference in the growth rate of broad-leaved trees from association Convallario majali-Quercetum roboris. The ratio of tree growth in diameter to growth in height for different species is investigated. The relative growth rates of species could be relevant indicators for the growth processes in forest ecosystems. The role of species diversity and competitiveness as key factors in supporting of biomass and sustainability of forest plant communities is discussed.
 • Item
  Сумарний вміст фенольних сполук у надземній частині інтродуцентів роду Isodon (Schrad. ex Benth.) Spach
  (2015) Ковтун-Водяницька, С.; Левон, В.
  У статті оприлюднено результати досліджень представників роду Isodon (Schrad. ex Benth.) Spach родини Lamiaceae Lindl., інтродукованих у Національному ботанічному саду ім. М. М. Гришка НАН України. Встановлено, що сумарний вміст фенольних сполук у надземній частині рослин у фазу активного вегетативного росту (липень) становить 13,85 ± 0,12 мг/г у Isodon japonicus (Burm.) H. Hara. і 15,81 ± 0,12 мг/г у I. japonicus (N. Z. Burm) Hara var. glaucocalyx (Maxim.) H. W. Li. Отримані показники є достатньо високими, щоб розглядати інтродуковані рослини як потенційне сировинне джерело для фармакологічних досліджень.
 • Item
  Генетичний контроль формування архітектури кореневої системи рослин та її зв’язок із зимостійкістю
  (2015) Єфіменко, Тетяна; Терновська, Тамара
  У статті розглянуто особливості будови і розвитку кореневої системи дводольних та однодольних рослин на прикладі таких модельних організмів, як арабідопсис, рис, Brachypodium. Проаналізовано дані сучасних джерел літератури щодо генів, які беруть участь у контролі розвитку кореня, охарактеризовано основні групи транскрипційних факторів, які відповідають за формування певної архітектури кореневої системи. Охарактеризовано відомості наукової літератури щодо участі MADS box транскрипційних факторів родини AGL (AGAMOUS-LIKE) у регуляції біосинтезу і транспорту ауксину – основного фітогормона, що регулює розвиток коренів. Також надано характеристику Brachypodium як потенційно важливої моделі для вивчення кореневої системи злаків. Обговорюється перспектива вивчення геномно-заміщеного амфідиплоїда Авротика для пошуку генів-кандидатів, відповідальних за розвиток кореневої системи рослин.
 • Item
  Прогностичне моделювання функціонування екосистем під впливом зміни клімату: перспективи використання математичних моделей
  (2015) Бєляков, Сергій
  У статті проаналізовано основні математичні моделі, які використовувалися для прогнозування динаміки чистої первинної продуктивності степових, лугових та сільськогосподарських екосистем. Для порівняння було відібрано моделі, які мають відкритий код та перебувають у вільному доступі. Систематизовано основну інформацію та можливості практичного застосування математичних моделей для прогнозування показника чистої первинної продуктивності рослинних угруповань степових екосистем.
 • Item
  Природна спадщина національного природного парку "Дермансько-Острозький"
  (2015) Гетьман, В.
  У статті здійснено детальний аналіз флори і фауни національного природного парку "Дермансько-Острозький", який належить до природно-заповідних територій кластерного (острівного) типу, в контексті такого планетарного явища, як фрагментація (інсуляризація) природних ландшафтів, що є наслідком усезростаючого глобального антропогенного впливу. Акцентовано увагу на надзвичайній важливості парку як осередку біорізноманіття України, а також на біотичній своєрідності цієї території, що значною мірою зумовлена місцевим ландшафтним різноманіттям.
 • Item
  Класифікація та созологічна оцінка біотопів басейну р. Латориця (Закарпатська обл.)
  (2015) Козак, Олена; Дідух, Яків
  Розроблено ієрархічну класифікаційну систему біотопів басейну р. Латориця на принципах EUNIS, яка включає 59 типів. Проведено оцінку стійкості та ризиків втрат різних типів біотопів, розглянуто їх природоохоронну значущість. Акцентується увага на розширенні системи ПЗФ.
 • Item
  Основні наукові принципи та критерії формування та оцінки заповідних об’єктів
  (2015) Дідух, Яків
  Визначено та охарактеризовано 12 основних принципів (системність, різноманітність, репрезентативність, розмірність, екологічність, функціональність, регуляторність, науковість, еталонність, організованість (структурованість), цінність (значущість) та інформативність) такритерії (вибір об’єкта, цінність, розмірність, вразливість, непорушеність, цілісність, стійкість,корисність), що лежать в основі організації та оцінки заповідних об’єктів.
 • Item
  Поліморфізм за генами Glu та Gli в інтрогресивних ліній м’якої пшениці, стабільних за ознаками морфології колоса
  (2015) Кирієнко, Артем; Михайлик, Сергій; Антонюк, Максим
  За результатами дослідження компонентів електрофоретичного спектра гліадинів та глютенінів, а також аналізу внутрішньогенних мікросателітних послідовностей генів гліадинів інтрогресивних ліній м’якої пшениці (Triticum aestivum L.) з чужинним генетичним матеріалом Aegilops speltoides Tausch, Ae. sharonensis Eig., Ae. umbellulata Zhuk. продемонстровано мінливість за генами Glu та Gli. Серед досліджуваних ліній частина виявила внутрішньолінійну гетерогенність, яка спостерігалась як на рівні запасних білків, так і на рівні внутрішньогенних мікросателітних послідовностей.
 • Item
  Genetic basis of awnednessin grasses
  (2015) Navalikhina, Anastasiia; Antonyuk, Maksym; Ternovska, Tamara
  Some representatives of grasses, such as rice, barley, oats, and wheat, have long needle-like elongations of lemma – awns. Genetic mechanisms of awns development control remain poorly understood. This article give a literature review on the awnedness control in rice, barley, and wheat. Due to these species relationship and evolutionary conservatism of developmental mechanisms, it is possible to apply principle of synteny to transfer existing data on rice and barley to a wheat. Thus, it is possible to find out the mechanisms of awns development and discovery the corresponding genes in wheat, which is important and necessary task.