2017. Мовний простір слов'янського світу : тези доповідей III Всеукраїнської науково-практичної конференції студентів, аспірантів і молодих учених, 26 травня 2017 р.

Permanent URI for this collection

Збірник укладено за матеріалами ІІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції студентів, аспірантів і молодих учених "Мовний простір слов’янського світу", присвяченої проблемам слов’янського, загального і зіставного мовознавства.

Browse

Recent Submissions

Now showing 1 - 20 of 34
 • Item
  Обрядова весільна поезія: гендерологічний аспект
  (2017) Авксентьєва, Дарія
  Робота присвячена аналізу гендерного аспекту жіночих образів (нареченої та дружини) в традиційній обрядово-весільній слов’янській поезії. У ході дослідження показано, що символізм образів в обрядовій весільній пісні відображає майбутній соціальний гендерний статус жінки в українському суспільстві.
 • Item
  Фразеологічні одиниці як актуалізатори лінгвокультурної інформації
  (2017) Бадюл, Вікторія
  У статті визначено особливості зв’язку лінгвокультурології та фразеологічних одиниць сучасної української літературної мови.
 • Item
  Юридична термінологія: проблеми вивчення
  (2017) Бідюк, Дарина
  У статті здійснюємо опис юридичної термінологічної системи, поділяємо мовні одиниці з юридичної сфери на термінологічні групи, виокремлюємо суржик як основну проблему юридичної термінології, наголошуємо на важливості дослідження юридичної термінології сучасної лінгвістики.
 • Item
  Особливості вербалізації почуття прагнення у лексико-семантичних полях "патріотизм", "patriotyzm" і "patriotism" в українській, польській та англійській мовах
  (2017) Близнюк, Катерина
  У дослідженні проаналізовано шляхи вербалізації почуттів прагнення, потягу, бажання у семантичних мікрополях "прагнення" в українській, "chęć" у польській і "desire" в англійській мовах як частинах лексико-семантичних полів "патріотизм", "patriotyzm" і "patriotism" відповідно. Визначеного їхню ядерно-периферійну організацію, лексичні елементи і семантичні компоненти.
 • Item
  Прототипове і стереотипне у мовному образі батька (на матеріалі української літератури другої половини ХІХ столілля)
  (2017) Бурак, Віра
  У статті проаналізовано взаємозв'язок між прототиповими і стереотипними ознаками БАТЬКА, які вербалізовані в українській літературі кінця ХІХ століття. Експлікація цієї мовної картини була зроблена за допомогою методу профілювання, розробленим Й. Бартмінським. Проведений аналіз дозволив описати деякі особливості категоризації та концептуалізації поняття сім'ї в українській культурі зазначеного періоду.
 • Item
  Поліваріантність правописних форм у сучасних ЗМІ: "за" і "проти"
  (2017) Ватаманюк, Оксана
  Розглянуто проблему використання різних правописних норм сучасними ЗМІ та видавництвами. Висвітлено історичні фактори, які стали причиною того, що наразі в Україні частина тележурналістів та редакторів відмовляються послуговуватись чинним українським правописом. Подано переваги та недоліки такого розвитку подій, враховуючи міжнародний досвід - мовну ситуацію Королівства Норвегія.
 • Item
  Про суфіксальну полісемію в іменникових неологізмах (на матеріалі сучасної української художньої прози)
  (2017) Волошина, Катерина
  Стаття містить аналіз полісемічних суфіксів, що беруть участь у творенні іменникових неологізмів, виявлених у текстах сучасної української художньої прози. Встановлено найпродуктивніші словотвірні типи іменникових інноваційних лексем, утворених за участю відповідних багатозначних суфіксів.
 • Item
  Експліцитне протиставлення контрарних ознак у різних проміжках часу
  (2017) Григор'єва, Анна
  Дослідження присвячено виявленню засобів вираження протиставлення контрарних ознак референта на матеріалі сучасної англійської, німецької, французької, російської та української мов у різному часі. Розглядаються чотири основних групи: актантні, атрибутивні, предикатні та сирконстантні протиставлення. Наводяться приклади до кожної з них.
 • Item
  Пошанна множина в мові українських народних пісень
  (2017) Гриценко, Ольга
  Стаття присвячена дослідженню граматичних засобів мовного етикету в народнопоетичному дискурсі. Проаналізовані думки науковців стосовно поняття «пошанної множини». Виділено та проілюстровано основні типи та особливості вживання граматичних етикетних одиниць, зафіксованих у мові пісенного фольклору.
 • Item
  Формування польської національної ідентичності. Порівняння з українським аналогом
  (2017) Дєдуш, Олексій
  Історично склалося, що українці та поляки мають багато спільних елементів власного буття: територіальне сусідство, культурно-лінгвістичну схожість, період перебування у складі одних і тих же держав. Для кращого розуміння стратегій та тенденцій у нашого західного сусіда, запровадження польського позитивного досвіду в Україні необхідно також торкнутися питання формування польської ідентичності, а насамперед порівняти ці процеси діалектично у історичному розрізі.
 • Item
  Суржик як вада у професійному спілкуванні
  (2017) Джуровець, Анна
  “Мова - душа кожної національності, її святощі, її найцінніший скарб” - писав відомий український мовознавець Іван Огієнко. Суржик характеризує мішанину батьківського з чужим, що призводить до деградації духовного світу людини, її відчуження від рідного. Сьогодні змішаною мовою розмовляє значна частка українців.
 • Item
  Сленг субкультури аніме: джерела запозичення і зв'язки з іншими молодіжними субкультурами
  (2017) Донцова, Ольга
  У статті розглянуто сленг субкультуры аніме з огляду шляхів походження лексики, висвітлено його мовні зв ’язки з сучасними молодіжними субкультурами фікрайтерів, серіаломанів та геймерів. Увагу приділено також сучасним тенденціям розвитку сленгу субкультури аніме.
 • Item
  Проблема мовної норми в лінгвістичній теорії
  (2017) Зарінова, Марія
  Стаття присвячена теоретичному осмисленню питання мовної норми в лінгвістиці. Розглянуто поняття мовної норми та літературної норми, виділено статистичний і динамічний підходи до розуміння норми. Порушено проблему класифікації мовних норм, розмежування понять прескриптивної і дескриптивної норми.
 • Item
  Семантико-стилістичні особливості старослов'янізмів у збірці В. Чабаненка "Січ духовна"
  (2017) Ісачук, Настасія
  У статті досліджено особливості старослов’янської лексики збірки В. Чабаненка «Січ духовна», яка є яскравою та стилістично маркованою. Виділено основні специфічні риси старослов ’янізмів у збірці, проаналізовано лексико-семантичні групи зазначених лексем та визначено функціональне навантаження старослов ’янізмів у структурі художнього твору.
 • Item
  Використання рефлексивних ігор на уроках української мови в основній школі
  (2017) Кінаш, Ганна
  У статті проаналізовано практичний вияв результативності рефлексивної гри на уроках української мовив основній школі, а також подано опис ігор, рекомендованих до застосування у навчально-виховному процесі.
 • Item
  Концепт ЧАС/TIME в українській та англійській мовах (на матеріалі корпусів текстів)
  (2017) Кондратюк, Ірина
  У цьому дослідженні виділено та зіставлено понятійні та образні ознаки концепту ЧАС/TIME. Вивчено словникові дефініції та прослідковано етимологію слів-імен концепту, а на матеріалі корпусів текстів проаналізовано їх контекстне вживання. Виділено ознаки часу, відображені в обох мовах, а також концептуальні метафори.
 • Item
  Переклад індивідуально-авторських новотворів в романі О. Забужко "Музей покинутих сектретів"
  (2017) Коростатевич, Леся
  У статті визначено специфіку та складність перекладу неологізмів в тексті О. Забужко «Музей покинутих секретів». Подано приклади еквівалентного перекладу роману на польську мову. Вказано мету створення неологізмів письменницею, звернено увагу на завдання перекладача. Стверджено, що складнощі перекладу текстів художньої літератури пов'язані із пошуком еквівалента в мові перекладу і складністю відтворення образу героя.
 • Item
  Мовлення в сучасному українському кіно (на прикладі фільмів 2010-х рр.)
  (2017) Косенко, Марія
  У статті висвітлено результати дослідження деяких українських фільмів 2010-х рр. на предмет мовлення акторів. Відзначено спроби стилізації мовлення персонажів з використанням діалектного матеріалу, суржику, поєднанням мовних кодів, проаналізовано лексичне наповнення кінопродукції. З іншого боку, засвідчено значну кількість випадків порушення мовних норм, зокрема орфоепічних.
 • Item
  Особливості форми вираження прислівникових еквівалентів слова давньоруської мови (ХІ-ХІІІ ст.)
  (2017) Кравчук, Катерина
  У тезах доповіді основну увагу зосереджено на особливостях форми вираження прислівникових еквівалентів слова давньоруської мови, описано специфіку творення моделей цих одиниць і граматичні характеристики компонентів розгортання. Також висвітлено лексикалізаційний потенціал досліджуваних одиниць залежно від їхньої форми вираження і типу моделей, побудованих для вказаних сполук.
 • Item
  Українська мова як друга стать: асоціативний підхід
  (2017) Лебедівна, Оксана
  У статті проаналізовано сучасну рецепцію української мови крізь призму гендеру. Звернуто увагу на асоціативні зв ’язки між концептами перший/а другий/а (пов ’язаних з першою та другою статями), жінка, чоловік, мати, батько та українська, російська мова у свідомості індивіда. Отримані дані асоціативного експерименту зіставлено з результатами лінгвістичного аналізу української поезії про українську мову ХІХ-ХХ ст. Для глибшого розуміння особливостей сприйняття української мови до слів-стимулів долучено термін англійська мова.