Прототипове і стереотипне у мовному образі батька (на матеріалі української літератури другої половини ХІХ столілля)

Loading...
Thumbnail Image
Date
2017
Authors
Бурак, Віра
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
У статті проаналізовано взаємозв'язок між прототиповими і стереотипними ознаками БАТЬКА, які вербалізовані в українській літературі кінця ХІХ століття. Експлікація цієї мовної картини була зроблена за допомогою методу профілювання, розробленим Й. Бартмінським. Проведений аналіз дозволив описати деякі особливості категоризації та концептуалізації поняття сім'ї в українській культурі зазначеного періоду.
Description
In the article is analyzed the correlation between prototypical and stereotypical attributes of the FATHER which are verbalized in Ukrainian literature of the late nineteenth century. The explication of this language image has been made with the method of profiling, developed by J. Bartminski. The analysis allowed to describe some features of categorization and conceptualization of the concept of family in Ukrainian culture of mentioned period.
Keywords
категоризація, концептуалізація, мовна картина, стереотип, прототип, categorization, conceptualization, language image, stereotype, prototype
Citation
Бурак Віра. Прототипове і стереотипне у мовному образі батька (на матеріалі української літератури другої половини ХІХ столілля) / Віра Бурак // Мовний простір слов'янського світу : тези доповідей ІІІ Всеукраїнської наукової конференції студентів, аспірантів і молодих учених. - 2017. - С. 14-16.