Вип. 62. Мовознавчі студії

Permanent URI for this collection

Browse

Recent Submissions

Now showing 1 - 20 of 22
 • Item
  Майстер наукового і педагогічного слова: (до 80-річчя від дня народження В. А. Передрієнка)
  (2016) Лучик, Василь
  30 вересня 2015 року виповнилося 80 років від дня народження кандидата філологічних наук, доцента кафедри загального і слов’янського мовознавства Національного університету «Києво- Могилянська академія» Віталія Аркадійовича Передрієнка, який є одним із провідних фахівців у вітчизняному мовознавстві з питань історії української мови та її пам’яток. Наукову роботу ювіляр успішно поєднує з викладанням дисциплін історико-лінгвістичного напряму, підготувавши багато висококваліфікованих фахівців, які гідно продовжують справу свого Вчителя в різних галузях науки та освіти.
 • Item
  Лицар ономастики : (до 60-річчя від дня народження В. В. Лучика)
  (2016) Ковтюх, Світлана
  Статтю присвячено відомому українському мовознавцеві Василю Лучику, якому 20 жовтня 2014 року виповнилося 60 років від дня народження. У ній схарактеризовано основні віхи життя і науково-педагогічний шлях ювіляра, значні досягнення якого в галузі українського, слов’янського та загального мовознавства здобули високу оцінку вітчизняних і зарубіжних фахівців.
 • Item
  Породжувальні явища у структурах змісту українського пити і праслов’янського piti
  (2016) Ярун, Галина
  У статті досліджено особливості змісту сучасної української мовної одиниці пити та її праслов’янського відповідника *piti, встановлено взаємовідношення між структурами їхнього змісту. У ретроспекції та проспекції простежуються породжувальні явища як семантична підстава їхнього історичного розвитку.
 • Item
  The riddle as an object of linguistic research
  (2016) Yanyk, O.
  The article attempts to systematize different linguistic approaches to riddle studies and explore aspects of modern research to distinguish this folklore genre. Special attention is paid to cognitive-semiotic and discursive features of riddles as those occupying a leading position in modern linguistic studies. The diversity of subjects of the genre has been illustrated on the examples of English and Ukrainian riddles.
 • Item
  Проблеми вивчення еволюції арабографічної тюрксько-османської писемності
  (2016) Туранли, Ферхад Ґардашкан Оглу
  Досліджено проблему поступального розвитку турецької рукописної писемної традиції, зазначено загальні типові та специфічні особливості рукописних документів, написаних тюрксько-арабографічною, тюрксько-османською мовою впродовж другої половини ХV – першої чверті ХVIII ст. При цьому наголошується, що цю мову в сучасній тюркології розглядають як варіант загальної тюркської мови тюркі ( .(تُرْكىِ
 • Item
  Лексична ідентифікація семантичної групи "Риси характеру людини» в мові творів Петра Могили"
  (2016) Тома, Наталія
  У статті досліджено абстрактні лексеми на позначення рис характеру людини, які є найбільш уживаними у творчості Петра Могили. Проаналізовано значення лексем за часів Петра Могили та їхнє сучасне потрактування.
 • Item
  Modern discousive trends in the of British Parliament
  (2016) Riabokon, Hanna
  У статті визначено роль і місце дискурс-аналізу як самостійної лінгвістичної дисципліни і виокремлено поняття політичного дискурсу, який визначається як особлива форма політичної дії і взаємодії, а також як основний спосіб ведення політики. Поняття політичного дискурсу включає політичних діячів, події, процеси, ідеології, стосунки і розглядає способи, у які вони взаємодіють. Представлено схему політичного дискурсу, яка наводить здебільшого вербальні способи ведення політики, як-от парламентські дебати, новини, виборчі кампанії. Також визначено роль зовнішніх та внутрішніх політичних процесів і їх вираження в політичному дискурсі через парламентські дебати. У статті розглянуто особливості парламентського дискурсу взагалі й зокрема визначено основні ціннісні пріоритети в обговореннях британського парламенту та їхні зміни під впливом реалій сьогодення. Відмічено, що найактуальнішою темою парламентських слухань є інтеграційні процеси (членство Великої Британії в Європейському Союзі), захист громадян у зв’язку з підвищенням терористичної загрози (терористична атака на Париж у листопаді 2015 року), стратегічне партнерство зі Сполученими Штатами Америки, в яких Британія традиційно вбачає свого «політичного союзника № 1». На прикладі обговорень у стінах британського парламенту було продемонстровано, що політика правлячої нині Консервативної партії за останній час стала менш інтеграційною й з огляду на переваги і недоліки для пересічного населення Британії спрямована на проведення референдуму щодо членства країни в ЄС, тоді як постійний політичний суперник консерваторів – Лейбористська партія – однозначно виступає за продовження членства в спільноті, аргументуючи це вигодами для бізнесу. Партнерство з США, яке пройшло через багато стадій, нині набуває стратегічного значення в рамках світової боротьби проти тероризму. Іншими пріоритетами парламентських обговорень, що належать до сфери внутрішньої політики, є захист прав людини, екологія, освіта, зайнятість та трудова міграція. Завдяки аналізу останніх тенденцій у дебатах Палати громад британського парламенту в статті було зроблено висновок про загальне зміщення відсоткового співвідношення дебатів у бік зовнішньополітичних питань і позиціонування країни як частини Європейської Спільноти та стратегічного партнера Сполучених Штатів Америки.
 • Item
  Метод компонентного аналізу в зіставних дослідженнях
  (2016) Рудика, Наталія
  Статтю присвячено дослідженню різних інтерпретацій методу компонентного аналізу та особливостям його практичного застосування в зіставних дослідженнях.
 • Item
  Пам’ятки другої половини XVII-XVIII ст. як джерело для дослідження української мовної особистості
  (2016) Передрієнко, Віталій
  У статті схарактеризовано проблеми дослідження української мовної особистості за староукраїнськими пам’ятками другої половини XVII – XVIII ст., переважно рукописними. Звернуто увагу на можливості дослідження цієї особистості в синхронному плані та в плані її історичного формування.
 • Item
  Прислівникові еквіваленти слова староукраїнської мови (XIV-XVII ст.) : багатокомпонентні моделі з ланцюговим розгортанням структури
  (2016) Мельник, Катерина
  Статтю присвячено опису форми вираження особливого мовного явища під назвою «еквівалент слова», показано характерні риси формальної організації цих одиниць на прикладі багатокомпонентних моделей із ланцюговим розгортанням структури, окреслено місце такого типу конструкцій у системі староукраїнської мови ХІV–XVII ст.
 • Item
  Колороніми у фразеологізмах на позначення почуттів в українській та німецькій мовах
  (2016) Маркова, Дарія
  Статтю присвячено розгляду вживання назв кольорів у фразеологізмах на позначення почуттів. Виявлено як спільні, так і відмінні явища в межах порівнюваних фразеологічних систем.
 • Item
  Етнокультурні конотації в топонімії України
  (2016) Лучик, Василь
  У складі топонімів України значну частину становлять давні назви, які за час свого функціонування, крім обов’язкового номінативного значення, часто набували і продовжують набувати додаткових конотацій, зокрема етнокультурних. Такі конотації характерні як для питомих, так і для іншомовних географічних назв, які, крім спільних, відбивають і специфічні для різних народів та етносів риси матеріальної та духовної культури.
 • Item
  Динаміка мовної норми і проблеми кодифікації
  (2016) Лучик, Алла
  У статті пропонуються шляхи вирішення питань, пов’язаних із процесами нормування тих явищ, що виникають унаслідок динаміки мовної системи. Тут наголошується на тому, що нормотворчою діяльністю у сфері мовознавства повинні займатися як лінгвісти, так і фахівці суміжних наукових галузей, а також представники творчої інтелігенції.
 • Item
  Вплив придиховості на рефлекси dj, tj у діалектах пізньої праслов’янської мови: (на прикладі протоукраїнських говірок)
  (2016) Лебедівна, Оксана
  У статті висвітлено вплив палаталізованого придихового компонента h (< dh, th) на долю звукосполук dj, tj у праслов’янській мові, з’ясовано причини, які вплинули на особливу рефлексацію цих звукосполук у кожній з груп слов’янських мов, а також в українській мові. Зроблено спробу встановити часові межі згаданого явища.
 • Item
  Публічна мовна особистість у соціальних мережах : жанрово-функціональний аспект
  (2016) Куранова, Світлана
  Статтю присвячено загальній проблемі жанрово-функціональної організації записів публічних мовних особистостей у соціальних мережах Facebook та Twitter. Зокрема, визначено методи та підходи щодо аналізу публічного дискурсу.
 • Item
  Pandiscourse of the Internet
  (2016) Zernetsky, Pavlo
  Quantitatively and qualitatively new phenomenon of global integrative mental speech activity of the participants of all the discourses in the Internet that is provided by them and is implemented by them can be analyzed as the pandiscourse of the Internet.
 • Item
  Волинський, західноволинський чи середньонадбужанський говір?
  (2016) Дика, Людмила
  У статті на матеріалі діалектних текстів розглянуто фонетичні та морфологічні особливості волинського говору, виділено риси, які характеризують західноволинські говірки; підтримано ідею виокремлення в межах волинського говору середньонадбужанського говору.
 • Item
  Семантичні особливості антропонімів діячів Києво-Могилянської академії XVII–XVIII ст.
  (2016) Даниленко, Олеся
  Статтю присвячено аналізу семантики прізвищевих назв і прізвищ діячів Києво-Могилянської академії XVII–XVIII ст. Під семантикою розуміють відношення між мовним вираженням матеріалу та значенням, яке він має. Семантика тісно пов’язана з мотиваційними відношеннями.
 • Item
  Назви поселень старообрядців на території Кіровоградщини
  (2016) Голінатий, Олексій
  У статті досліджено етимологію назв поселень Кіровоградської області, заснованих російськими старообрядцями-розкольниками у XVIII ст.
 • Item
  Формування семантики лексеми патріотизм в українській, англійській і польській мовах
  (2016) Близнюк, Катерина
  У статті проаналізовано словникові дефініції лексем патріотизм в українській, patriotism в англійській і patriotyzm у польській мовах як назв центральних понять однойменних лексико-семантичних полів, а також визначено історичні й культурні фактори, що вплинули на формування семантики зазначених одиниць.