020: Біологія та екологія

Permanent URI for this collection

Browse

Recent Submissions

Now showing 1 - 19 of 19
 • Item
  Вплив важких металів на перебіг вірусної інфекції тютюну
  (2002) Шевченко, О.; Будзанівська, І.; Шевченко, Т.; Поліщук, В. П.
  Внаслідок суттєвого забруднення ґрунтів деяких регіонів України сполуками важких металів виникла потреба дослідити їх вплив на розвиток фітовірусної інфекції (Х-вірус картоплі). Виявилося, що внесення важких металів у ґрунт у ГДК не впливало на строк появи симптоматики на рослинах тютюну (Nicotiana tabacum cv. trapeson). Однак сумісний вплив важких металів та вірусної інфекції призводив до збільшення концентрації хлорофілу у дослідних рослинах і частково компенсував вплив вірусної інфекції на рослини. Це свідчить про те, що підвищена концентрація окремих важких металів у ґрунті може частково нівелювати вплив біотичного стресу, спричиненого вірусною інфекцією рослин.
 • Item
  Біологічні властивості двох вірусів, виділених з огірків тепличних господарств України
  (2002) Рижкова, А.; Поліщук, В. П.
  Охарактеризовано та досліджено властивості двох вірусів, що уражують огірки закритого ґрунту. Встановлено, що дані віруси є ізолятами вірусу зеленої крапчастої мозаїки огірків групи Tobamovirus. Виявлено відмінності у властивостях досліджуваних ізолятів від типового представника даної групи - ВТМ.
 • Item
  Проблеми безперервної еколого-економічної освіти і принципи її реалізації в Україні
  (2002) Галушкіна, Т.; Сафронов, Т.
  Обґрунтовується доцільність створення деяких середніх навчальних закладів, орієнтованих на безперервну еколого-економічну освіту, що дозволить випускникам цих закладів одержати основи еколого-економічних знань і залежно від їхніх майбутніх професійних інтересів вибрати BH3 екологічної чи економічної спрямованості, а краще - еколого-економічної.
 • Item
  Вплив комплексу пептидних фрагментів гемоглобіну на гематологічні показники при мієлодепресії
  (2002) Запорожець, Т.
  Стаття присвячена вивченню впливу комплексу пептидних фрагментів гемоглобіну на кровотворення і функціональні зміни периферичної крові при мієлодепресії, викликаній введенням вінбла-стиліну. Введення вінбластиліну щурам викликало порушення проліферації еритробластів та мієло-бластів, гальмування мітозу на стадії промієлоцитів з наступним порушенням дозрівання мета-мієлоцитів. У периферичній крові знижувався рівень гемоглобіну на 21 %, кількість лейкоцитів - на 35 %. Встановлено, що введення пептидного комплексу гемоглобіну щурам на фоні розвитку мієло-депресії знижувало летальність на 20 %, підвищувало відсоток паличкоядерних та сегменто-ядерних нейтрофіліву 3 та 2,5 раза відповідно у кістковому мозку, нормалізувало загальну кількість лейкоцитів у крові. Виявлені впливи пептидного комплексу гемоглобіну на організм дозволяють рекомендувати його для доклінічних випробувань при патологічних станах, які супроводжуються гемодепресією.
 • Item
  Клінічна та функціональна оцінка ендемічного зобу у новонароджених телят
  (2002) Романюк, В.; Замостьян, В.
  За результатами комплексних досліджень у хворих на зоб телят встановлена поліморбідність внутрішньої патології - розвиток симптомів рахіту, антенатальної гіпотрофії та гіпохромної анемії, порушення вмісту в крові мікроелементів (Fe, Zn, Cu) і макроелементів (Ca, P, Mg, Cl), а також показників гуморального (вмісту загального білка та Ig) й клітинного (вмісту T- і В-лім-фоцитів) імунітету. У хворих телят патофізіологічні зміни щитоподібної залози характеризують переважно розвиток гіпертиреоїдного зобу, що свідчить про значну недостатність йоду в усіх ланках трофічного ланцюга в умовах техногенного забруднення біогеоценозів Рівненщини.
 • Item
  Коригування граничнодопустимих скидів забруднюючих речовин з урахуванням результатів біотестування
  (2002) Петренко, О.; Петренко, Т.; Новицька, Л.; Семенюк, Н.
  Запропоновано метод коригування граничнодопустимого скиду (ГДС) за результатами біо~ тестування води у водоймах, куди скидаються стічні води. Цей метод дозволяє прослідкувати за перетворенням забруднюючої речовини стічних воду водному об'єкті без зайвих розрахунків.
 • Item
  Пелікани Кінбурнського півострова
  (2002) Давиденко, В.; Петрович, З.; Воротінцева, А.
  Представлено результати спостережень за популяцією пеліканів рожевих на Кінбурнському півострові; дано характеристику деяких особливостей біології цих птахів, занесених до Міжнародного червоного списку і Червоної книги України; пропонуються заходи збереження і раціонального використання пеліканів рожевих в умовах Кінбурнського півострова.
 • Item
  Етологічні аспекти в екології чорноморських дельфінів
  (2002) Іващенко, С.
  Висвітлено сучасний стан популяцій чорноморських дельфінів та основні причини скорочення їхньої чисельності. Розглянуто екологічнезначення поведінки дельфінів, необхідність дослідження їх поведінкових стратегій для розробки заходів із збереження видів цих морських ссавців. Обґрунтовано значення етологічних досліджень у дельфінаріях для висвітлення адаптивних можливостей дельфінів в умовах зростаючого антропогенного навантаження.
 • Item
  Екологічні проблеми Закарпаття
  (2002) Багнюк, В.; Дідух, Яків
  Аналізуються причини повеней в Закарпатті. Серед різних факторів, що спричинюють ці процеси, детально розглядається роль лісів, вирубування яких призвело до порушення стабільності екосистем. Показано, що суцільне вирубування, гідромеліоративні роботи, нехтування традиційнішії способами ведення господарства зумовило розвиток карстових, селевих, абразивних процесів, дестабілізувало екосистеми і вплинуло навіть на стан атмосфери. Сьогодні необхідна розробка нової міжвідомчої комплексної програми збереження та відновлення природних екосистем Карпат.
 • Item
  Поняття про загальну та мінімальну екологічну амплітуду синтаксонів
  (2002) Гончаренко, І.; Дідух, Яків
  Введено поняття про загальну та мінімальну синтаксономічну амплітуду, запропоновано метод їх оцінки на основі врахування нормованих відхилень даних фітоіндикації. Досліджено амплітуди модельних асоціацій лісовоїрослинності класів Querco-Fagetea та Vaccinio-Piceetea на градієнтах кислотності, сольового режиму, вологості та вмісту азоту в грунті за даними фітоіндикації.
 • Item
  Забруднення мембран у процесах водоочистки та концентрування
  (2002) Ісаєв, Сергій; Брик, Михайло
  Розглянуто причини і механізми забруднення мікро-, ультра-, нанофільтраційних мембран і мембран зворотного осмосу. Наведено кількісні моделі розрахунку величин забруднення.
 • Item
  Ефективність адаптації до гіпоксії - в покращенні стану функціональної системи дихання і підвищенні працездатності у висококваліфікованих спортсменів
  (2002) Закусило, М.; Радзієвський, П.
  У процесі вивчення дії інтегрального гіпоксичного тренування (ІГТ) на організм юних спортсменок встановлено, що воно ефективно замінює тренування в горах і дозволяє значно швидше адаптуватися до низького парціального тискуу вдихуваному повітрі більш простими і доступними засобами.
 • Item
  Вплив етанолу на кінетичні властивості актоміозину з гладенького м'яза
  (2002) Заганіч, І.
  У статті представлено результати дослідження ефекторної дії етанолу на АТР-гідролазну активність і суперпреципітацію актоміозину міометрія. Визначено, що етанол сильніше впливає на АТР-гідролазну активність, ніж на суперпреципітацію. Крім того, АТРаза актоміозину міометрія в присутності етанолу характеризується однією активуючою та двома інактивуючими ділянками. Для визначення кореляції між ступенем чутливостіАТРази актоміозину з міометрія у присутності етанолу та ступенем спорідненості актоміозину до Mg + нами проведено розрахунок кінетичних показників реакції гідролізу АТР; найбільший активуючий ефект етанолу наАТР-гідролазну активність актоміозинового комплексу в присутності 8 %-го етанолу корелює зі збільшенням спорідненості актоміозину до Mg2+.
 • Item
  Temperature dependet conformational changes in tertiary structure of alpha-crystallin molecular chaperone from eye lens
  (2002) Vadzyuk, Olga
  Tryptophan ultra-violet fluorescence and flиorescеnt probes were used to study conformational changes ofalpha-crystallin in a broad temperature range from 0 to 60 C. We observed steady and almost linearshift of ultra-violet fluorescence spectra to longer wavelengths at the increase of temperature. This shift was accompanied by only a small reduction of red-edge effect, which witnessesfor the maintenance of the rigidity in protein structure at the sites of location of tryptophan residues, even at high temperatures. Fluorescence of bound probe 8-anilino-1 naphtalene sulfonate demonstrates temperature-dependent increase of hydro-phobicity of the oligomer surface, which correlates with the increasing of ability toprevent the aggregation of the denatured insulin. Our results indicate that the conformational changes in alpha-crystallin tertiary structure occur with increasing of temperature and they are responsible for the increasing chaperone activity of alpha-crystallin.
 • Item
  Апоптоз еозинофільних гранулоцитів кісткового мозку щурів за умов радіаційного впливу
  (2002) Карпунь, В.; Носова, Л.
  Вивчення ультраструктури еозинофільних гранулоцитів кісткового мозку білих щурів за умов радіаційного впливу дозволило визначити ознаки апоптозного фенотипу цих клітин. Масова ano-птична загибель еозинофілів супроводжується активацією проліферації клітин-попередників.
 • Item
  Оцінка функціональної активності кровотворних клітин при аутотрансплантації стовбурових клітин периферичної крові
  (2002) Барабуха, М.; Білько, Надія
  Стаття присвячена проблемі підбору оптимальних умов для визначення проліферативної функ-ції кровотворних клітин-попередників поза організмом у штучних умовах культурального середовища in vitro. Проводиться також порівняльний аналіз кількісного вмісту мононуклеарів, CD34+-клітин і клітин-попередниківу трансплантаті та визначається ефективність клонування клітин-попередників у деконсервованому кістковому мозку в порівнянні з нативним.
 • Item
  Стан клітинної ланки в системі неспецифічного захисту організму опромінених щурів
  (2002) Носова, Л.; Алесіна, М.
  У статті наведено результати дослідження динаміки показників неспецифічної резистентно-cmi білих лабораторних щурів, яких піддавали хронічному (впродовж 12 міс.) радіаційному навантаженню в умовах зони відчуження ЧАЕС. Встановлено, що при тривалому внутрішньому і зовнішньому опроміненні у діапазоні малих доз (від 0,2 до 50 сГр) стан клітинної лапки природного імунітету тварин залежить переважно від тривалості формування поглиненої дози на тіло (від різних джерел іонізуючого випромінювання), а не від її величини.
 • Item
  Спектри поверхневих білків Corynebacterium glutamicum на різних фазах розвитку культури
  (2002) Фуртат, Ірина; Михальський, Леонід; Ногіна, Т.; Дем'яненко, Ф.
  Досліджено спектр поверхневих білків клітинної стінки штамів Corynebacterium glutamicum 22Л, E531 і ВНИИгенетика-90 на різних фазах розвитку культури. Показано, що в процесіросту C. glutamicum відбуваються певні зміни в складі поверхневих білків. Охарактеризовано білки, що виявляються тільки в окремих штамів або у певній фазі розвитку культур. Описано спектр білків, які містяться у всіх досліджених зразках незалежно від штаму та віку культури. Препарати всіх досліджених культур характеризуються наявністю найбільш інтенсивно виражених білків з Mт 85,0; 62,0; 39,0; 16,0 і 13,5 кДа, які можна розглядати як загальні переважаючі білки вказаних штамів. Препарати 24 год культур, які найбільш повно відображають індивідуальність білкових спектрів досліджених штамів, рекомендовано використовувати для порівняльних досліджень складу поверхневих білків різних видів коринебактерій.
 • Item
  Рослинний покрив лісової зони України в пізньому дріасі
  (2002) Безусько, Людмила; Безусько, Алла
  The palynological characteristics of the Younger Dryas deposits, received by different authors from the territory of Ukraine and giving diverce level ofinvestigation were analyzed and critically reconsidered. In this article detailed palynological characteristicsfor the Younger Dryas deposits from Roman'kovo site (Sumy region), Ilva-1 site (Ternopil region) and Dorochew site (Lviv region) are presented. According to the new data the reconstruction of the Younger Dryas vegetation cover of the forest zone of Ukraine was carried out.