179: Теорія та історія культури

Permanent URI for this collection

Browse

Recent Submissions

Now showing 1 - 16 of 16
 • Item
  Рец. на: Пустовалов С. Ж. Етносоціальна структура ямно-катакомбного суспільства Північного Причорномор’я. – К. : ФОП Жовтий, 2015. – 197 с.
  (2016) Новальська, Тетяна
  Монографічну роботу С. Ж. Пустовалова присвячено актуальній і в теоретичному, і в конкретно-науковому аспекті проблемі, пов’язаній з дослідженням станово-кастового характеру ямнокатакомбного суспільства, розгляду основних кастових суспільств світу, внаслідок чого створюється модель кастової системи.
 • Item
  Зброя в жіночих похованнях катакомбної спільноти
  (2016) Пустовалов, Сергій
  Статтю присвячено розгляду жіночих поховань катакомбної спільності із зброєю. Обґрунтовано висновок про те, що зброя в жіночих похованнях є ознакою певного соціального статусу в цьому суспільстві.
 • Item
  Трагедія як один із механізмів заміщення насильства в стародавніх Афінах
  (2016) Шагурі, Марія
  Статтю присвячено проблематиці вивчення насильства у суспільстві стародавніх Афін V ст. до н. е. та репрезентації його в аттичних трагедіях. Розглянуто основні правила стосовно того, що було дозволено показувати на сцені, а що заборонялося; а також релігійні обмеження і жертвопринесення, здійснювати які на сцені було суворо заборонено. Акцентовано увагу на такій важливій особливості давньогрецької культури, як вербальна візуальність, і проаналізовано, який вплив завдяки їй мала трагедія на глядачів.
 • Item
  Статус і роль імператриці у візантійському суспільстві
  (2016) Копівська, Анастасія
  У статті розглянуто політичне і соціальне становище жінки-імператриці у візантійському суспільстві з початку існування Ромейської імперії. Авторка обґрунтовує думку, що непересічні жінки фактично правили імперією, яка посідала провідне місце в середньовічній Ойкумені. На прикладі імператриць визначено тип поведінки, авторитетність жінки при владі та її сприйняття в суспільстві.
 • Item
  Цивілізаційні та ідеологічні трансформації в Центральній Азії. Спроба культурологічного аналізу праць Б. І. Кузнєцова
  (2016) Калантарова, Олена; Король, Денис
  Статтю присвячено проблемам трансідеологічної та цивілізаційної взаємодії на теренах Центральної Азії етнокультурних ареалів стародавніх Персії, Індії та Тибету. Об’єктом культурологічного аналізу є праці радянського тибетолога Б. І. Кузнєцова. Основна лінія аналізу торкається проблеми традиційної тибетської релігії бон, що від початку виступала антагоністом буддизму. Б. І. Кузнєцов наполягає, що народні шаманські практики бон є другорядним шаром на тлі основної ідеологічної метасистеми, якою дослідник вважає іранський маздаїзм, реформований пророком Мітрою, відомим у бонській текстології як Мура або Шенраб. Цей східний мітраїзм, своєю чергою, був у певній опозиції до ортодоксального зороастризму і водночас споріднений із мітраїзмом Риму. У статті акцентовано увагу на традиційній календарності та астрософії зазначених етно-культурних регіонів.
 • Item
  Витоки німецької літературної казки рококо в першій половині XVIII ст.
  (2016) Данченко, Марія
  Статтю присвячено дослідженню німецького літературного рококо в першій половині ХVIII ст. на прикладі творчості ліричного поета Фрідріха фон Хагедорна. Обґрунтовано твердження про відсутність у нього прямих стилістичних запозичень у французьких письменників-сучасників. Досліджено вплив французьких авторів другої половини XVII ст. Оцінено роль доробку окремих німецьких літературознавців з погляду атрибуції творчості Фрідріха фон Хагедорна як поета німецького рококо.
 • Item
  Етичний вибір героя серіалу з погляду психоаналізу
  (2016) Собуцький, Михайло
  У статті здійснено аналітичний огляд сучасних серіалів різної жанрової приналежності, зокрема фентезі, псевдосередньовічної історії, а також скандинавського нуару (детективу). Головну увагу приділено можливостям застосування так званої етики психоаналізу до серіальної продукції початку ХХІ ст. Підкреслено зміну проблематики в сучасному серіалі, що своєю чергою пов’язано із зсувами в сучасній культурі. Констатується неоднозначність етичного вибору, що є проявом так званої етики бажання, на противагу етиці утилітарній.
 • Item
  Parajanov’s Metamorphoses: from Versified Film to the Cinema of Poetry
  (2016) Briukhovetska, Olha
  This article examines the attempts to explain the anomaly of Sergey Parajanov’s work from the point of view of the auteur theory of cinema. This anomaly is related to the division of the filmmaker’s oeuvre into two almost symmetrical but very different parts: the early films, which most critics consider mediocre failures, and the mature films, which are each recognized as breakthroughs in cinematic language. While the moment of the filmmaker’s transformation remains enigmatic, this article argues that the search for a poetic vision was (consciously or not) conducted during the whole early period of Parajanov’s work, and that this helps to account for the at times incoherent quality of the early films as narrative cinema.
 • Item
  Озираючись на 1960-ті роки
  (2016) Петрова, Ольга
  У статті йдеться про духовний клімат інтелігенції 1960-х років. Описано загальну культурну ситуацію та інтелектуальні запити творчої молоді того періоду. На прикладі контактів з художником та архітектором Анатолієм Суммаром показано проникнення модерного мистецтва в усталене середовище радянської молоді. Підкреслено роль молодих архітекторів у духовному визріванні покоління 1960-х років.
 • Item
  Art Galleries as an Important Component of the Art Market in Kyiv during the Years of 1990–2010
  (2016) Pavlichenko, Natalia
  The article focuses on the analysis of Kyiv Art Galleries during the period of Ukraine’s independence. Based on interviews with two renowned Kyiv gallerists Tetiana Savchenko (director of "Tryptykh Art" gallery) and Victor Khamatov (the founder of the "Soviart" center), we address problematic issues in galleries the art market in general. The art market is a holistic system that includes a number of components. Participants of the art market whose role is to implement works of art are as follow: an art dealer, who works directly with the artist and the buyer; a gallery owner, who keeps a special "shop"; and the auction house, which works with both individual pieces and collections at the top level. Galleries differ depending on their openness to the public. An Art Gallery serves as a moderator; is serves as an expert platform. The Gallery not only displays the contemporary state of art, emphasizing popular themes, trends and fashion trends, but also forms artistic tastes of the society, engaging it in a dialogue with all actors of the art market. There are three stages of Kyiv art galleries development, as it is observed by Viktor Khamatov. The first period (the late 1980s – early 1990s) is characterized as a stage of "uncontrolled formation of galleries." The second period (the end of the 1990s) is "positioning and coordination of galleries in Ukraine." At that time there were about 120 galleries that settled important tasks of institutional, cultural and creative development. The third period of the deployment of art galleries started in 2002 and continues to this day, resulting in "The transition to new technologies, exhibitions, information, management, creative opportunities, infrastructure development." This leads to expansion of cooperation with foreign institutions and other cultural and artistic institutions. Kyiv plays an important role in the coordination of Ukrainian art galleries. Historical events in the country and political and economic changes in the society affect the development of modern Ukrainian art galleries. New conditions for the existence of national art provide further adaptation to international relations in the global art market.
 • Item
  Світове дерево на царських вратах : до інтерпретації символічного задуму українського іконостаса XVII–XVIII ст.
  (2016) Оляніна, Світлана
  У статті розглянуто царські врата українських іконостасів XVII–XVIII ст., композиція яких містить мотив Світового дерева, та запропоновано реконструкцію їхнього сенсу. Виявлено, що опорядження царських врат з мотивом Світового дерева та інтегрованими в його структуру іконами "Благовіщення" і євангелістів представляло образ істинної картини світу, оновленого після Хресної Жертви Спасителя. Така композиційна формула з’являється в Україні у XVII ст. в контексті міжконфесійної полеміки; зникнення зовнішніх чинників, які призвели до появи цієї композиції, пояснює поступове припинення її використання в іконографії царських врат іконостасів у XVIII ст.
 • Item
  Культурологічна модель декадентського твору
  (2016) Кирилова, Ольга
  Статтю присвячено першій послідовній культурологічній реконструкції узагальненої моделі декадентського твору. У цій реконструкції виділено базові загальні рівні (світоглядний, антропологічний, наративний, морфологічний) та проаналізовано систему кодів і патернів, властиву цій моделі.
 • Item
  Концепції фашизму
  (2016) Левицький, Владислав
  У статті розглянуто концепції фашизму та похідних від нього рухів. Зроблено спробу проаналізувати і порівняти найбільш продуктивні теорії, передовсім західних дослідників (Стенлі Пейна, Дейва Рентона, Умберто Еко та ін.), показати зв’язок відповідних понять і їхнє місце у фашистських студіях. Також акцентовано увагу на найбільш фундаментальному рівні фашизму, який часто ігнорується, а саме ненависті.
 • Item
  Віртуальне тіло: приклади соціальних мереж та анонімних форумів
  (2016) Задирака, Костянтин
  У статті досліджено феномен віртуальної тілесності, яка не тільки посідає важливе місце у сфері зацікавлення гуманітарних наук, а й увійшла як елемент повсякденності в життя значної частини сучасного людства завдяки мережі Інтернет. Розглянуто концепції поєднання віртуальності та тілесності, ключові підходи до аналізу цього поєднання. Предметом аналізу стали анонімні форуми як яскравий приклад конфігурації віртуального тіла, радикально відмінний від інших через анонімний спосіб репрезентації. Інформація, яку індивід викладає в публічний доступ, сприймається як його втілення в буквальному сенсі слова, а цифровий формат інформації впливає на характеристики буття віртуального тіла індивіда.
 • Item
  Крим як Храмова гора
  (2016) Демчук, Руслана
  "Крим як Храмова гора" – новітній дискурс, артикульований російським президентом Путіним як ідеологічне прикриття анексії Криму 2014 р., що виступає пролонгацією "кримського міфу". Зазначений міф редставлений дискурсами "Легендарний Севастополь" у радянський та "Крим наш" у пострадянський періоди. Компенсаторні дискурси започатковано трагічними подіями Кримської війни (1853–1856 рр.) як сублімація посттравматичної ментальності, обумовлена низкою військових та політичних поразок Росії на території Кримського півострова. Експресивні репрезентації образу Севастополя через пісенний інтертекст, передусім, стосуються російської "сакральної географії". Таким чином, тривалий "севастопольський" дискурс структурувався як антиукраїнський, що було очевидним, хоча й ігнорованим фактом з боку держави Україна. Загалом міфопоетика масової культури є проекцією ідеології, яка містить у собі арсенал архаїчних ментальних утворень: архетипів, концептів, семантичних опозицій. Так само сучасна політична міфологія уявляється відкритою системою, що оперує віртуальними категоріями. Їх вияв, інтерпретація та декодування в царині сучасного "кримського міфу" є метою пропонованого дослідження.
 • Item
  Історична ностальгія: пошук ідентичності в епоху глобалізації
  (2016) Васильковська, Марія
  У статті розглянуто поняття історичної ностальгії як феномену постмодерністської культури, виникнення якого спричинене кризою ідентичності та культурно-цивілізаційною кризою в глобалізованому світі. Проаналізовано низку можливих підходів до концептуалізації історичної ностальгії як туги за образом минулого. На прикладі сучасної ностальгії за Середніми віками, неомедієвалізму, що втілюється в популярних продуктах масової культури, досліджено питання ролі ескапізму і пошуку втраченої ідентифікаційної цілісності індивіда у виникненні цього явища. Сучасну історичну ностальгію автор порівнює з політичними міфами про Золотий вік.