018: Фізико-математичні науки

Permanent URI for this collection

Browse

Recent Submissions

Now showing 1 - 5 of 12
 • Item
  Еліпсометричні дослідження модифікації поверхні дзеркал з нержавіючої сталі при опромі­ненні іонами D+ та Аr+
  (2000) Поперенко, Л.; Стащук, В.; Вінніченко, М.; Бардамід, О.; Мелещук, О.; Войценя, В.
  Досліджено дзеркала із полікристалічноїнержавію чої сталі, опромінені пучками моноенергетичних іонів И + та Аг * з енергіями, які не перевищували 1,5 кеВ. З метою опису модифікації поверхні дзеркал при іонному опроміненні застосовували еліпсометрію при багатьох кутах падіння світла (довжин хвилі X = 632,8нм), спектральну еліпсометрію (енергія зондуючих фотонів Иу - 0,49—5,00 еВ) та скануючу електронну мікроскопію. Дослідження спектрів оптичних характеристик для нержавіючої сталі показало, що опромінення іонами Аг+ зумовлює більше зменшення оптичної провідності у всьому спектральному інтервалі, ніж опромінення іонами И+ такої ж енергії, та при близьких зна ченнях товщини розпиленого шару. В обох випадках спостерігається суттєве розширення відповідних смуг поглинання. За даними скануючої електронної мікроскопії мікрорельєф поверхні у випадках обробки різними іонами відрізняється, проте моделювання оптичних властивостей у наближенні ефективного середовища продемонструвало, що зміни оптичних властивостей дзеркал не можуть бути пояснені тільки зміною шорсткості поверхні й формування дефектів у приповерхневому прошарку також має бути враховано.
 • Item
  Скейлінг-рівняння параметра порядку цезію поблизу критичної точки рідина-пара
  (2000) Шиманська, Олена; Галапчук, M.
  Досліджена форма кривої співіснування лужного металу Сs поблизу критичної точки. Проведена статистична обробка експериментальних даних за температурними залежностями густин співіснуючих рідинної та газової фаз Сs з застосуванням спеціальної методики. Одержано значення критичних параметрів Tc, рс та критичного показника кривої співіснування B0 = 0,352 ± 0,005, яке в межах експериментальних похибок збігається з середнім експериментальним значенням B0 = 0,35 для молекулярних рідин, але не узгоджується з результатами класичної теорії та з теоретичним значенням тривимірної моделі Ізінга. Виявлено, що поведінка металічної рідини Сs поблизу критичної точки подібна до поведінки звичайних молекулярних та атомарних рідин.
 • Item
  Локальна генерація омічного тепла на мембранах клітин при електрообробці біологічних тканин
  (2000) Лебовка, М.; Мельник, Руслан; Купчик, М.; Бажал, M.; Серебряков, P.
 • Item
  Перехідне випромінення як можливий механізм радіовипромінення модульованих електронних пучків в активних експериментах в іоносфері
  (2000) Анісімов, І.
  Стаття присвячена проблемам перехідного випромінювання модульованих електронних пучків в умовах активних плазмово-пучкових експериментів у іоносфері. Оглянуто різні типи плазмових неоднорідностей, вплив магнітного поля, фронтів електронного пучка. Розглянуто, зокрема, ефекти, що можуть підсилювати перехідне випромінення — збудження резонансних коливань обмеженого плазмового утворення, збудження квазівласної бічної хвилі на межі вакуум—плазма, збудження області локального плазмового резонансу слабконеоднорідної плазми, просторовий резонанс між акустичною хвилею в плазмі, хвилею струму та випромінюваною хвилею. Обговорюється можливе застосування перехідного випромінення для діагностики неоднорідних плазмових утворень.
 • Item
  Мікроскопічна теорія великомасштабних флуктуацій в плазмі в зовнішньому магнітному полі
  (2000) Голод, I.; Загородній, Л.
  Спираючись на базові поняття мікроскопічної фазової густини і розподілу Ліувілля, послідовно отримано рівняння, які описують динаміку мікроскопічних флуктуацій. До опису великомасштабних флуктуацій застосовано підхід Ланжевена. В результаті отримано рівняння Фоккера—Планка для еволюції великомасштабних флуктуацій одночастинкової функції розподілу. Знайдено розв'язок цього рівняння за наявності зовнішнього магнітного поля.