018: Фізико-математичні науки

Permanent URI for this collection

Browse

Recent Submissions

Now showing 1 - 12 of 12
 • Item
  Еліпсометричні дослідження модифікації поверхні дзеркал з нержавіючої сталі при опромі­ненні іонами D+ та Аr+
  (2000) Поперенко, Л.; Стащук, В.; Вінніченко, М.; Бардамід, О.; Мелещук, О.; Войценя, В.
  Досліджено дзеркала із полікристалічноїнержавію чої сталі, опромінені пучками моноенергетичних іонів И + та Аг * з енергіями, які не перевищували 1,5 кеВ. З метою опису модифікації поверхні дзеркал при іонному опроміненні застосовували еліпсометрію при багатьох кутах падіння світла (довжин хвилі X = 632,8нм), спектральну еліпсометрію (енергія зондуючих фотонів Иу - 0,49—5,00 еВ) та скануючу електронну мікроскопію. Дослідження спектрів оптичних характеристик для нержавіючої сталі показало, що опромінення іонами Аг+ зумовлює більше зменшення оптичної провідності у всьому спектральному інтервалі, ніж опромінення іонами И+ такої ж енергії, та при близьких зна ченнях товщини розпиленого шару. В обох випадках спостерігається суттєве розширення відповідних смуг поглинання. За даними скануючої електронної мікроскопії мікрорельєф поверхні у випадках обробки різними іонами відрізняється, проте моделювання оптичних властивостей у наближенні ефективного середовища продемонструвало, що зміни оптичних властивостей дзеркал не можуть бути пояснені тільки зміною шорсткості поверхні й формування дефектів у приповерхневому прошарку також має бути враховано.
 • Item
  Скейлінг-рівняння параметра порядку цезію поблизу критичної точки рідина-пара
  (2000) Шиманська, Олена; Галапчук, M.
  Досліджена форма кривої співіснування лужного металу Сs поблизу критичної точки. Проведена статистична обробка експериментальних даних за температурними залежностями густин співіснуючих рідинної та газової фаз Сs з застосуванням спеціальної методики. Одержано значення критичних параметрів Tc, рс та критичного показника кривої співіснування B0 = 0,352 ± 0,005, яке в межах експериментальних похибок збігається з середнім експериментальним значенням B0 = 0,35 для молекулярних рідин, але не узгоджується з результатами класичної теорії та з теоретичним значенням тривимірної моделі Ізінга. Виявлено, що поведінка металічної рідини Сs поблизу критичної точки подібна до поведінки звичайних молекулярних та атомарних рідин.
 • Item
  Локальна генерація омічного тепла на мембранах клітин при електрообробці біологічних тканин
  (2000) Лебовка, М.; Мельник, Руслан; Купчик, М.; Бажал, M.; Серебряков, P.
 • Item
  Перехідне випромінення як можливий механізм радіовипромінення модульованих електронних пучків в активних експериментах в іоносфері
  (2000) Анісімов, І.
  Стаття присвячена проблемам перехідного випромінювання модульованих електронних пучків в умовах активних плазмово-пучкових експериментів у іоносфері. Оглянуто різні типи плазмових неоднорідностей, вплив магнітного поля, фронтів електронного пучка. Розглянуто, зокрема, ефекти, що можуть підсилювати перехідне випромінення — збудження резонансних коливань обмеженого плазмового утворення, збудження квазівласної бічної хвилі на межі вакуум—плазма, збудження області локального плазмового резонансу слабконеоднорідної плазми, просторовий резонанс між акустичною хвилею в плазмі, хвилею струму та випромінюваною хвилею. Обговорюється можливе застосування перехідного випромінення для діагностики неоднорідних плазмових утворень.
 • Item
  Мікроскопічна теорія великомасштабних флуктуацій в плазмі в зовнішньому магнітному полі
  (2000) Голод, I.; Загородній, Л.
  Спираючись на базові поняття мікроскопічної фазової густини і розподілу Ліувілля, послідовно отримано рівняння, які описують динаміку мікроскопічних флуктуацій. До опису великомасштабних флуктуацій застосовано підхід Ланжевена. В результаті отримано рівняння Фоккера—Планка для еволюції великомасштабних флуктуацій одночастинкової функції розподілу. Знайдено розв'язок цього рівняння за наявності зовнішнього магнітного поля.
 • Item
  Проблема пуанкаре-інваріантності в динаміці гравітуючих неточкових тіл
  (2000) Опанасюк, Юрій
  The problems of construction of the generalized Poincaré-invariant equations of motion of the nonpoint objects are discussed. A short outline of revived methods of an action-at-a-distance description of interacting particles is given. A new approach to the problem of motion in relativistic gravity is discussed. The generalized Poincaréinvariant equations of motion are derived in post-Newtonian approximations of the phenomenological formulation of the relativistic action-at-a-distance gravity.
 • Item
  Анізотропні квазіградуйовані алгебри Лі на гіпереліптичних кривих та інтегровні гамільтонові системи
  (Наукові записки НаУКАМА. - 2000. - Т. 18: Фізико-математичні науки. - С. 20-25., 2000) Голод, Петро; Скрипник, Т.
  Побудовано нові квазіградуйовані алгебри матричнозначних функцій на гіпереліптичних кривих і розглянуто можливість їх використання як алгебри прихованих симетрій фазових просторів інтегровних гамільтонових систем. Досліджено центральні розширення цих алгебр.
 • Item
  Деякі оцінки близькості кореляційних та спектральних функцій випадкових полів
  (2000) Оленко, А.; Павлов, Дмитрий
  Наводяться деякі оцінки близькості кореляційних та спектральних функцій однорідних ізотропних у широкому розумінні випадкових полів, якщо кореляційні або спектральні функції однакові на деякій множині.
 • Item
  Операторний підхід до апроксимації неперервних на відрізку функцій
  (2000) Кашпіровський, Олексій; Митник, Ю.
  Classes of function differentiated on segment whose best approximation by algebraic polynomials tend to zero in a given order are ascertained.
 • Item
  On representations with nonsingularity conditions for certain class of posets
  (2000) Bondarenko, Volodymyr
  Розглядаються зображення частково впорядкованої множини A U В, обмеження яких на А і В с невиродженими матрицями; показано, як можна звільнитися від цих умов в одному частковому випадку.
 • Item
  Про автоморфізми нескінченно-ітерованих вінцевих добутків абелевих
  (2000) Боднарчук, Юрій; Лавренюк, Я.
  Розглядаються групи трикутних перетворень нескінченно-вимірних афінних просторів над скінченним полем, які є ітерованими вінцевими добутками груп і є групами автоморфізмів шарово-однорідних р-дерев. Встановлена будова автоморфізмів таких груп.
 • Item
  Coherence isomorphisms for triangulated Hopf category SL(2)
  (2000) Lyubashenko, Volodymyr
  Будуються приклади ізоморфізмів когерентності для триангульованої категорії Хопфа, пов'язаної з SL(2). Це еквіваріантна похідна категорія, оснащена функторами множення та комноження і структурними ізоморфізмами.