Том 1

Permanent URI for this collection

Browse

Recent Submissions

Now showing 1 - 5 of 15
 • Item
  Синкретизм складнопідрядних речень займенниково-співвідносного типу несиметричної структури
  (2018) Ожоган, Василь
  Схарактеризовано типи синкретичних займенниково-співвідносних складнопідрядних речень несиметричної структури, виокремлено їхні засоби зв’язку – вказівні кореляти головної предикативної частини та реляти (сполучні слова / сполучники) залежної, увиразнено синкретичні семантико-синтаксичні відношення в таких конструкціях, з’ясовано умови й чинники, що впливають на формування цих синкретичних відношень.
 • Item
  Особливості реалізації прислівно-кореляційного зв'язку в займенниково-співвідносних реченнях симетричної, напівсиметричної та несиметричної структури
  (2018) Онатій, Анастасія
  Статтю присвячено аналізові реалізації прислівно-кореляційного зв’язку в займенниково-співвідносних реченнях симетричної та несиметричної структури. Досліджено особливості взаємодії компонентів зв’язку, встановлено вплив синтаксичної проекції та синтаксичної орієнтації прономінатива й сполучних засобів на формування семантико-синтаксичних відношень у реченнях. Запропоновано розрізняти синтагматично сильний, слабкий та контамінований тип прислівно-кореляційного зв’язку. Визначено межі прономінативно-співвідносного речення за критерієм наявності прислівно-кореляційного зв’язку як домінантним показником формально-граматичної структури аналізованих конструкцій.
 • Item
  Граматична природа опосередкованого синтаксичного зв'язку в структурі простого речення
  (2018) Кобченко, Наталія
  Статтю присвячено висвітленню особливостей синтаксичного зв’язку в реченнях з уточнювальними компонентами. Обґрунтовано підрядну природу опосередкованого синтаксичного зв’язку, реалізованого між уточнюваною одиницею, її синтаксичною домінантою та уточнювальним компонентом. Окреслено диференційні риси опосередкованого та напівпредикативного синтаксичних зв’язків. З’ясовано статус опосередкованого підрядного зв’язку на шкалі "одиничність – подвійність" та схарактеризовано техніку його оформлення.
 • Item
  Класифікаційні параметри невласне граматичного узгодження
  (2018) Арібжанова, Ірина
  У статті розглянуто типологічні ознаки невласне граматичного узгодження, що має вияв у структурах зі специфічно вираженим опорним компонентом у функції означуваного предмета (незмінний субстантив, змінний субстантив недиференційованого роду, сполука слів, речення). Схарактеризовано фактори вибору форми залежного атрибутивного компонента (дієслова та прикметника). Систематизовано регулярні випадки реалізації асоціативно-граматичного, смислового та умовно-граматичного підтипів узгодження в українській мові.
 • Item
  Актуалізація семантики персональності в поезії Василя Симоненка
  (2018) Ясакова, Наталія
  У статті висвітлено роль семантики персональності у вираженні ідейно-художнього змісту поетичних творів Василя Симоненка. Встановлено її участь у творенні комунікативної та змістової цілісності поезій, багатьом з яких властива певна персональна тональність або виразна домінанта. Динаміка персональності тісно пов’язана з архітектонікою ліричного тексту. Зміна особових значень нерідко слугує засобом структурування поезії, акцентування важливої думки, розгортання сюжету тощо.