Том 1

Permanent URI for this collection

Browse

Recent Submissions

Now showing 1 - 15 of 15
 • Item
  Синкретизм складнопідрядних речень займенниково-співвідносного типу несиметричної структури
  (2018) Ожоган, Василь
  Схарактеризовано типи синкретичних займенниково-співвідносних складнопідрядних речень несиметричної структури, виокремлено їхні засоби зв’язку – вказівні кореляти головної предикативної частини та реляти (сполучні слова / сполучники) залежної, увиразнено синкретичні семантико-синтаксичні відношення в таких конструкціях, з’ясовано умови й чинники, що впливають на формування цих синкретичних відношень.
 • Item
  Особливості реалізації прислівно-кореляційного зв'язку в займенниково-співвідносних реченнях симетричної, напівсиметричної та несиметричної структури
  (2018) Онатій, Анастасія
  Статтю присвячено аналізові реалізації прислівно-кореляційного зв’язку в займенниково-співвідносних реченнях симетричної та несиметричної структури. Досліджено особливості взаємодії компонентів зв’язку, встановлено вплив синтаксичної проекції та синтаксичної орієнтації прономінатива й сполучних засобів на формування семантико-синтаксичних відношень у реченнях. Запропоновано розрізняти синтагматично сильний, слабкий та контамінований тип прислівно-кореляційного зв’язку. Визначено межі прономінативно-співвідносного речення за критерієм наявності прислівно-кореляційного зв’язку як домінантним показником формально-граматичної структури аналізованих конструкцій.
 • Item
  Граматична природа опосередкованого синтаксичного зв'язку в структурі простого речення
  (2018) Кобченко, Наталія
  Статтю присвячено висвітленню особливостей синтаксичного зв’язку в реченнях з уточнювальними компонентами. Обґрунтовано підрядну природу опосередкованого синтаксичного зв’язку, реалізованого між уточнюваною одиницею, її синтаксичною домінантою та уточнювальним компонентом. Окреслено диференційні риси опосередкованого та напівпредикативного синтаксичних зв’язків. З’ясовано статус опосередкованого підрядного зв’язку на шкалі "одиничність – подвійність" та схарактеризовано техніку його оформлення.
 • Item
  Класифікаційні параметри невласне граматичного узгодження
  (2018) Арібжанова, Ірина
  У статті розглянуто типологічні ознаки невласне граматичного узгодження, що має вияв у структурах зі специфічно вираженим опорним компонентом у функції означуваного предмета (незмінний субстантив, змінний субстантив недиференційованого роду, сполука слів, речення). Схарактеризовано фактори вибору форми залежного атрибутивного компонента (дієслова та прикметника). Систематизовано регулярні випадки реалізації асоціативно-граматичного, смислового та умовно-граматичного підтипів узгодження в українській мові.
 • Item
  Актуалізація семантики персональності в поезії Василя Симоненка
  (2018) Ясакова, Наталія
  У статті висвітлено роль семантики персональності у вираженні ідейно-художнього змісту поетичних творів Василя Симоненка. Встановлено її участь у творенні комунікативної та змістової цілісності поезій, багатьом з яких властива певна персональна тональність або виразна домінанта. Динаміка персональності тісно пов’язана з архітектонікою ліричного тексту. Зміна особових значень нерідко слугує засобом структурування поезії, акцентування важливої думки, розгортання сюжету тощо.
 • Item
  Модальна організація текстів рекламних слоганів
  (2018) Пикалюк, Роман
  У статті досліджено типові модальні значення, що використовуються в текстах рекламних слоганів, мовні засоби їхнього вираження і прагматичний потенціал. Проаналізовано основні прагматичні контексти, що мотивують використання аксіологічних, деонтичних й алетичних значень у рекламних слоганах. Визначено принципи поєднання модальних елементів у текстах зазначеного жанру й чинники, що обмежують використання в них певних модальних значень.
 • Item
  Дискурсивні особливості передмови до "Книги о священстві" Іоанна Златоуста (Львів, 1614)
  (2018) Олешко, Юлія
  Статтю присвячено аналізу дискурсивних особливостей передмови до "Книги о священстві" Іоанна Златоуста, виданої в друкарні Львівського Ставропігійського братства 1614 року; передмову зіставлено з післямовою до цього видання. Розглянуто специфіку позатекстової ситуації, у межах якої відбувався процес текстотворення, схарактеризовано адресанта й адресата, мету, тематику й мовне оформлення дискурсу.
 • Item
  Кольороназви в текстах інтернет-видань для жінок: походження, семантика, функції
  (2018) Кадочнікова, Олена
  У статті на матеріалі текстів розважально-інформаційних інтернет-видань для жінок (так званого жіночого глянцю) здійснено аналіз якісного складу лексико-семантичної групи назв кольорів, схарактеризовано компонентний склад мікросистем назв основних кольорів, описано шляхи їх поповнення. Простежено вплив розгляданих лексичних засобів на формування в читачів мовних та культурних стереотипів.
 • Item
  Суспільно-політичні неологізми як віддзеркалення мовної картини воєнного протистояння
  (2018) Кирилюк, Ольга
  У статті здійснено дослідження неологізмів та оказіоналізмів, утворених на фоні воєнного протистояння на Сході України. Визначено оцінні, семантичні та функціональні особливості досліджуваної групи лексем; з’ясовано роль екстралінгвальних чинників у формуванні неологізмів і оказіоналізмів суспільно-політичного і воєнного змісту; виявлено причини набування новою лексикою позитивних та негативних конотацій.
 • Item
  Репрезентація лексики економічної сфери у "Словнику української мови" в 11 томах
  (2018) Ренчка, Інна
  У статті розглянуто особливості впливу тоталітарної ідеології Радянського Союзу на тлумачення номінативних одиниць економічної сфери у "Словнику української мови" в 11 томах (1970–1980). Виявлено лексикографічні прийоми ідеологізації лексем цієї тематичної групи, що полягала в набутті їхньою семантикою оцінного забарвлення в радянському ідеологічному узусі. Встановлено, що семантичні трансформації слів, зміна їхнього аксіологічного статусу були засобами мовного маніпулювання масовою свідомістю.
 • Item
  Мовні конфлікти з перспективи лінгвоконфліктології
  (2018) Демська, Орися
  Стаття започатковує дослідження в галузі української лінгвоконфліктології. Розглянуто три групи конфліктів, у межах яких безпосередньо або опосередковано з’являється мова. Залежно від того, чи мова є засадничим елементом конфлікту, чи лише принагідно слугує конфліктові, йдеться про конфлікт у мові, мовний конфлікт і конфлікт, пов’язаний з мовою. Кожен із типів конфлікту проілюстровано прикладами з внутрішньої та зовнішньої історії української мови.
 • Item
  Функції українізмів у російськомовних текстах (на матеріалі мови блогерів)
  (2018) Дика, Людмила
  У статті на прикладі мови блогерів розглянуто випадки вживання української лексики в текстах, писаних російською мовою; з’ясовано функцію, яку виконують українізми; виділено групи, які найактивніше поповнюються українською лексикою, підкреслено актуальність дослідження мови блогерів як важливого джерела вивчення сучасного стану української мови і мовної ситуації загалом.
 • Item
  Мовна стійкість українців у першій половині ХХ століття (за матеріалами книги "Незвичайні долі звичайних жінок. Усна історія ХХ століття")
  (2018) Підкуймуха, Людмила
  У статті розглянуто поняття мовної стійкості, здійснено аналіз мовної поведінки українців у першій половині ХХ століття. Окреслено історичні передумови та шляхи формування мовної особистості. Матеріалом дослідження слугували інтерв’ю жінок, що народилися наприкінці XIX - на початку ХХ століття.
 • Item
  Метафора в українському радянському дискурсі 70-х років ХХ століття
  (2018) Калиновська, Оксана
  Статтю присвячено особливостям метафоричних значень та їх функціонуванню в українському радянському дискурсі 70-х років ХХ століття. Методом метафоричного моделювання визначено основні типи метафор зазначеного періоду, розглянуто їхній суміжний та узгоджувальний характер. Стверджується думка про єдиний метафоричний простір радянського дискурсу, що закріплював спосіб пізнання та осмислення дійсності в межах зазначених метафоричних моделей.
 • Item
  Феномен подвійного синтаксичного зв'язку крізь призму функційної граматики : рецензія на монографію Н. Кобченко "Система подвійних синтаксичних зв’язків у граматичному ладі сучасної української мови" (Київ : ВД "Освіта України", 2018. - 514 с.)
  (2018) Шитик, Людмила
  Рецензія на монографію Н. Кобченко "Система подвійних синтаксичних зв’язків у граматичному ладі сучасної української мови" (Київ : ВД "Освіта України", 2018. - 514 с.).