Кафедра психології та педагогіки

Permanent URI for this collection

Browse

Recent Submissions

Now showing 1 - 20 of 246
 • Item
  Developing a Culturally Relevant Measure of Resilience for War-Affected Adolescents in Eastern Ukraine
  (2021) Bogdanov, Sergiy; Girnyk, Andriy; Chernobrovkina, Vira; Chernobrovkin, Volodymyr; Vinogradov, Alexander; Harbar, Kateryna; Kovalevskaya, Yuliya; Basenko, Oksana; Ivanyuk, Irina; Hook, Kimberly; Wessells, Mike
  Psychosocial support in education that is provided during emergencies frequently aims to support children’s resilience, but strong, contextual measures of resilience are in short supply in Eastern Europe. In this article, our aim is to describe the development and psychometric properties of the first measure of resilience for waraffected adolescents in Eastern Ukraine. We used qualitative methods to identify the main cultural characteristics of resiliency and then used these constructs to develop the measure. We used exploratory structural equation modeling to extract five factors that showed high internal consistency: family support (ω=0.89), optimism (ω=0.87), persistence (ω=0.87), health (ω=0.86), and social networking (ω=0.87). Confirmatory factor analysis suggested that a concise model of resiliency fit the data almost as well as the exploratory structural equation modeling model. The measure demonstrated good test-retest reliability. In this article, we also discuss the importance of development, validation, and the use of culturally relevant measures of resilience for strengthening psychosocial support programs in schools, particularly in Ukraine.
 • Item
  Особливості професійного вигорання представників соціоорієнтованих професій
  (2022) Боднар, Алла; Макаренко, Наталія
  Тези доповіді учасників ІІ Міжнародної науково-практичної конференції "Психологічні виклики сучасних організацій" (3 березня 2022 р., м. Івано-Франківськ).
 • Item
  Психокорекційний вплив на розвиток життєстійкості у підлітків в умовах воєнного конфлікту
  (2022) Басенко, Оксана; Чернобровкін, Володимир
  У статті представлено результати дослідження впливу програми психологічної корекції та розвитку "Безпечний простір" на рівень життєстійкості підлітків, постраждалих внаслідок воєнного конфлікту на Сході України. Для діагностики рівня життєстійкості підлітків та оцінки ефективності програми використано такі методики: опитувальник "Сильні та слабкі сторони" SDQ (Strength and Difficulties Questionnaire), опитувальник психосоціального стресу у дітей CPDS (Child Psychosocial Distress Screener), скрінер оцінки психічного здоров’я КМА-УДХ (Mental Health Assesment Instrument), опитувальник з резильєнтності (життєстійкості). У дослідженні взяло участь 27 підлітків 14-17-ти років з м. Покровськ та м. Авдіївка (Донецька область). За результатами участі у програмі було виявлено зростання рівня життєстійкості та покращення показників психоемоційного стану учасників експериментальної групи. Аналіз отриманих даних засвідчив зменшення симптомів посттравматичного стресу, тривожності, депресії, схильності до зловживання алкоголем, а також покращення міжособистісних стосунків, зменшення проблем емоційного стану та поведінки, мінімізацію ризику інтерналізації завдяки зростанню таких факторів життєстійкості, як "відчуття щастя" та "підтримка батьків". Підтверджено, що зазначені фактори життєстійкості позитивно впливають на показники психічного здоров’я та утворюють специфічні захисні чинники, сприятливі для розвитку й зміцнення життєстійкості досліджуваної цільової групи. Сформульовано умови підвищення ефективності корекційно-розвиткових заходів для підлітків, постраждалих внаслідок подій воєнного конфлікту: попередня діагностика психологічного стану учасників з метою застосування диференційованого корекційного підходу та важливість врахування у процесі аналізу ефективності програми не тільки результатів загальних психометричних оцінювань, а й даних відповідних якісних методів (фокус-групи, індивідуальні інтерв’ювання тощо).
 • Item
  Соціальні функції вікової психології (інформаційний зріз)
  (2022) Поліщук, Валерій
  Актуалізується необхідність емпіричних лонгітюдних досліджень психології вікового розвитку людини, успіх яких визначається такими положеннями: 1) комплексним інформаційним змістом трьох історичних календарних площин («минуле – теперішнє – майбутнє») життєвого шляху; 2) принципом природовідповідності в розвитку (дискретність, циклічність, фазовість); 3) розробленням об’єктивної вікової періодизації. Названо основні суб’єктивні бар’єри для отримання об’єктивної інформації (відвертий дослідницький крен у "теоретизування проблеми" без належних емпіричних розвідок, недостатній методологічний дослідницький рівень дослідників, некоректне використання методів математичної статистики, невизначеність змісту прикінцевих дослідницьких узагальнень). Акцентовано на важливості експериментального вивчення вікових та індивідуальних особливостей психічних станів, психічних процесів (передовсім уяви), емоційно-вольової сфери (передовсім волі), індивідуально-типологічних особливостей (здібностей), які є необхідними системними інформаційними передумовами для завершеного пізнання будь-якої психологічної проблематики. Розроблено низку дослідницьких стратегій, які забезпечують перспективне вивчення вікового розвитку людини в руслі фундаментальної проблематики та формують пізнавальну альтернативу науковим уявленням про "ідеальну особистість", ситуативним дослідницьким спробам, недоказовим висновкам і прогнозам. Доведено, що вікова психологія як окрема галузь психологічного знання має бути освітнім фактором національної безпеки держави, експериментальною наукою, соціальне призначення якої полягає у збереженні і зміцненні психічного здоров’я громадян, підвищенні в них продуктивності праці, формуванні громадянського світогляду, а також фундаментальною інформаційною основою для розроблення доказових парадигм у вивченні вікового та індивідуального розвитку.
 • Item
  Складові загальної академічної культури студентства
  (2022) Бахтіярова, Халідахон; Голубєва, Марія; Рябець, Ірина
  Матеріали доповіді учасника Всеукраїнської науково-практичної конференції "Розвиток педагогічної майстерності майбутнього педагога в умовах освітніх трансформацій ", м. Глухів, 13 травня 2022 року.
 • Item
  Вікові кризи у життєвому шляху людини: базові концепти
  (2022) Поліщук, Валерій; Поліщук, Світлана
  Актуалізується необхідність емпіричних лонгітюдних досліджень психології вікового розвитку людини (здійснено оглядовий тематичний історико-психологічний дискурс цієї проблеми). Наголошується, що їх відсутність не дозволяє науковцям доказово диференціювати психологічні особливості ненормативних (субʼєктивних, ситуативних, випадкових) і нормативних (обʼєктивних, закономірних) кризових (перехідних) і стабільних періодів. Експериментально перевірено достовірність гіпотези Л. Виготського, згідно з якою 1) сутність вікового розвитку людини знаходиться у природі нормативних криз, 2) негативна симптоматика є прихованою, тіньовою стороною сприятливих перетворень. Встановлено, що феноменологія вікового кризового розвитку залежить від обʼєктивного (природного) тлумачення поняття "вікова періодизація" (довільна інтерпретація його змісту призводить до ототожнення з поняттям "вікова класифікація"; усуває можливість розроблення характеристик конкретних вузьких вікових інтервалів; нівелює організацію результативного індивідуального психологічного супроводу, особливо в умовах воєнної загрози для суверенності нашої держави). Показано необхідність використання у вивченні вікового розвитку принципу природовідповідності (параметри: дискретність, фазовість, циклічність). Емпірично визначено основний понятійний апарат для дослідження вікових нормативних і ненормативних криз (симптом, симптомокомплекс, структура симптомокомплексу, взаємозвʼязок симптомів, динаміка симптомів, властивості базових симптомокомплексів). Доведено, що знання психології вікового кризового розвитку людини забезпечує доказове вироблення та впровадження адресних соціальних впливів на неї через смислове зіставлення їхніх характеристик з конкретними віковими інтервалами життєвого шляху.
 • Item
  Психолого-педагогічний зміст термінів "дистанційна освіта" та "екстрене дистанційне навчання": спільне та відмінне
  (2022) Голубєва, Марія; Юдченко, Валентина; Бондаренко, Наталія; Рябець, Ірина
  Статтю присвячено психолого-педагогічному аналізу спільного та відмінного у змісті термінів "дистанційна освіта" та "екстрене дистанційне навчання". Дистанційна освіта (анг. – distance learning) у ЗВО – це категорія педагогіки вищої освіти, яка відображає актуальну форма освіти у вищій школі, що обов’язково спирається на сучасні інформаційно-комунікаційні технології та інноваційні освітні технології, а спілкування студентства та викладацького складу може бути віддалено як за локацією та й у часі. Усі навчальні предмети обирає саме студентство за власним бажанням. Дистанційна освіта характеризується різними типами комунікації: студент-викладач, студент-зміст навчального предмету, студент-студент. Екстрене дистанційне навчання (анг. – emergency remote teaching) окреслює процес тимчасового переходу освітнього процесу на альтернативний спосіб навчання через кризові обставини: війни, природні катаклізми, пандемії, карантин.
 • Item
  Діагностика сформованості емоційної саморегуляції людини
  (2021) Поліщук, Світлана
  Мета статті полягає у розробленні доказової методики для вивчення в людини стану емоційної саморегуляції, який визначає перспективи формування конструктивної поведінки (аргументація: вивчення емоційної саморегуляції передбачає наукове рішення про з’ясування психологічного змісту конструктивної поведінки людини у надзвичайних ситуаціях; емоційна саморегуляція контролює енергетичний баланс організму).
 • Item
  Підготовка вчителів до розвитку життєстійкості/стресостійкості у дітей в освітніх навчальних закладах : навчально-методичний посібник
  (2021) Богданов, Сергій; Гірник, Андрій; Залеська, Оксана; Іванюк, Ірина; Соловйова, Вікторія; Чернобровкіна, Віра; Чернобровкін, Володимир; Клюзко, Катерина
  Навчально-методичний посібник з питань розвитку життєстійкості / стресостійкості у дітей, основних проявів стресу в дітей та дорослих, створення безпечного середовища в класі, психологічної підтримки вчителів призначено для використання в навчальному процесі системи післядипломної освіти педагогічних кадрів, вищих педагогічних навчальних закладах. Матеріали посібника містять науково-теоретичну частину і 17 навчальних тем, де розкрито теоретичні підходи до зміцнення резилієнс у дітей, актуальні проблеми, з якими стикається вчитель і діти в сучасних закладах загальної середньої освіти. Практична частина посібника містить такі рекомендації, як "Комплекс дій учасників освітнього процесу щодо превентивності, виявлення та реагування щодо булінгу", "Протокол допомоги дітям і підліткам, які мають суїцидальну поведінку", "Алгоритм з перенаправлення дитини до фахівця психологічної служби навчального закладу". Посібник може бути використаний на курсах підвищення кваліфікації вчителів у системі післядипломної педагогічної освіти, для підготовки студентів педагогічних вишів та широкою педагогічною громадськістю.
 • Item
  Емоційна і вольова саморегуляція літніх людей у критичних та надзвичайних ситуаціях
  (2021) Поліщук, Світлана
  Актуалізується проблематика конструктивної поведінки людини під час загрозливих природних і соціальних викликів, зокрема у критичних та надзвичайних ситуаціях. Визначено первинну (емоційна регуляція) та вторинну умови (вольова регуляція) конструктивної поведінки. Встановлено пізнавальні пріоритети системи адаптації до нової життєдіяльності (у цьому контексті проаналізовані окремі концептуальні наукові уявлення відомих дослідників). Наголошується на необхідності розроблення доказового діагностичного інструментарію для дослідження сформованості емоційної і вольової саморегуляції людей літнього віку для констатування, формування та прогнозування їхньої конструктивної поведінки у надзвичайних ситуаціях з перспективою збереження і зміцнення фізичного та психічного здоров’я.
 • Item
  Психологія сім'ї : підручник
  (2021) Поліщук, Валерій; Ільїна, Н.; Поліщук, Світлана; Савченко, Ю.; Мисник, С.; Рябко, Ю.; Шейко, Г.
  У підручнику викладено реалії і перспективи психологічних особливостей повсякденних сімейних взаємин (дошлюбний період – шлюбний період; функціональне значення вікових криз як об’єктивних, або нормативних, і суб’єктивних, або ненормативних, явищ у життєвому шляху людини; типологія сімей, стилі і цінності подружнього спілкування; навчання і виховання і дітей; особливості психологічної консультативної допомоги) в умовах часто несприятливої суспільної глобалізації, позначеної кризовими, екстремальними і надзвичайними життєвими ситуаціями. Наголошується на соціальній значущості психологічної просвіти про сім’ю для людини в громадянському суспільстві. Підручник адресовано різновіковим суб’єктам сімейних і родинних взаємин для пізнання та самопізнання усіх сімейних соціальних ролей незалежно від власного сімейного статусу.
 • Item
  Аналіз сучасних підходів до розвитку і посилення резилієнс особистості
  (2021) Чернобровкін, Володимир; Морозова, Ольга
  У статті репрезентовано короткий історичний огляд вивчення феномену "резилієнс", проаналізовано різні підходи до визначення поняття "резилієнс", розглянуто психологічні фактори, пов'язані з резилієнс, а також рекомендації щодо формування та збереження резилієнс у особистості. Розглянуто резилієнс особистості, що трактується як благополуччя, незважаючи на негаразди; швидке відновлення після травми; здатність конструктивно відображати складні ситуації; грамотне функціонування в умовах стресів і неприємностей; позитивну адаптацію, незважаючи на досвід перебування в стресових ситуаціях; здатність долати труднощі. Для визначення концепції резилієнс висвітлено такі атрибути: самооцінювання, опора на власні сили і соціальна чуйність. В Україні вивчення резилієнс в багатьох випадках розглядається з точки зору наслідків воєнного конфлікту. Терміни "психологічна пружність", "життєстійкість", "невразливість і стресостійкість" використовуються українськими вченими разом з резилієнс для позначення ресурсів, що необхідні на подолання надзвичайних і стресових ситуацій, психологічних наслідків травматичного стресу, втрат та інших негараздів. У статті проаналізовано такі рекомендації для підвищення резилієнс: прийняти, що зміни є частиною життя; дозволити собі мати почуття і сумувати за своїми втратами; пам’ятати про хороші речі в житті; проводити практику усвідомленості; піклуватись про своє фізичне здоров’я; зосередитися на позитивних очікуваннях; визначити свої ресурси та сильні сторони; підтримувати зв’язки; допомагати іншим; шукати можливості та помічників.
 • Item
  Вплив конфліктів процесу управлінської діяльності на збереження психологічного благополуччя персоналу
  (2022) Кочаровський, Мстислав
  Тези доповіді учасника ІІІ Міжнародної науково-практичної онлайн конференції "Психологічні умови благополуччя персоналу організацій", м. Львів, 27-28 жовтня 2022 р.
 • Item
  Особливості рольової поведінки лідерів МLМ в умовах воєнного часу
  (2022) Брик, Оксана
  Тези доповіді учасника ІІІ Міжнародної науково-практичної онлайн конференції "Психологічні умови благополуччя персоналу організацій", м. Львів, 27-28 жовтня 2022 р.
 • Item
  Common strategies in empirically supported psychological interventions for alcohol use disorders: A meta-review
  (2022) Nadkarni, Abhijit; Massazza, Alessandro; Guda, Rahul; Fernandes, Luanna; Garg, Ankur; Jolly, Mehak; Skovgaard Andersen, Lena; Bhatia, Urvita; Bogdanov, Sergiy; Roberts, Bayard; Tol, Wietse; Velleman, Richard; Moore, Quincy; Fuhr, Daniela
  Issues: Despite the large number of effective psychological interventions for alcohol use disorders (AUD), there is still a lack of clarity concerning the strategies that make these interventions effective. Approach: The overall goal of this review was to identify, examine and synthesise the information about common strategies from evidence-based psychological interventions for AUDs by conducting a review of systematic reviews, that is, a meta-review. We isolated the relevant primary studies from eligible systematic reviews and extracted information about the interventions from these studies to understand the strategies used. Analysis was restricted to narrative summaries. Key Findings: Thirteen reviews were eligible for inclusion in our meta-review. Of these, eight demonstrated the effectiveness of a range of psychological interventions—behavioural couples therapy, cognitive behaviour therapy combined with motivational interviewing, brief interventions, contingency management, psychotherapy plus brief interventions, Alcoholics Anonymous and 12-step treatment programs, family-therapy or family-involved treatment, and community reinforcement approach. The most commonly used component strategies in effective interventions for AUDs included assessment, personalised feedback, motivational interviewing, goal setting, setting and review of homework, problem solving skills and relapse prevention/management. Implications: Evidence about commonly used strategies in evidence-based psychological interventions for AUDs offer the possibility of creating menu-driven interventions that can be tailored to respond to individual client needs and preferences in different contexts.
 • Item
  Психолого-педагогічний зміст термінів "конфліктна компетентність" та "конфліктологічна компетентність"
  (2022) Голубєва, Марія; Жарук, Ірина; Гірник, Андрій
  Статтю присвячено психолого-педагогічному аналізу спільного та відмінного у змісті термінів "конфліктна компетентність" та "конфліктологічна компетентність". Конфліктологічна компетентність є інтегрованим психологічним новоутворенням, яке відображає теоретичну підготовку та практичну готовність особистості до попередження та ефективного вирішення конфліктів. Конфліктна компетентність – це вміння використовувати конфлікт для досягнення власних цілей. При цьому людина конфліктує та вирішує конфлікти у повсякденному житті, не спираючись на наукові методи.
 • Item
  Luminescence of singlet oxygen generated by fullerene C60 197 aminopropylsilica nanocomposites
  (2022) Losytskuy, M.; Kharchenko, R.; Gryn, D.; Dotsenko, M.; Boiko, Y.; Kozachkova, O.; Samoilov, A.; Golub, Alexander; Yashchuk, V.
  Immobilization of C6Q fullerene molecules on silica nanoparticles is a promising way to design nanosystems for X-ray photodynamic therapy. Here, generation of singlet oxygen by C60 fullerene aminopropylsilica nanocomposites with and without attached palladium ions, as well as by pristine C60 fullerene was studied. Intensive luminescence spectra of singlet oxygen stimulated by 405 nm excitation of C60 fullerene solution, as well as suspensions of fullerene aminopropylsilica nanocomposites with and without attached palladium ions in benzene were obtained. It was shown that immobilization of C60 fullerene on aminopropylsilica nanoparticles, both in the absence and in the presence of attached palladium ions, does not significantly affect the efficiency of singlet oxygen generation by C60 fullerene. Thus, C60 fullerene attached to aminopropylsilica nanoparticles could be used for the designing of sensitizer nanosystems for X-ray photodynamic therapy.
 • Item
  Process evaluations of mental health and psychosocial support interventions for populations affected by humanitarian crises
  (2022) Massazza, Alessandro; May, Carl R.; Roberts, Bayard; Tol, Wietse; Bogdanov, Sergiy; Nadkarni, Abhijit; Fuhr, Daniela
  Background: Randomised controlled trials (RCTs) have been increasingly used to test the effectiveness of mental health and psychosocial support(MHPSS) interventions for populations affected by humanitarian crises. Process evaluations are often integrated within RCTs of psychological interventions to investigate the implementation of the intervention, the impact of context, and possible mechanisms of action. We aimed to explore limitations and strengths of how process evaluations are currently conceptualised and implemented within MHPSS RCTs specifically. Methods: In April–June 2021 we conducted semi-structured interviews with 24 researchers involved in RCTs of MHPSS interventions in 23 different countries. Participants were selected based on systematic reviews of MHPSS interventions, funders’ databases, and personal networks. Data were analysed using codebook thematic analysis. Results: The conduct of process evaluations was characterized by high heterogeneity in perceived function, implementation outcomes assessed, and methods used. While process evaluations were overwhelmingly considered as an important component of an RCT, there were different opinions on their perceived quality. This could be explained by the varying prioritization of effectiveness data over implementation data, confusion around the nature of process evaluations, and challenges in the collection and analysis of process data in humanitarian settings. Various practical recommendations were made by participants to improve future process evaluations in relation to: (i) study design (e.g., embedding process evaluations in study protocol and overall study objectives); (ii) methods (e.g., use of mixed methods); and (iii) increased financial and human resources dedicated to process evaluations. Conclusion: The current state of process evaluations in MHPSS RCTs is heterogeneous. The quality of process evaluations should be improved to strengthen implementation science of the growing number of evidenceinformed MHPSS interventions.
 • Item
  Mental health care in Eastern Europe and Central Asia: An analysis of needs and a call for greater investment
  (2021) Hook, Kimberly; Bogdanov, Sergiy
  Over the past decade, there has been increased attention to global mental health, which emphasizes improving access to quality mental health care in order to reduce the worldwide treatment gap. However, Eastern European and Central Asian countries and their specific mental health needs have largely been underemphasized, evidenced by a dearth in literature and funding. Here, we provide an overview of the mental health needs in Ukraine and its challenges with quality care provision as a key example in highlighting these gaps, then broaden our discussion to include parallels with other countries in the Eastern European and Central Asian region. We describe the unique strengths relative to mental health care provision that are present in Eastern Europe and Central Asia and suggest the importance of post-graduate training, regional collaboration, and capacity building specific to research management as strategies to address the current challenges. We stress that greater investment from funders, government, and the global mental health community are needed to improve the current mental health situation in Ukraine, specifically, and Eastern Europe and Central Asia, broadly. We argue that greater attention to Eastern Europe and Central Asia is needed to fully advance the agenda of the global mental health field.
 • Item
  Психологічні особливості процесу адаптації вимушено переселених осіб до нового середовища проживання
  (2022) Рижакова, Вероніка
  Тези доповіді учасника V Міжнародної науково-практичної конференції "Психологічні виміри особистісної взаємодії суб'єктів освітнього простору в контексті гуманістичної парадигми", м. Київ, 22 квітня 2022 року.