Вип. 05. Культурологія

Permanent URI for this collection

Browse

Recent Submissions

Now showing 1 - 20 of 20
 • Item
  Передмова
  (2000) Погорілий, Олександр
  Передмова до часопису "Магістеріум", № 5, тематична серія - "Культурологія".
 • Item
  Методологічні аспекти культурології
  (2000) Парахонський, Борис
  У статті розглядається розвиток теоретичних парадигм культурології, за допомогою яких описується феномен багатоманітності культур. Виділяються характерні ознаки різних моделей культури на основі еволюційної, психологічної, знаково-символічної парадигм. Даються характеристики когнітивного підходу в культурології, висвітлюються особливості сучасного визначення предмета культурології та основні напрями її розвитку на перетині історичних та антропологічних досліджень.
 • Item
  Деякі універсалії української культури
  (2000) Кримський, Сергій
  На вищих щаблях національного розвитку актуалізуються універсали культури. Це означає не зведення національного до загальнолюдського, а набуття етносом значення національної іпостасі людства, збагачення національних архетипів їх власними універсальними компонентами. Саме таку функцію універсалій набувають в українській культурі архетипи софійності, антропоцентризму, етичної цінності особистості, концепція духовного розуму та героїко-стоїстичний варіант барокової свідомості.
 • Item
  Історичний контекст розгляду гуманітарних знань
  (2000) Івашина, Олександр
  Стаття є частиною першого розділу посібника "Вступ до культурології", що готується до випуску колективом кафедри культурології та археології. У статті викладаються первинні характеристики специфіки культурології та ситуації в гуманітарному знанні XX століття, а також історія виокремлення культурології з усієї товщі людського знання.
 • Item
  Ритм як модус особистісного в культурі
  (2000) Кирилова, Ольга
  Стаття присвячена спробі дослідження теорії К. Леонгарда про демонстративні та параноїчні особистості через поняття особистішого ритму, а також проблемі необхідності теорії особистості в контексті культурології. Аналіз здійснюється на матеріалі культури російського літературного символізму і, зокрема, роману Андрія Белого "Петербург".
 • Item
  Жриці сайо в добу Хейан та "Ісе моноґатарі"
  (2000) Капранов, Сергій
  Статтю присвячено маловивченому явищу японської класичної культури - інституту жриць-сайо, розквіт якого припадає на добу Хейан (794-1185), та його відображенню в пам'ятці початку Хет. "Ice моноґатарі". До статті додається переклад фрагмента з "Ice моноґатарі", в якому описана зустріч героя зі жрицею-сайо Ясуко.
 • Item
  Післямова до римського індивідуалізму (інтертекст поезiї Катулла і Горація)
  (2000) Собуцький, Михайло
  Статтю присвячено деяким проблемам інтертексту, що виникають в процесі ознайомлення з поезією Катулла і Горація. Ці два класики римської поезії репрезентують складний шлях від максимуму до мінімуму проявів індивідуалістичних тенденцій постреспубліканської доби (І ст. до н.е.).
 • Item
  Канон тіла в західноєвропейській культурі
  (2000) Кучма, Ірина
  У даному дослідженні пропонується опис та порівняльний аналіз тілесних канонів різних історико-культурних періодів - основних форм репрезентації тілесності в культурі. Розглядається тілесний канон Античної Греції та Риму, доби Середньовіччя, Відродження, Нового часу та деякі аспекти тілесного канону сучасності. Оскільки тілесні практики визначаються відповідними соціокультурними нормами, то історію культури можна реконструювати через історію тілесних канонів.
 • Item
  Формування образу світу культури і процес стереотипізації
  (2000) Сердюк, Світлана
  Стаття присвячена спробі визначити місце процесу стереотипізації у формуванні образу світу певної культури. Окреслюються базисні засади стереотипізації, стереотип розглядається як форма культурних значень, що відіграє важливу роль для можливості адекватної комунікації.
 • Item
  "Лабіринти" музичного тексту
  (2000) Щоткіна, Катерина
  У статті здійснено спробу знайти певні моменти суголосності між музикознавчим та комплексом гуманітарних дискурсів, що видається доконечним для сучасної гуманітаристики, з одного боку, і для самої музики, з другого. Автор також намагається віднайти загальний підхід до дослідження кола музичних текстів з метою виходу на певні світосприйняттєві моменти та здійснення реконструкції "картин світу", точніше моделей світовідчуття.
 • Item
  Фольклорні традиції в українській ілюстрації 70-80-х років ХХ сторіччя
  (2000) Петрова, Ольга
  У статті розглянуто питання національної пам'яті у художників-ілюстраторів, які в добу боротьби радянської ідеології проти будь-яких проявів національної самоідентифікації повертали народу України його художню історію, нагадували про джерела української образотворчої культури. Обгрунтовується розподіл ілюстративного доробку 70-80-х років за стильовими концепціями (монументально-епічний неофольклоризм, елегічний ідеалізм, фантастичний реалізм, гротескно-бурлескний неофольклоризм, професійний наївізм).
 • Item
  Американський абстрактний експресіонізм: зліт та криза західного модернізму
  (2000) Рудик, Г.
  У статті розглядаються ключові риси одного з найбільш яскравих проявів західного мистецтва XX століття - живопису американського абстрактного експресіонізму. Особлива увага приділяється специфічним елементам модерністської чуттєвості, властивим цьому напряму.
 • Item
  Проблема походження і типи композиції Деісусного чину
  (2000) Шевчук, Ірина
  У статті розглядаються найбільш поширені та науково обгрунтовані теорії походження іконографічної композиції так званого Деісусного чину, а також пропонується класифікація типів даної композиції за різними критеріями.
 • Item
  Обрядово-міфологічний рівень побутування вишивки на одязі
  (2000) Нікішенко, Юлія
  Стаття присвячена побутуванню вишивки в різних її аспектах (процес вишивання, вишивка як знак, вишитий предмет) в традиційно-побутовій культурі українців. Розглядаються функції вишивки та вишитих предметів у сакральній сфері традиційно-побутової культури, зокрема - в обрядовому фольклорі, віруваннях, пов'язаних з язичництвом та християнством, тощо. Виводиться характеристика вишивання-обряду, вишивання-дійства, що повертає нас до давнього логічного ряду "людина - нитка / голка - доля", відображеного через специфіку української культурної традиції.
 • Item
  Дослідження гендерних стереотипів: конфліктність у міжгруповій та крос-культурній взаємодії (до питання про методологію)
  (2000) Мальцева, Катерина
  У статті пропонується аналіз гендерних стереотипів поведінки як специфічного феномена культури. Акцент зроблено на особливостях механізмів запуску агресивної поведінки як бажаної/небажаної в рамках конкретної культурної спільноти. У теоретичній частині статті розглядаються чоловіча і жіноча моделі поведінки як елементи соціальності і невід'ємна частина будь-якого культурного середовища. Спостереження, що лежать в основі "практичної" частини, стосуються переважно ситуацій крос-культурного контакту та їх особливостей.
 • Item
  Історичні типи західних підприємців
  (2000) Левцун, О.
  У статті аналізується господарський етос західних підприємців різних часів. Розглядаються історичні типи підприємців: купець, протестант-першобуржуа, капітан індустрії, менеджер-інноватор. Зіставляючи стратеги підвищення прибутковості, ступінь делегування повноважень, ставлення до конкуренції і реклами, автор робить спробу виявити тенденції еволюції господарського етосу підприємців.
 • Item
  Поняття та суспільство
  (2000) Гелнер, Е.
  У статті розглядаються проблеми еволюції методолога функціоналізму в одному з аспектів - еволюції контекстуальної інтерпретації в соціальній антропології. Висвітлюються тлумачення та розв'язання проблем контекстуальної інтерпретації таких антропологів, як К. Леві-Строс, Е. Прічард та ін.
 • Item
  Післямова до статті Е. Гелнера "Поняття та суспільство": деякі наслідки структурно-функціонального підходу до теорії в соціальній антропології
  (2000) Джулай, Юрій
  У статті наводяться відомості про творчий шлях Е. Гелнера. Висвітлюються концептуальні підвалини функціоналістських проектів вибудови антропологічної теорії та їхнє використання у критиці відповідних проектів еволюціонізму та структуралізму.
 • Item
  Скандинавський звіриний стиль. Світоглядні паралелі між степом та північчю
  (2000) Король, Денис
  Статтю присвячено проблематиці становлення еддичного світогляду давніх скандинавів у контексті архаїчного образотворчого мистецтва. Висвітлюються основні моменти суті зооморфного коду та проводиться паралель між степовим скіфо-сарматським звіриним стилем VII ст. до н.е. - V cт. н.e. та північним V - XI ст. н.е. Паралелизм аргументується спільним становленням нових світоглядних засад під час готського панування в сарматських землях у III - V cт.
 • Item
  Степова курганна археологія доби бронзи: підсумки та перспективи
  (2000) Пустовалов, Сергій
  У статті розглядаються основні тенденції розвитку степової курганної археології доби бронзи за останні два десятиліття. Відмічаються досягнення та недоліки сучасного стану розвитку. Даються прогнози щодо подальшого розвитку.