Випуск 7

Permanent URI for this collection

Browse

Recent Submissions

Now showing 1 - 10 of 10
 • Item
  Framing Kyivan Rus' in modern American media
  (2021) Moiseyenko, Olena; Mazin, Dmytro
  The article focuses on identifying and structuring the linguistic frames which are activated in relation to the representation of Kyivan Rus’ in the U.S. English media discourse. The research aimed to examine the connections between the first historically recorded East Slavonic state and present-day Ukraine. The linguistic analysis is based on the rhetorical version of framing analysis, seeking to explore the ways how the rhetorical means used by the media contribute to shaping the audience’s perceptions in specific historical and political areas.
 • Item
  Заголовок як конструктивний елемент сонетного тексту
  (2021) Мойсієнко, Анатолій
  У статті на матеріалі українських сонетних текстів проаналізовано структурно-граматичні і змістові характеристики заголовків, їхню семантико-функціональну роль у цілісній організації поетичного твору.
 • Item
  Cognitive maps of discourses of British conservative and Australian liberal political manifestos
  (2021) Zernetsky, Pavlo; Kucherova, Olena
  The research endeavors to study and determine the influence of cognitive maps on production of political manifestos discourse. The research has been conducted in the framework of Sociocognitive Discourse Studies. The results show that discourse cognitive structure of British Conservative Party and Australian Liberal Party manifestos is characterized by different sets of cognitive maps on the level of communicative strategies and somewhat similar sets of cognitive schemas on the level of communicative tactics. Applying the method of interpropositional semantic analysis, the communicative strategy and communicative tactic of comparison was identified in Australian Liberal Party manifesto. Despite the close affinity between political discourses of the UK and Australia, there are significant differences in patterns of information organization in online manifestos of the ruling parties to engage the community and enhance persuasion.
 • Item
  Історія української мови у вимірах освітнього процесу початку ХХ століття
  (2021) Видайчук, Тетяна
  Статтю присвячено з’ясуванню ідеологічних, політичних, національних, освітніх і наукових процесів, які сприяли утвердженню української мови в усіх сферах вжитку в період 1905–1917 років. У центрі дослідження соціолема мови – історія тих, хто розмовляв, читав, писав українською мовою, для кого вона була предметом наукового пошуку, тих, хто боровся за право української мови бути мовою освіти і предметом наукового вивчення. Матеріалом дослідження стали опубліковані міркування тогочасних науковців і громадських діячів, архівні документи, жандармська документація.
 • Item
  Вокатив і номінатив у функції звертання: формування мовної норми в радянський період
  (2021) Кобченко, Наталія
  Статтю присвячено дослідженню витоків позиційної конкуренції вокатива й номінатива у функції звертання. Проаналізовано тактики формулювання синтаксичної норми щодо експлікації звертання у вишівських і шкільних граматиках кінця 30-х – початку 50-х рр. ХХ ст. На матеріалі драматичних творів соцреалістів простежено реальні засоби вираження звертання в мовній практиці, що передувала кодифікації мовної норми в цих підручниках.
 • Item
  Порушення мовних норм у термінологічних стандартах (на прикладі ДСТУ 3294-95 "Маркетинг. Терміни та визначення основних понять")
  (2021) Литвинська, Світлана; Сібрук, Анастасія; Стецик, Христина
  У статті розглянуто питання дотримання мовних норм у текстах термінологічних стандартів (на прикладі ДСТУ 3294-95 "Маркетинг. Терміни та визначення основних понять"). Проаналізовано випадки калькування, вживання невідповідних за змістом або зайвих слів, тавтології, порушення граматичних норм і законів милозвучності сучасної української мови. Запропоновано способи заміни виявлених ненормативних слів і висловів у тексті стандарту.
 • Item
  Роль аналогії у вербалізації реалій об'єктивного світу
  (2021) Куцак, Ганна
  У статті порушено проблему застосування аналогії як одного із засобів ословлення предметів і різних ознак реалій дійсності. Зроблено спробу визначити роль аналогії в ономасійній парадигмі; окреслити чинники, що спонукають до використання наявних у сучасній українській мові словотвірних зразків для створення стилістично нейтральних та експресивно позначених номінативних одиниць. Запропоновано різновиди аналогій з огляду на номінативний намір мовця.
 • Item
  Headlines in The Guardian editorials: the syntax and semantics of noun phrases
  (2021) Pavlenko, Larysa
  The Guardian editorial headline is viewed as a two-component structure punctuated with colons in which the first part names the topic and the second one provides its comment. The article examines the frequency and diversity of eight noun phrase patterns and gives structural and functional analysis of their constituents. The author studies how categorial features of nouns, adjectives, and prepositions manifest themselves on a phrase level. Three types of semantic relations between noun-noun components are defined. Two more aspects under consideration are complexity and coordination in noun phrases.
 • Item
  Структурно-словотвірні особливості мікротопонімів Донеччини
  (2021) Сегін, Любомир
  У статті проаналізовано структурно-словотвірні особливості простих, двослівних, прийменникових та багатокомпонентних мікротопонімів Донеччини. З’ясовано, що прості оніми зазвичай утворені лексико-семантичним способом. Мікротопоніми, утворені морфологічним способом, представлені переважно суфіксальними дериватами. Серед складених двослівних конструкцій найбільше виявлено двочленних найменувань, атрибутом у яких найчастіше є прикметник.
 • Item
  Сучасні підходи до аналізу імплікатур : рецензія на: Zufferey, S., Moeschler, J., & Reboul, A. (Eds.). (2019). Implicatures. Cambridge University Press. 251 p.
  (2021) Чадюк, Марія
  Праця "Імплікатури" професорки Бернського університету Сандрін Зуфферей, професора Женевського університету Жака Мешлера й старшої дослідниці Інституту когнітивних наук імені Марка Жаннерода ліонського Національного центру наукових досліджень Анн Колетт Ребуль пропонує читачеві широку перспективу аналізу зазначеного мовного явища. Структуру книжки вибудувано в такий спосіб, що від засадничих питань, які становлять теоретичний фундамент для дослідження імплікатур, автори переходять до прикладних аспектів – визначення імплікатур у текстах, специфіки їх різновидів і експериментальних досліджень.