018 (1): Ч. 2: Спеціальний випуск

Permanent URI for this collection

Browse

Recent Submissions

Now showing 1 - 20 of 45
 • Item
  Нові концептуальні підходи до розвитку екологічної освіти в Україні на початку XXI століття
  (Національний університет "Києво-Могилянська академія", 2000) Білявський, Георгій; Боголюбов, В.
  Проведено аналіз існуючих концепцій екологічної освіти і визначено пріоритетні напрямки організаційних та управлінських дій по запровадженню сучасної концепції екологічної освіти в Україні.
 • Item
  Методи проектування нечітких пристроїв прийняття рішень на основі програмованих логічних IMC
  (2000) Кондратенко, Ю.; Сидоренко, С.
  У статті аналізуються методи проектування нечітких пристроїв прийняття рішень та можливості використання програмованих логічних IMC як елементної бази для побудови спеціалізованих фаззі-процесорів. Наведено порівняльний аналіз FPGA та CPLD-технологій ПЛІС. Детально описані підходи, що базуються на застосуванні спеціалізованих мов програмування ABEL, Verilog та VHDL. Запропоновано метод проектування універсальних НППР на основі пакета Active-HDL 3.5, наводяться структури окремих блоків НППР та VHDL-програми для їх реалізації. Результати моделювання поведінки НППР підтверджують ефективність застосування програмованих логічних IMC для автоматизації процесів прийняття рішень в умовах невизна ченості.
 • Item
  Інтелектуальні мережі та агентно-орієнтовані технології
  (2000) Гладун, Анатолій
  В статті представлена архітектурна концепція IN (Intelligent Network), яка базується на розділенні функцій базової мережі та інтелектуальної надбудови. IN надають цілий спектр нових послуг, які мають нові властивості та їх гнучко можна впроваджувати в IN Невід'ємним атрибутом IN є мобільні інтелектуальні агенти. Агентно-орієнтовані технології забезпечують реалізацію послуг в IN та управління мережею й послугами.
 • Item
  Агентні технології : спроба критичного огляду
  (2000) Гороховський, Семен
  Розглядаються проблеми, пов'язані з інтелектуальними агентами—новою інформаційною технологією. Аналізуються перспективи і труднощі використання.
 • Item
  ЯМР та ІЧ-Фур'є спектроскопія процесів злиття мамбран, індукованих іонами кальцію
  (2000) Афонін, С.; Довбешко, Галина
  Процес злиття ліпосом, сформованих з яйцевого фосфатиділхоліну (ФХ) досліджувався за допомогою ІЧ-Фур'є та ЯМР спектроскопії. Для спостереження за процесом злиття використовувались парамагнітні зсуваючі реагенти (ЗР). Запропоновано експериментальну схему, яка дає можливість одночасно відслідковувати зміни розмірів везикул, змішування їх внутрішніх об'ємів і може бути використана для оцінки динамічних змін у молекулах ліпідів під час процесу злиття мембран. Ті самі зразки досліджувались методом ІЧ-Фур'є спектроскопії для отримання додаткової структурної інформації.
 • Item
  Електронна та просторова будова комплексів міді (ІІ) з деякими аміноалкілсиланами
  (2000) Лутчин, Р.; Зуб, Ю.
  В статті з використанням методів квантової хімії на прикладі координаційних сполук міді (II) з деякими аміноалкілсилановими лігандами як модельних систем показана можливість встановлення складу та будови комплексів, що утворюються на поверхні функціоналізованих полісилоксано- вих сорбентів.
 • Item
  Деякі класи p-груп з зовнішнім автоморфізмом порядку p
  (2000) Боднарчук, Л.; Пилявська, Ольга
  В даній роботі встановлено достатні умови того, що всі групи деякого сімейства ізоклінності р-груп мають зовнішній автоморфізм порядку р. Також для будь-якого п З вказано групу порядку , що має єдиний зовнішній автоморфізм порядку р.
 • Item
  Синтез та полімеризаційна здатність акрилових мономерів
  (2000) Шаповал, П.; Маршалок, Г.; Суберляк, О.; Ковальський, Я.; Ятчишин, Ю.
  Розроблено теоретичні та практичні основи цілеспрямованого синтезу тетраметилен- та диок- сиетиленгліколів шляхом етерифікації акрилової кислоти гліколями. Для синтезованих мономерів визначено кінетичні параметри їх фотоініційованої полімеризації методами інтерферометри та ІЧ-спектроскопії. Одержані результати свідчать про їхню високу полімеризаційну здатність.
 • Item
  Квантово-хімічне моделювання неорганічних сполук, що належать до структурного типу CsCl (B2)
  (2000) Гребенюк, А.
  Запропоновано алгоритм пошуку симетричних молекулярних моделей сполук із структурою типу CsCl на основі складання та розв'язування топологічного рівняння. Результати виконаних квантовохімічних розрахунків енергетичних та просторових характеристик моделей галогенідів цезію добре узгоджуються з експериментом.
 • Item
  Ab initio розрахунки борофосфідних кластерів
  (2000) Ісаєв, С.; Гребешок, А.; Черногоренко, В.; Корнілов, М.
  Методом ab initio (HF, МР2) розраховані величини загальної енергії кластерів . для m = = 4 —12. Знайдені ентальпії перетворення моноелементних кластерів у мішані. З'ясовано, що ймовірне утворення кластерів з приблизно однаковою кількістю атомів бору та фосфору. Вже для т = 12 мішані кластери стають невигідними.
 • Item
  Денітрифікація в мембранному біореакторі з іммобілізованими бактеріями
  (2000) Коновалова, В.; Брик, М.; Дмитренко, Г.; Гвоздяк, П.; Нігматуллін, Р.
  Розроблено спосіб одержання біокаталітичних мембран з використанням денітрифікуючих бактерій, іммобілізованих в плівках альгінату кальцію та агар-агару, які нанесені на поверхню промислових ультрафільтраційних мембран. Показано, що процес денітрифікації в діалізному режимі ефективно відбувається за умови використання ультрафільтраційних мембран з малим діаметром пор. Показана можливість контролю перебігу процесу денітрифікації вимірюванням окисно-відновного потенціалу (ОВП) культурального середовища. Показано, що куль тура Pseudomonas aeruginosa здатна проводити процес денітрифікації з найбільшою швидкістю серед досліджених культур роду Pseudomonas, при цьому ОВП знижується від 400 до -300 мВ протягом ЗО годин культивування. Концентрація нітритів при роботі біореактора знижується від 500 мг/л до 0.
 • Item
  Вплив сульфгідрильного реагенту n-хлормеркурібензоату на АТРазну активність актоміозинового комплексу
  (2000) Таран, Т.; Міщук, Д.
  Досліджено вплив блокатора тіолових груп білків п-хлормеркурібензоату (n-ХМБ) на А ТРаз- ну активність актоміозину міометрію свині в залежності від концентрації інгібітора, в часовому режимі — від 3 до 10 хвилин інкубації. Показано гальмування ферментативної активності при збільшенні концентрації п-ХМБ від 0,1 до 100 мкМ. Одержані дані обговорюються з точки зору зміни структури голівки міозину гладеньких м'язів під дією n-ХМБ як блокатора SH-груп активного центру цього білка.
 • Item
  Екологія лишайників-біодеструкторів та консервація античної спадщини Північного Причорномор'я
  (2000) Іващенко, С.
  Проведено еколого-таксономічний аналіз ліхенофлори провідних історико-археологічних заповідників Північного Причорномор'я та на основі цього визна чено найраціональніші заходи консервації античних пам'яток.
 • Item
  Біоіндикація в сільському господарстві : стан, перспективи
  (2000) Хмельна, О.
  В роботі зроблено огляд розвитку і сучасного стану біоіндикації, наведено перспективи її використання у сільському господарстві.
 • Item
  Впорядкування інформації - поточна проблема екологічної науки
  (2000) Єлісєєв, В.
  Описуються деякі особливості нової компонентної концепції екологічної інформації та можливості її застосування для класифікації екологічних повідомлень з використанням системи "оцінених" ключових слів.
 • Item
  "Risk communication" як один з основних інструментів екологічної політики при захисті населення від опромінення радоном
  (2000) Осадча, О.
  Проведено аналіз значення підходу "Risk communication" при створенні протирадонової програми. Розкрито особливості сприйняття населенням ризику, пов'язаного з опроміненням від радону, і визначено основні стратегії інформування населення.
 • Item
  Принципи організації агроекологічного моніторингу на сучасному етапі
  (2000) Цвей, Я.; Широконос, А.
  Розглянуто принципи організації агроекологічного моніторингу, його завдання як засобу управління екологічною ситуацією в агроекосистемі. Показано значення підбору ґрунтових показників для оптимальної оцінки і прогнозу стану агроекосистем.
 • Item
  Санітарно-хімічні дослідження виробів медичного призначення на основі полівінілхлориду
  (2000) Ісаєва, С.; Кругляк, Т.; Левицька, В.; Харченко, Т.; Плугатир, А.
  Хрома тографічним методом проведено дослідження виробів медичного призначення на основі поліхлорвінілу — одноразових шприців, систем внутрівенного введення розчинів і медичних контейнерів — на наявність токсичних викидів формальдегіду, вінілхлориду та естерів фосфорних кислот у повітря та рідинне середовище. В жодній з партій виробництва кількох фірм, які офіційно поставляють ці вироби до України, не було виявлено цих речовин у концентраціях, що перевищували б установлені гранично визначені концентрації.