085: Філологічні науки

Permanent URI for this collection

Browse

Recent Submissions

Now showing 1 - 15 of 15
 • Item
  Типологічні характеристики просодії англомовного дискурсу публічних виступів
  (2008) Федорів, Ярослава
  У статті розглянуто особливості функціонування просодичних параметрів в англомовному дискурсі публічних виступів. Проведений аналіз дозволяє дійти висновку, що процес визначення інтонаційних моделей для даного когнітивного фрейму спілкування можна формалізувати, а отже, підвищити ефективність публічного мовлення в англомовному середовищі.
 • Item
  Оповідна структура новинного дискурсу: основні характеристики та принципи побудови (на матеріалі британських загальнонаціональних щоденних газетних новин)
  (2008) Кучерова, Олена
  У статті розглянуто основні характеристики та принципи побудови новинного дискурсу на матеріалі британських загальнонаціональних щоденних газет із залученням певних здобутків сучасних досліджень із наратології. Предметом дослідження стали ситуація оповідання, позиція оповідання й автор оповідання.
 • Item
  Художній переклад: проблеми відтворення авторського задуму (на прикладі роману "Полтва" Р. Андріяшика)
  (2008) Федорів, Марія
  У статті розглядається проблема неадекватності перекладу роману «Полтва» (у другому виданні - «Думна дорога») Романа Андріяшика на російську мову. Зокрема, змінено назву роману, характери головних персонажів і стосунки між ними, загальне емоційне тло роману. Загальний висновок про неадекватність перекладу засвідчує, що уникнути неспіввідносності текстів перекладу та оригіналу можна тільки при врахуванні культурно-історичного та ідеологічного фону твору-оригіналу, деталей біографії автора, особливостей ментальних кодів носіїв мови оригіналу та мови перекладу.
 • Item
  Трансформація елементів суржику в польських перекладах українського літературного постмодерну
  (2008) Брацкі, Артур
  Суржик - продукт російсько-української інтерференції - не має відповідника серед різновидів польської мови. Тому на рівні перекладу польською мовою тексту, що містить суржик, з'являються різні способи його здійснення - шляхом ужитку розмовних форм, русизмів або шляхом перекладу літературною мовою. Стаття показує відмінні стратегії перекладу елементів суржику польською мовою на основі трьох перекладів творів, що зараховуються до постмодерної української прози.
 • Item
  Логіко-семантичні та структурно-композиційні прийоми актуалізації метафоричних значень полісемів (на матеріалі любовної лірики Дмитра Павличка)
  (2008) Степаненко, Ольга
  Предметом статті є спеціальні прийоми організації мовних одиниць (логіко-семантичні та структурно-композиційні), що актуалізують переносні значення полісемів і забезпечують адгерент- ну експресивність текстів поезій Дмитра Павличка. Розглянуто механізми творення тропів і фігур на базі універсального художнього засобу - метафори, здійснено порівняльний аналіз їх спільних і відмінних рис.
 • Item
  Актуалізація "репресованої" лексики (на матеріалі творів представників "станіславського феномену")
  (2008) Тулузакова, Ольга
  У статті проаналізовано актуалізацію лексики, вилученої з активного вжитку за радянського часу. Аналіз здійснено на матеріалі прозових творів Ю. Андруховича, Ю. Винничука, Ю. Іздрика.
 • Item
  Антропоцентричне кодування природного та предметного світу в мові українських загадок
  (2008) Тимченко, Ольга
  Стаття присвячена питанню антропоцентризму українських загадок. На прикладі лексикону загадок встановлюються особливості співвідношення людських ознак з об'єктами світу природи та речей у механізмі кодування денотатами загадок понять відгадок. У статті зроблено спробу представити глибинну семантичну структуру українських антропоцентричних загадок. Семантична структура антропоцентричних загадок та лексика, що її репрезентує, відбиває антропоцен- тричне світобачення носіїв мови. Для дослідження використовується метод компонентного аналізу, за допомогою якого визначаються семантичні поля тих лексичних одиниць, які представляють компоненти плану значення загадок.
 • Item
  "Бесіда чоловіка з Богом" як вияв взаємодії літургійних та художніх елементів у текстовій організації барокової поезії середини XVII ст.
  (2008) Дмитришина, Олена
  Стаття присвячена аналізу текстових елементів 8-ї молитви ранішнього молитовного правила до «Господа нашого, Ісуса Христа», виявлених у структурі анонімного поетичного тексту середини XVII ст. «Бесіда чоловіка з Богом». Основними типами взаємодії між елементами названих літургійного та художнього тексту виділяємо «перенесення» в художній текст структуротворчих елементів молитви, «трансформацію» окремих її елементів, а також «авторські інновації» у структурі молитовного висловлювання.
 • Item
  Статус пасивних конструкцій у сучасній українській мові
  (2008) Лаврінець, Олена
  У статті розкривається поняття «пасивні конструкції», визначається їх статус як граматичних одиниць у сучасній українській мові, які, з огляду на їх морфологічну та стилістичну обмеженість, опинилися на периферії синтаксичної системи.
 • Item
  Проблеми лексикографічного опису ідеологічно забарвлених лексичних одиниць
  (2008) Калиновська, Оксана
  У статті розглянуто проблеми лексикографічного опрацювання ідеологічно забарвлених одиниць на основі порівняльного аналізу мовознавчих словників, виданих на початку ХХІ ст. Розглядається складність лексико-семантичної структури ідеологічно забарвлених одиниць для лексикографічної фіксації. Особливу увагу приділено специфіці добору, тлумачення значень, способам маркування актуалізованих лексичних одиниць, а також тих, що відходять на периферію лексико- семантичної структури мови.
 • Item
  До проблеми словотвірного калькування в математичній термінології доби українізації
  (2008) Шляхта, Олена
  Статтю присвячено особливостям кодифікації кальок в українській математичній термінології доби українізації. Калькування як спосіб термінотворення відповідало прихильному ставленню до вмотивованих одиниць та педагогічному принципові нормування термінології. Більшість кодифікованих кальок мають за прототипи греко-латинські інтернаціоналізми чи побудовані за взірцем «спільних» європейських кальок. Добір рекомендованих словотвірних кальок відбувався з урахуванням вимог точності, системності терміна та його мовної правильності.
 • Item
  Українська правнича термінологія в період русифікації (30-80-ті рр. ХХ ст.)
  (2008) Трач, Надія
  У статті висвітлено процеси, котрі відбувалися в галузі правничої термінології в 30-80-х роках ХХ ст., що ввійшли в історію української літературної мови як період русифікації. Проаналізовано основні документи, що стосувалися русифікації української термінології. Механізми русифікації термінів детально висвітлено на прикладі порівняльного аналізу словників правничої термінології періоду українізації та русифікації.
 • Item
  Семантичні зсуви у словниках чужомовних слів (на матеріалі словників 70-90-х рр. ХХ ст.)
  (2008) Гориславець, Катерина
  У статті проаналізовано матеріал двох словників чужомовних слів задля виявлення семантичних трансформацій на рівні тлумачних частин словникових статей зокрема й ідеології словників загалом. Увагу зосереджено на розвитку семантичної структури слів, що відбувається в ході їх функціонування й адаптації в українській мові та відбивається в кодифікаційній практиці. Визначено й проілюстровано кількісні та якісні семантичні зсуви, пов 'язані з розвитком науки, культури, суспільства, а також зі змінами в політичному житті країни та світоглядних орієнтаціях мовного колективу.
 • Item
  Слововживання у сакральному тексті як відображення активних процесів у конфесійному стилі від 60-х ХІХ ст. до початку ХХ ст.
  (2008) Дзюбишина-Мельник, Наталія
  Статтю присвячено вивченню практики слововживання у трьох українських текстах Євангелії другої половини ХІХ - початку ХХ ст. Виявлено активні процеси стильово-нормативного плану на рівні конфесійно маркованої та конфесійно немаркованої лексики. З'ясовано зв'язок цих процесів із лексикографічними джерелами та сучасними перекладами.
 • Item
  Лексикографія: між ремеслом і наукою
  (2008) Демська, Орися
  У статті проаналізовано проблему визначення статусу лексикографії в різних лінгвістичних традиціях. Зроблено спробу впровадити в науковий обіг українського мовознавства дихотомію лексикографія - металексикографія. Окреслено причини й обґрунтовано доцільність розмежування практики лексикографії та теорії лексикографії, чи металексикографії.