071: Педагогічні, психологічні науки та соціальна робота

Permanent URI for this collection

Browse

Recent Submissions

Now showing 1 - 15 of 15
 • Item
  Фізичне виховання студентів із вадами здоров’я : здобутки та проблеми
  (2007) Зеленюк, Оксана
  У статті представлено десятирічний досвід загальноуніверситетської кафедри фізичного виховання НаУКМА щодо організації роботи у спеціальному навчальному відділенні.
 • Item
  Болонський процес : історія питання та проблеми реалізації
  (2007) Єгорова, В.; Голубєва, Марія
  Статтю присвячено проблемам упровадження ідей Болонського процесу у ВНЗ України. Проаналізовано історичний аспект, реалії та перспективи щодо реалізації основних положень Болонської декларації. Авторами розроблено науково-методичний семінар для підвищення кваліфікації викладачів у світлі нових тенденцій освіти.
 • Item
  Проблема практичного мислення у психологічних дослідженнях
  (2007) Ягупова, О.
  Статтю присвячено аналізу основних підходів до дослідження практичного мислення у різних психологічних школах, представлені характерні риси практичного мислення та основні етапи його дослідження. Особлива увага звернута на результати досліджень класиків вітчизняної психології – Б. М. Теплова та С. Л. Рубінштейна.
 • Item
  Компетентнісний підхід до підготовки фахівців у системі вищої освіти
  (2007) Ягупов, В.; Свистун В.
  У статті проаналізовано компетентнісний підхід до підготовки фахівців у системі вищої освіти, обґрунтовано зміст понять «компетенція», «компетентність», «компетентнісний підхід», з’ясовано характерні ознаки та структуру професійної компетентності фахівця з вищою освітою.
 • Item
  Роздуми над книгою Філіпа Лерша
  (2007) Трач, Роман
  У статті представлено короткий огляд книги видатного німецького дослідника Філіпа Лерша «Формування особистості».
 • Item
  Доступність послуг ВІЛ-сервісних організацій України: погляди зсередини і ззовні
  (2007) Семигіна, Тетяна
  У статті проаналізовано результати опитування, проведеного в Києві, Одесі та Львові у рамках проекту «Дослідження впливу глобальних ініціатив у сфері ВІЛ/СНІДу на систему охорони здоров’я». Обговорюється оцінка доступності послуг ВІЛ-сервісних організацій, висловлена як клієнтами цих організацій, безпосередніми надавачами послуг, так і представниками органів державної влади і недержавних організацій. Визначаються перешкоди доступності послуг ВІЛ-сервісних організацій.
 • Item
  Стратегії впровадження ідей ґендерного підходу в освітню практику ВНЗ України
  (2007) Приходькіна, Н.; Голубєва, Марія
  Статтю присвячено проблемам ґендерного підходу в освіті. Розглянуто науково-методичну базу з ґендерної проблематики в освіті та подано стратегії впровадження ідей ґендерного підходу в освітню практику ВНЗ України. Подано деякі результати пілотного дослідження.
 • Item
  Психологічні детермінанти особистісного зростання у подоланні конфліктних ситуацій у студентському віці
  (2007) Пов’якель, Н.; Макарчук, Н.
  Конфліктна взаємодія та шляхи її регуляції займають домінуюче місце у дослідженнях сучасної психології, педагогіки й конфліктології. Загальні положення сучасних теоретичних та методологічних аспектів базуються на виокремленні особистісного фактора в конфліктній взаємодії як основного та ключового. Психологічна детермінація як особистісний чинник конфліктної взаємодії, її виокремлення й експериментальне дослідження дозволяє більш точно визначити чинники означеної проблеми.
 • Item
  Суперечності розвитку університету як інноваційної системи освіти
  (2007) Мещанінов, Олександр
  У статті подано аналіз соціально-економічних суперечностей розвитку інноваційної університетської системи освіти. При цьому можливо спиратися на різні моделі функціонування університетів. Але в умовах зміни соціально-економічних основ суспільства потрібна перехідна модель, яка б мала інноваційний та експериментальний характер і відповідала інноваційній економіці.
 • Item
  Cоціалізація підлітків та комп’ютерна залежність
  (2007) Макаренко, О. М.; Постова, О.
  Статтю присвячено дослідженню формування комп’ютерної залежності підлітків. Результати експерименту дали змогу визначити практичні рекомендації щодо соціалізації учнів (11–15 років), які мають таку залежність.
 • Item
  Психологічні портрети професійних організаційних культур
  (2007) Гордієнко, Валерій; Копець, Людмила
  У статті розглянуто феноменологію організаційної культури в професійних освітніх середовищах. Організаційна культура освітніх професійних середовищ аналізується як чинник соціалізації і розвитку соціальної компетентності особистості в юності. У статті представлено результати серії емпіричних досліджень рис та цінностей професіональних спільнот, визначено способи відтворення професійної культури, представлено узагальнені портрети організаційних професійних культур та аналізується феномен дзеркальності в професійній культурі.
 • Item
  Cтилі учіння студентів при викладанні конфліктології у ВНЗ США та України
  (2007) Голубєва, Ірина; Гірник, Андрій
  Статтю присвячено порівнянню змісту стилів учіння, методам навчання та цілям навчання конфліктологічних дисциплін у сучасних університетах США та України. Наводиться визначення стилів учіння за К. Дунн та Р. Дунн.
 • Item
  Порушення права ВІЛ-позитивних осіб на лікування антиретровірусною терапією в умовах тимчасового затримання
  (2007) Бойко, І. В.; Савельєв, Ю.
  На основі результатів дослідження «Дотримання законності з боку працівників органів внутрішніх справ у поводженні з ВІЛ-позитивними споживачами ін’єкційних наркотиків», яке було вперше проведено в Україні, у статті розглянуто порушення прав ВІЛ-позитивних осіб на лікування антиретровірусною терапією з боку працівників міліції.
 • Item
  Проблема міжкультурної комунікації у викладанні іноземної мови у ВНЗ
  (2007) Боднар, Алла; Верещагіна, Т.
  У статті проаналізовано проблему міжкультурного спілкування у викладанні іноземної мови у ВНЗ. Проаналізовано поняття «культурний асимілятор» та «понятійна картина світу у контексті міжкультурної комунікації».
 • Item
  Ставлення до психологічного знання у формуванні педагогічної позиції викладача вищої школи
  (2007) Бершадська, Ольга; Копець, Людмила
  У статті детально розглядаються компоненти педагогічної позиції, зокрема особистісно орієнтованої професійної позиції викладача, та визначається роль психологічного знання у формуванні такої позиції на різних етапах професійного становлення педагога.