022: Ч. 3: Природничі науки

Permanent URI for this collection

Browse

Recent Submissions

Now showing 1 - 20 of 30
 • Item
  Mechanism of carbon nanotubes formation from graphite revisited
  (2003) Kornilov, M.; Mikhailenko, A. V.; Ljubchuk, T.; Isaev, Sergey
  A new mechanism offullerene and nanotube formation from graphite under conditions of laser evaporation in an electric arc is proposed. The role of the tightening graphene layer and a catalyst in the process of nanotube synthesis has been analyzed. The catalyst atom is coordinated on the graphite surface and at high temperature starts cutting and sewing graphite lattice that results in nanotube formation. Fullerenes are forming through cutting caps with a part of nanotube. Atomization of graphite is not an obligatory step. The facts proving the mechanism described have been systematized and generalized.
 • Item
  Розробка комплексу з виробництва трекових мембран на базі харківського лінійного прискорювача важких іонів
  (2003) Бомко, В.; Єгоров, О.; Вдовін, С.; Зайцев, Б.; Заботін, О.; Кавчук, В.; Кобець, А.; Молчанов, В.; Рудяк, Б.; Журавльов, В.; Лісних, Μ.; Решетніков, В.; Шелепко, В.
  У статті розглядається можливість використання лінійного прискорювача важких іонів для виробництва трекових мембран. Процес одержання трекових мембран ґрунтується на опроміненні полімерної монолітної плівки прискореними важкими іонами з подальшою фізико-хімічною обробкою для формування заданих пор. Характеристики трекових мембран залежать від набору структурних параметрів: товщини мембрани, діаметра пор, розкиду діаметра пор, густини пор, форми пор. Кожний з цих параметрів накладає вимоги до пучків високоенергетичних іонів і до подальшої фізико-хімічної обробки опромінених плівок. Наведено особливості прискорювальних структур та пристроїв для іонного опромінення і технологію фізико-хімічної обробки полімерних плівок.
 • Item
  Пошарова модель розробки програмного забезпечення САПР суден
  (2003) Биков, Дмитро; Фісун, Микола
  У статті розглядаються різні моделі побудови програмного забезпечення САПР корпуса судна: монолітна пошарова, клієнт-серверна, об’єктно-орієнтована тощо. Відзначено переваги й недоліки кожного з підходів. Показано, що найефективнішим підходом є комбінація наведених вище моделей програмного забезпечення, коли на верхньому рівні обирається пошарова модель, усередині кожного шару використовується об'єктно-орієнтована модель, а для забезпечення взаємозв'язків між процесами використовується клієнт-серверна модель. Запропоновано й розкрито зміст п'яти шарів: бази даних, атрибутів, геометрії, графіки, ядра. Такий підхід було застосовано при створенні САПР ДЕЙМОС окремі версії якої пройшли перевірку при виконанні робіт з планово-технологічної підготовки суднобудівного виробництва для конкретних проектів суден.
 • Item
  Роль гумусових речовин у процесах підготовки води (огляд)
  (2003) Стельмашук, В.; Савчина, Л.; Антонюк, Наталя
  Огляд присвячено ролі гумусових речовин у процесах підготовки води для питних і технічних цілей та ефективність використання активного вугілля для їх вилучення.
 • Item
  Адсорбція води і стабільність малих частинок оксиду літію: квантовохімічне дослідження
  (2003) Гребенюк, Галина
  У рамках напівемпіричного (метод МНДП) та неемпіричного (з використанням базисних наборів ОСТ-ЗГ та 6-31Г) підходів виконано квантовохімічні розрахунки енергетичних і геометричних характеристик молекулярних моделей оксиду літію. Показано, что адсорбція молекул води приводить до стабілізації малих частинок сполуки.
 • Item
  Іммобілізований на кремнеземі іонний асоціат ЧАС+сульфарсазен для сорбційно-атомно-абсорбційного визначення РЬ(ІІ)
  (2003) Запорожець, Олександр; Іщенко, М.
  Вивчено взаємодію іонів Плюмбуму (II) з твердофазным реагентом на основі іонного асоціату ЧАС+сульфарсазен , адсорбційно закріпленого на силікагелі. Показана перспективність застосування одержаного реагенту для сорбційно-атомно-абсорбційного визначення Плюмбуму (II).
 • Item
  Реологічні властивості водних суспензій високодисперсного кремнезему, модифікованого полівінілпіролідоном
  (2003) Гузенко, Н.; Капштик, Д.
  У статті досліджено вплив модифікування поверхні високодисперсного кремнезему полівінілпіролідоном на реологічні властивості його водних суспензій. Виявлено, що в 'язкість суспензій такого кремнезему характеризується екстремальною залежністю від вмісту полімеру, причому ця залежність значно сильніше виражена у випадку суспензій, виготовлених на 0,9 % розчині NaCl, ніж: у суспензій на дистильованій воді. Показано, що модифікування полімером і введення електроліту дає змогу регулювати реологічні характеристики водних суспензій високодисперсного кремнезему. Це значно розширює можливості для створення на його основі цілого ряду композиційних лікарських препаратів сорбційно- детоксикаційної дії, які становитимуть інтерес для медичної практики.
 • Item
  Використання аморфного високодисперсного кремнезему в медицині
  (2003) Носач, Л.; Гнатишин, Л.
  Огляд літературних джерел свідчить про те, що аморфний непористий високодисперсний кремнезем характеризується унікальним комплексом фізико-хімічних та медико-біологічних властивостей. Ці властивості високодисперсного кремнезему й обумовили його ефективне застосування як препарату сорбційно- детоксикаційної дії при лікуванні хірургічних, інфекційних, онкологічних та ряду інших захворювань. Зроблено висновок про те, що подальші перспективи використання кремнезему в медичній практиці полягають у створенні нових лікарських форм та комплексних препаратів з регульованою фармакокінетикою.
 • Item
  Взаємодія іонів паладію (II) з іммобілізованим на кремнеземі дитизоном та цинкдитизонатом
  (2003) Запорожець, О.; Кеда, Т.; Потьомкіна, Ю.
  Вивчено взаємодію паладію (II) з іммобілізованими на силікагелі дитизоном та цинкдитизонатом. Установлено оптимальні умови сорбції та запропоновано схему взаємодії паладію (II) з іммобілізованим цинкдитизонатом. Показано перспективність застосування модифікованих силікагелей для розробки методик сорбційно-спектроскопічного визначення мікрокількостей паладію (II).
 • Item
  Адсорбційне очищення гідролізатів крохмалю у крохмале-патоковому виробництві
  (2003) Грабовська, О.; Штангеєва, Н.; Українець, А.
  Статтю присвячено дослідженням процесу адсорбційного очищення гідролізатів крохмале-патокового виробництва від барвних речовин. Розглянуто питання використання різних марок активного вугілля у крохмале-патоковій галузі та впливу дозування вугілля на технологічні показники напівпродуктів виробництва різного ступеня очищення.
 • Item
  Екологічні проблеми використання відходів водоочищення для одержання в'яжучих композицій
  (2003) Пахомова, В.; Корженко, А.; Паховчишин, С.
  Показано, що відходи водоочищення, які не містять радіоактивних та отруйних речовин, можуть бути використані для приготування гіпсових та цементних сумішей. За допомогою методів мікрокалориметрії та фізико-хімічної механіки запропоновано механізм тужавіння в'яжучих композицій.
 • Item
  Деякі тенденції сукцесій макрофітобентосу району Карадагу
  (2003) Костенко, Н.; Дикий, Є.
  На підставі аналізу даних про видовий склад та біомасу макрофітобентосу субліторалі Карадазького природного заповідника встановлено основні тенденції зміни фітоценозів за період 1970—2002 рр. Вказано зміну домінантів у фітоценозах, встановлено характер сукцесійних процесів та їх зв 'язок з антропогенною евтрофікацією водного середовища.
 • Item
  Аналіз морфологічної мінливості кукурудзи під впливом іонізуючої радіації
  (2003) Вишенська, Ірина; Валяхіна-Конькова, О.
  У статті наводяться результати експериментальних досліджень впливу у-опроміненпя насіння на ростову реакцію рослин. Було проведено аналіз мінливості таких морфологічних ознак, як довжина листків та коренів двотижневих проростків кукурудзи, отриманих з насіння, опроміненого в дозах Юта 100 Гр. На основі отриманих даних розраховано показник внутрішньопопуляційного різноманіття, запропонований Л. А. Животовським. Результати досліджень дозволяють говорити про можливість використання показника внутрішньо-популяційного різноманіття в біоіндикації, і зокрема біоіндикації впливу такого зовнішнього фактора, як іонізуюча радіація. Найбільш доцільно й ефективно використовувати цей показник для виявлення невеликих (малих) доз опромінення.
 • Item
  Правові, методологічні та організаційні проблеми інформування населення про радіаційні ризики на прикладі радону
  (2003) Осадча, О.
  У статті окреслено деякі правові та організаційні проблеми інформування населення про ризики опромінення від радону. Проведено аналіз значення підходу «Risk communication» при створенні протирадонової програми. Розкрито особливості сприйняття населенням ризику, пов 'язаного з опроміненням від радону, і визначено основні стратегії інформування населення.
 • Item
  Методи оцінки й управління поверхневим стоком урбанізованих територій
  (2003) Лаврик, Володимир; Боголюбов, Володимир
  У статті розглянуто методи створення оптимальних режимів потрапляння стічних водур. Дніпро з точки зору мінімізації забруднення води як у самому Дніпрі, так і по всій площі водозбору урбанізованоі території. Використано методи ГІС-технологій та математичного моделювання процесів змішування та самоочищення стічних вод з урахуванням їхніх якісних показників.
 • Item
  Аналіз впливу впровадження природоохоронних заходів для підвищення конкурентоспроможності фірми
  (2003) Чижевська, Ю.; Маслюківська, Олена
  Автори статті намагаються проаналізувати основи вигідної взаємодії між цілями збереження навколишнього середовища та максимізації прибутків бізнесу, а саме - умов, за яких зменшення витрат та підвищення конкурентоспроможності фірми може бути досягнуто завдяки впровадженню стратегій охорони навколишнього середовища. Υ роботі аналізується, яким чином шанси певної фірми в досягненні фінансового успіху від інвестицій у раціональне використання природних ресурсів залежать від місця фірми на ринку та її організаційних можливостей.
 • Item
  Сучасні проблеми взаємозв'язків суспільства і природи
  (2003) Замостьян, Віталій
  У статті розглядається коло проблем, які необхідно вирішувати в умовах невпинної деградації до­вкілля через людську діяльність. Наголошується на тому, що суспільство бере у природи в 10 разів біль­ше ресурсів, ніж: вона може компенсувати. Дається оцінка споживання країн «золотого мільярду» в порівнянні зі споживанням країн, що розвиваються. Автор аналізує концепцію сталого розвитку і ствер­джує, що це завуальована концепція економічного зростання. Наголошується на невідкладності гуман­ної еволюційної регуляції народонаселення. Звертається увага на важливість і складність проблеми еко­логічної свідомості, розглядаються шляхи її можливого вирішення. Робиться висновок про необхідність в умовах загрози глобальної екологічної кризи поступово й обережно наближати мораль і етику люд­ського суспільства до моралі та етики природи.
 • Item
  Взаємодія фосфорорганічних отруйних речовин з мікроорганізмами в природній воді
  (2003) Стельмашук, В.; Антонюк, Наталя
  У статті розглядається взаємодія водних мікроорганізмів з фосфорорганічними отруйними речовинами і можливості їх застосування у знешкодженні останніх у природній воді.
 • Item
  Вплив імунізації та епіфізу на функціональну активність нейроцитів паравентрикулярного ядра гіпоталамуса
  (2003) Пустовалов, А.; Дзержинський, М.; Мацюх, О.; Дзюбенко, Н.; Фролкіна, І.
  У досліді на η 'ятитижневих самцях Gallus domesticus показано, що імунізація пригнічує денну синте­тичну активність пінеалоцитів та посилює синтетичну активність неироцитів паравентрикулярного ядра гіпоталамуса. Епіфіз пригнічує синтетичну активність неироцитів паравентрикулярного ядра гі­поталамуса. Екзогенний мелатонін, так само як і епіфізектомія, посилює гуморальну імунну відповідь.
 • Item
  Вплив N-кінцевого дисульфідного вузла фібрину на накопичення глікозаміногліканів в екстрацелюлярному матриксі культивованих ендотеліальних клітин
  (2003) Якімова, О.; Євдокимова, Н.
  Показано, що під впливом N-кінцевого дисупьфідного вузла фібрину стимулюється включення 14С-ацетату в гіалуронову кислоту перицелюлярного матриксу ендотеліальних клітин аорти кроля. Одночасно включення 14С-ацетату в гепарансульфат було зниженим, а в хондроїтинсульфат - збільшеним, що свідчить про перерозподіл синтезу сульфатованих глікозаміногліканів. Відсутність ефекту N-кінцевого дисульфідного вузла фібриногену в термінах включення І4С-ацетату в глікозаміноглікани дає змогу припустити, що ефект N-кінцевого дисульфідного вузла фібрину опосередкований через специфічну взаємодію VЕ-кадгеринів із Bß15-42-послідовністю, що експонована у N-кінцевому дисульфідному вузлі фібрину.