Випуск 2

Permanent URI for this collection

Browse

Recent Submissions

Now showing 1 - 20 of 42
 • Item
  Українська мова як фактор національної безпеки
  (2016) Масенко, Лариса
  У статті розглянуто історичні причини відмінностей у формуванні мовних середовищ західних і південно-східних областей України, роль радянської політики демонізації західноукраїнського повстанського руху у процесах ментального відчуження західноукраїнської людності від населення інших областей, використання радянських практик у сучасному російському пропагандистському дискурсі та накреслення шляхів подолання суперечностей у мовно-культурному розвитку різних регіонів України.
 • Item
  Мовна політика: про ідентичність і успішність у глобальному світі
  (2016) Демська, Орися; Мальцев, Едуард
  У статті проаналізовано кореляцію традиційного, модерного і постмодерного суспільства через призму мови; виявлено дисонанс у застосуванні традиційних практик захисту мови у постмодерну добу; запропоновано проактивну мовну політику в Україні у форматі поміркованої одномовності та моделі “1+1+2”, чи державна, рідна (якщо не державна), перша (lingua franca) та друга іноземні.
 • Item
  Вдалий термін: проблема вибору
  (2016) Вакуленко, М.
  У статті розглянуто проблему визначення вдалого терміна в контексті розвитку фахових терміносистем і створення цілісної національної терміносистеми. Показано необхідність об’єктивного, науково обґрунтованого підходу до вибору терміна, який враховує зміст відповідного поняття та мовні закономірності. Сформульовано перспективи подальших досліджень у цьому напрямку.
 • Item
  Європейський Словник філософій і українська мова філософії
  (2016) Васильченко, Андрій
  Статтю присвячено осмисленню місця Європейського Словника філософій у сучасному українському філософському дискурсі та його ролі у формуванні української мови філософії.
 • Item
  "Суспільність": ідея у слові
  (2016) Волковський, В.
  Статтю присвячено дослідженню багатозначності та неперекладності слова «суспільність», яке в історії української соціально-філософської термінології позначало низку фундаментальних суспільних категорій, а історія трансформації його значень пов’язана з процесом становлення модерного політично-філософського дискурсу та гуманітарних наук в українському контексті.
 • Item
  Урбанонімія Житомира в контексті декомунізації
  (2016) Гримашевич, Галина
  У статті проаналізовано сучасний стан урбанонімії Житомира у зв’язку з декомунізацією. Схарактеризовано нові найменування вулиць і провулків за мотиваційною ознакою, структурними особливостями, специфікою номінації. Виявлено загальні тенденції в перейменуванні урбанонімів Житомира порівняно з іншими містами України.
 • Item
  До питання про ідентичність Поліщуків
  (2016) Дика, Людмила
  У статті на матеріалі діалектних текстів говірки села Машеве Чорнобильського району Київської області розглянуто проблему перехідних говірок, відзначено особливість чорнобильських говірок, у яких поєднуються риси української та білоруської мов, підкреслено цінність діалектних текстів при дослідженні питань ідентичності, зокрема наведено приклади, які свідчать про національну та мовну свідомість діалектоносіїв, про ставлення поліщуків до своєї мови та ставлення носіїв інших діалектів та літературної мови до поліської говірки.
 • Item
  Особливості вживання і перекладу давньослов'янської політичної термінології
  (2016) Киричок, Олександр
  У статті проаналізовано особливості роботи із політичною термінологією в давньослов’янських текстах. Особливу увагу приділено прикладам неперекладностей деяких ключових політичних термінів, які походять із давньослов’янської мови і вживаються в сучасній політичній та філософській літературі, зокрема «держава», «влада», «мир», «війна», «закон». Здійснено спробу довести думку, що приписування їм сучасних значень призводить до анахронізмів і аберацій смислів, адже вони є типовим прикладом неперекладностей у межах однієї традиції.
 • Item
  Посилення русифікації та мовної поляризації українського суспільства у 2014-2016 рр.
  (2016) Курінний, Олексій
  Статтю присвячено розгляду неконтрольованих однак закономірних процесів відродження української мови в облцентрах західних областей Центральної України та подальшої русифікації українськомовних мешканців інших великих міст України.
 • Item
  Мовна політика в країнах Європейського Союзу та Україна: аналіз та приклади добрих практик
  (2016) Левчук, Павло
  У статті висвітлено проблему мовної політики Європейського Союзу, країн Естонії і Польщі. Представлено державні структури, які контролюють виконання вимог законів щодо мовної політики. У другій частині надано пропозиції мовної політики для сучасного українського суспільства на підставі власних соціолінгвістичних досліджень та позитивних практик інших країн.
 • Item
  Багатокореневі слова та багатокореневе мислення
  (2016) Морозова, Дарья
  Статтю присвячено ролі складних слів у грецькій мові та ментальності. Автор розглядає спосіб словотвору, запозичений з грецької слов’янськими культурами, як важливий чинник розвитку філософського мислення цих культур.
 • Item
  Типологія методів навчання мови як іноземної : європейський досвід
  (2016) Островська, Л.
  У статті зроблено спробу встановлення типології методів навчання мови як іноземної й обґрунтування найефективніших з-поміж них на підставі узагальнення європейського досвіду. Охарактеризовано найбільш часто вживані методи в європейській практиці викладання іноземних мов: аудіо-лінгвальновізуальний, комунікативний, проектний, інтенсивного та діяльнісного навчання, дистанційний тощо.
 • Item
  Українська мова як мова філософії : in varietate concordia
  (2016) Панич, Олексій
  Статтю присвячено проблемі осмислення української мови як мови філософії з урахуванням сучасного стану розвитку української філософської думки.
 • Item
  Позивні учасників антитерористичної операції на Донбасі : спроба аналізу
  (2016) Підкуймуха, Людмила
  У статті проаналізовано псевдоніми військовослужбовців, які беруть участь у воєнних діях на Донбасі. З’ясовано шляхи виникнення та походження позивних, їхню семантичну структуру, окреслено фактори, що відігравали роль у виборі й надаванні псевдо.
 • Item
  Семантичні та оцінні модифікації тлумаченні релігійної лексики в сучасних словниках української мови
  (2016) Ренчка, Інна
  Статтю присвячено дослідженню семантичних та оцінних трансформацій релігійної лексики, що відбулися під впливом змін у житті українського суспільства наприкінці XX — на початку XXI ст. Дослідження здійснено на основі порівняльного аналізу тлумачень слів у лексикографічних працях радянського і пострадянського періодів. З’ясовано, що релігійна лексика актуалізується і звільняється від ідеологічних конотацій. Виявлено різні ступені деідеологізації лексичних одиниць.
 • Item
  Прецедентність як ознака мовного ладшафту Києва
  (2016) Руда, Олена
  Вербальні й невербальні знаки київського міського простору формують когнітивну базу усіх городян, стають прецедентними феноменами, впізнавання яких визначає входження до мовно-культурної спільноти. Глобалізаційні тенденції, бурхливі соціальні й політичні процеси в країні, а також зміна поколінь і, відповідно, поява нових соціокультурних груп є факторами стрімкого оновлення мовного обличчя Києва.
 • Item
  Боротьба з канцеляритом і науковим жаргоном (із зарубіжного досвіду)
  (2016) Селігей, Пилип
  Стаття містить порівняльний огляд боротьби зі спотвореннями ділового та наукового стилів у Сполучених Штатах Америки та Російській Федерації. Зроблено висновок про те, що позитивний досвід цієї боротьби має бути використаний і в українських мовних реаліях.
 • Item
  Свідок і мученик : до семантичного аналізу поняття ΜΆΡΤΥΣ
  (2016) Сігов, Олексій
  Статтю присвячено аналізу семантичної еволюції грецького слова μάρτυς, яке, з одного боку, мало фундаментальне значення для становлення античної правової концепції свідчення, а з іншого боку стало вираженням ранньохристиянської концепції мучеництва. Дослідження цих двох семантичних полюсів дозволяє окреслити подвійну природу свідчення в його сучасному слововжитку, яке поєднує принцип інформативності із принципом подієвості.
 • Item
  Кількісні показники використання української та російської мов у соціальній мережі ВКонтакті
  (2016) Скіба, Н.
  Статтю присвячено проблемі використання української та російської мов у соціальній мережі ВКонтакті. Дослідження здійснено на основі аналізу облікових записів інтернет-користувачів за віковим, гендерним та територіальним принципами.