Том 1, випуск 1

Permanent URI for this collection

Browse

Recent Submissions

Now showing 1 - 20 of 25
 • Item
  Financial integration and macroeconomic sustainability: a sector approach to access to finance and the pre-crisis growth model
  (2016) Atanasijevic, Jasna; Najman, Boris
  We analyze the determinants of financial constraints in 18 transition countries in Europe on a dataset from the enterprise level survey provided by EBRD in four turns from 2002 to 2008. All these countries had in common the fact that prior to the crisis they had based their growth model on financial integration (EBRD, 2009). Examining in depth the financing obstacle to business may bring some genuine answers on financial development and its effects on the growth of the real sector. The main result of the empirical estimation using the probit methodology is that a higher probability of financial constraint exists for a manufacturing enterprises in contrast to other industries. Besides an increased probability of facing access to finance as a very severe business obstacle, the estimation also reveals that manufacturing firms have more need for loans. In addition, the firms not using bank loans are more prone to state high interest rates and non-favorable non-price loan terms as reasons for not using external financing. This finding inspired us to formulate a more general hypothesis on the role of the financial sector in the macroeconomic effects of the applied development model in transition economies during the period before the crisis. Namely, two decades of uneven access to finance by manufacturing businesses (producing tradable goods) resulted in structural imbalances in the real sector that reflected in trade deficit, i.e. the underdeveloped tradable sector and the overdeveloped non-tradable.
 • Item
  Аналіз чутливості економічного зростання в Україні до цінової кон'юнктури на світових аграрних ринках
  (2016) Баженова, Олена
  У статті здійснено емпіричну перевірку чутливості темпу зростання реального ВВП України та сальдо рахунку поточних операцій платіжного балансу до світових цін на аграрну продукцію на основі застосування векторних моделей авторегресії, яка засвідчила суттєву залежність вітчизняної економіки від цінової кон’юнктури на світових аграрних ринках. Аналіз статистичної інформації щодо експорту аграрної продукції підтвердив поглиблення його сировинної спрямованості та засвідчив, що основними ринками збуту аграрної продукції України є ринки країн з економіками, що розвиваються та формуються, зокрема країни Азії й Північної Африки, та деякі країни Європи. Показано, що вітчизняний аграрний експорт не є диверсифікованим, оскільки значні частки експорту тієї чи тієї продукції припадають на одну-дві країни.
 • Item
  Organizational and Economic Fundamentals of Coverage of Railway
  (2016) Bazilinska, Olena; Panchenko, Olena
  During the reformation of the railway and creation of its economic security, it is critical to study the organizational and economic fundamentals of the coverage of railway enterprises and define characteristic of formation of insurance relations between the railway enterprises and insurance companies. Improving the quality of insurance of the rail transport requires defining a legal framework regulating the coverage of railway enterprises, as well as presence of supervisory and control organisations that manage the implementation. Such organisations require a comprehensive application of financial, economic and organizational methods of regulation of relations in the relationship “railway company – insurer”. This study aims to disclose the organizational and economic fundamentals of the formation of the system of insurance protection of railway enterprises and to identify the areas for improvement in the process of activation of the reformation of the railway transport. In order to achieve this goal, we outlined the characteristics of the formation of insurance relations between the railway and insurance companies and define the fundamental rules to be followed in the process of cooperation. To ensure the implementation of the proposed railway insurance framework, we suggest to create an office for securing the rail transport, which, by using alternative methods, forms and presents a package of requirements for governing related services to a potential insurance company. We propose the main criterion for the selection of the foundation of the office to be the readiness to satisfy the needs of a transport operator and consider the implementation of an individual approach for providing insurance services.
 • Item
  Value Co-creation Management: Aspects of Students' Involvement at Ukrainian Universities
  (2016) Voropai, Olga
  Value co-creation is a modern marketing and management approach that implies customer involvement in the process of generating values. The purpose of the paper is to identify the main directions of such cooperation in Ukrainian higher education. Value co-creation is defined as the holistic process of collaboration between the university management team, teachers and students, aimed at generating value for all stakeholders. Pros and cons of different co-creation activities are discussed, namely mass-customization, coproduction, co-marketing, UGC, student government, and co-management. Being a complex issue, value co-creation management is facing additional challenges in higher education. Low qualification of student participants, top-down initiative, systematic crisis of university education, and conflict of interests are all adding to the uncertainty of the effectiveness of this approach in the Ukrainian realities. The author discusses the perspective of further implementation of value co-creation management to increase university competitiveness and to gain a strategic advantage.
 • Item
  Монетарні стратегії: загрози реалізації в українській економіці
  (2016) Глущенко, Світлана
  У статті виділено та охарактеризовано фактори та умови економічного розвитку України, що нівелюють очікувані позитивні ефекти монетарних стратегій, зокрема вплив валютного та цінового каналів на українську економіку.
 • Item
  Ризики країн - проблеми порівняльного аналізу
  (2016) Григор’єв, Геннадій
  Проводено порівняльний аналіз ризиків країн, орієнтованих на європейську інтеграцію, за критеріями платоспроможності, ліквідності та політичної стабільності. Проаналізовано основні підходи та методики щодо визначення ризиків країн. Наведено оцінку сучасного стану досліджень показників ліквідності, платоспроможності та політичної стабільності обраних країн. Виявлено деякі особливості ризиків в Україні, Туреччині, Молдові та Грузії. Доведено можливість конвергенції країн у результаті покращення інституційного середовища та адекватної оцінки ризиків.
 • Item
  Сучасні інструменти цифрового маркетингу в системі інтегрованих маркетингових комунікацій
  (2016) Гуменна, Олександра
  У статті досліджено сутність понять Інтернет-маркетингу та цифрового маркетингу в контексті їхньої ролі в системі інтегрованих маркетингових комунікацій. Проведено аналіз сучасних теоретичних досліджень та практичних розробок з використання сучасних технологій цифрового маркетингу, зокрема крауд-маркетингу та його головних інструментів. Розглянуто пропозиції з використання технологій цифрового маркетингу на підприємствах АПК з урахуванням переваг, які отримують українські підприємства за практичного їх використання.
 • Item
  Моделювання монетарного сектора України на основі динамічної системи симультативних рівнянь
  (2016) Дадашова, Первін
  У статті подано концепцію моделювання монетарного сектора України на основі динамічної системи симультативних рівнянь, яка відрізняється від наявних включенням механізму коригування відхилення від довгострокової рівноваги та розроблену на основі запропонованого підходу модель монетарного сектора України. Для представлення процентного каналу трансмісійного механізму в моделі з використанням векторних авторегресійних моделей визначено основні інструменти регулювання Національного банку України та розраховано комбінований показник зміни рівня ставок за ними. Оцінювання моделі дало змогу описати не тільки довгострокові взаємозв’язки між її змінними, а й визначити потенційну здатність окремих показників у перспективі до відновлення рівноваги або до дестабілізації макроекономічного середовища. Найбільш чутливими до змін у монетарному секторі виявилися рівень ставок за короткостроковими депозитами та валютний курс. Загалом розроблена модель має високу пояснювальну здатність і прогнозну точність. Проведений на її основі сценарний аналіз демонструє переваги комплексного відображення взаємозв’язків між економічними показниками та використання цієї методології для моделювання макроекономічних явищ.
 • Item
  Cоціально­відповідальні інвестиції як перспективний напрям інвестиційної діяльності: сутність і тенденції
  (2016) Дяковський, Дмитро
  Розглянуто сутність соціально-відповідального інвестування, ключові віхи історії його розвитку, зарубіжний досвід та сучасні тенденції. Проаналізовано чинники виникнення та поширення цього явища, а також сучасні принципи, які використовують соціально-відповідальні інвестори при формуванні інвестиційних портфелів. Наведено пропозиції щодо розширення сучасного трактування цих принципів. Розглянуто питання їх дотримання фінансовими установами. Окреслено сучасні тенденції у здійсненні соціально-відповідального інвестування у світі та в Україні, а також перспективи його подальшого розвитку в контексті глобалізації та у межах ідеології сталого розвитку. Підкреслено важливість усвідомлення важливості такої інвестиційної стратегії та сприяння її впровадженню як на рівні інвесторів, бізнесу, так і на рівні держави, її інститутів, на законодавчому рівні, на рівні суспільства і громадських організації.
 • Item
  Інфраструктурний аналіз монетарної трансмісії України в період економічної нестабільності
  (2016) Жук, Василь
  У статті розглянуто систему детермінант ефективності (інфраструктуру) механізму монетарної трансмісії. Досліджено, що для економік, які переживають значні системні зміни чи періоди економічної нестабільності, ця інфраструктура визначає особливості роботи монетарної трансмісії у порівнянні із класичною її моделлю. Крім того, наведено числові виміри деяких інфраструктурних детермінант та їхні значення для економіки України.
 • Item
  Характеристичні особливості ризик­-менеджменту в сегменті мікрокредитування
  (2016) Камінський, Андрій
  Досліджено характеристичні особливості організації ризик-менеджменту в сегменті коротких (мікро-) кредитів. Показано, що параметри кредитних відносин у цьому сегменті мають суттєві відмінності. Досліджено відмінності оцінки кредитного ризику у цьому сегменті. Запропоновані підходи до оптимізації системи ризик-менеджменту. Пояснено логіку аналізу та оцінки ризику при реалізації онлайн-кредитування.
 • Item
  Політико­економічні закономірності розвитку держав та їхня соціальна політика покращення стратифікації суспільства
  (2016) Кузьменко, Валерій
  У статті зроблено спробу знайти ідейно-хронологічний зв’язок між вивченнями проблеми нерівності доходів населення нобелівським лауреатом з економіки Семеном Кузнецем, молодим французьким економістом Томасом Пікетті та іншими сучасними вченими – й ранішими дослідженнями видатного українського економіста Михайла Туган-Барановського та його безпосередніх російських учнів Миколи Кондратьєва і Питирима Сорокіна, що першими розглядали проблеми соціальної політики держави, спрямованої на подолання кризових явищ. Сорокін першим у світі детально досліджував динаміку змін соціальної та культурної стратифікації та мобільності суспільства. Висунуто гіпотезу про шосту емпіричну правильність кондратьєвської К-хвилі, в якій на низхідній (понижувальній) її складовій нарощуються економічні суперечності суспільства, що вибухають соціальними катаклізмами та війнами вже на її підвищувальній складовій, що зауважив у другій емпіричній правильності Кондратьєв. Слід зазначити, що в цей час збільшується й різниця у нерівності в доходах між розвинутими країнами і країнами, що розвиваються, до яких сьогодні належать і країни СНД, у яких, перш за все в Україні та Росії спостерігається вибухова воєнно-політична ситуація, що реально загрожує безпеці не тільки цих країн, а й усього світу.
 • Item
  Паралельний імпорт - важливий механізм існування конкурентних відносин
  (2016) Кузьменко, Любов
  Статтю присвячено дослідженню проблем запровадження паралельного імпорту лікарських засобів. У статті розкрито проблемні та неврегульовані питання щодо введення механізму паралельного імпорту як способу реалізації принципів вільної торгівлі і вільної конкуренції. Доведено необхідність більш прозорого та ефективного механізму запровадження паралельного імпорту лікарських засобів. Досліджено можливі шляхи підвищення ефективності запровадження паралельного імпорту фармацевтичної продукції та забезпечення її економічної доступності для споживачів як важливого механізму існування конкурентних відносин на ринках лікарських засобів. Розглянуто можливість правового обґрунтування паралельного імпорту, яка з’явилася з розробкою концепції міжнародного вичерпання прав інтелектуальної власності, яку застосовують для таких цілей: обмеження монополістичної діяльності; запобігання розділення ринку; забезпечення вільного обігу товарів на ринку. Внесено пропозиції щодо розробки прозорих і зрозумілих процедур допуску на ринок лікарських засобів, що дасть змогу виключити довільність підходу, появи "привілейованих дистриб’юторів" і, як наслідок, можливу корупційну складову.
 • Item
  Моделі оцінки ймовірності виникнення фінансової кризи в українських страхових компаніях
  (2016) Литвин, Антон
  У статті побудовано моделі передбачення фінансової кризи в українських страхових компаніях на основі застосування моделей умовної ймовірності, а саме – логістичної регресії. Проведено процедуру супердискретизації класу страховиків-банкрутів для покращення класифікаційних характеристик одержаних моделей. Запропоновано критерій відбору логістичної моделі, найбільш придатної для використання на практиці.
 • Item
  The Ukrainian Labor Market Investigation with the Use of System Dynamics Methods
  (2016) Lukianenko, Iryna
  The system analysis of the current conditions on the Labor Market in Ukraine shows the links between the main macroeconomic and other indicators, which characterize the state of the labor market. During the research, we developed the simulation model of demand and supply formation on the labor market in Ukraine. The scenario analysis, which was conducted on the basis of the model, showed the potential development prospects of the labor market development by different initial conditions and assumptions, and its impact on macroeconomic stabilization.
 • Item
  Conceptual Modelling of Organizations
  (2016) Maltsev, Eduard
  The article offers an approach to the modelling of organizations that uses three types of representation: behavioural, normative and conceptual. This approach allows to create meaningful organizational models that adequately represent the complexity of modern organizations and may be useful in the management system development and strategic decision-making.
 • Item
  Перспективні напрями розвитку фінансових механізмів досягнення цілей сталого розвитку до 2030 року
  (2016) Мар'янович, Марина
  У статті проведено аналіз завдань, що передбачені для реалізації Цілей розвитку тисячоліття та Цілей сталого розвитку до 2030 року, та ролі фінансових механізмів у їх досягненні. За результатами проведеного аналізу визначено пріоритетні завдання щодо розвитку відповідних фінансових механізмів у контексті реформування державних фінансів в Україні.
 • Item
  Informal Employment in Ukraine: 2007 Survey Application
  (2016) Nezhyvenko, Oksana
  Informal employment became a serious challenge for the Ukrainian economy during its adjustment to market conditions. Trends of the number of workers participating in the informal sector have been rising for the last years. The research presents the current state of informal employment in Ukraine. Detailed attention is paid to labour distribution across different population categories. We examine labour market of Ukraine using the data of Ukrainian Longitudinal Monitoring Survey for the year 2007.
 • Item
  Порівняння методів моделювання регіональних економічних систем кластерного типу
  (2016) Пирогов, Данило
  Під час політичної та економічної кризи перед суспільством постає багато питань щодо регіонального розвитку країни, оскільки регіон – базова макроекономічна одиниця, яка впливає на добробут країни. Запропоновано ефективний спосіб регіонального розвитку на основі економічних систем кластерного типу. Проаналізовано основні підходи до моделювання подібних систем та визначено оптимальний у розрізі поточних українських реалій.
 • Item
  Івент-маркетинг як сучасний інструмент впливу на споживача
  (2016) Пічик, Катерина
  У статті розглянуто сутність та класифікацію івент-маркетингу як сучасного інноваційного інструменту для формування конкурентного успіху підприємства. Сформовано алгоритм побудови івенту та визначено критерії ефективності заходу для розробки дієвої стратегії розвитку компанії в сучасних економічних умовах.