Cоціально­відповідальні інвестиції як перспективний напрям інвестиційної діяльності: сутність і тенденції

Loading...
Thumbnail Image
Date
2016
Authors
Дяковський, Дмитро
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
Розглянуто сутність соціально-відповідального інвестування, ключові віхи історії його розвитку, зарубіжний досвід та сучасні тенденції. Проаналізовано чинники виникнення та поширення цього явища, а також сучасні принципи, які використовують соціально-відповідальні інвестори при формуванні інвестиційних портфелів. Наведено пропозиції щодо розширення сучасного трактування цих принципів. Розглянуто питання їх дотримання фінансовими установами. Окреслено сучасні тенденції у здійсненні соціально-відповідального інвестування у світі та в Україні, а також перспективи його подальшого розвитку в контексті глобалізації та у межах ідеології сталого розвитку. Підкреслено важливість усвідомлення важливості такої інвестиційної стратегії та сприяння її впровадженню як на рівні інвесторів, бізнесу, так і на рівні держави, її інститутів, на законодавчому рівні, на рівні суспільства і громадських організації.
The article analyses the essence of socially responsible investing, the key milestones of its development, foreign experience, and current trends. Also we analyzed the factors of appearance and spread of the discussed phenomenon, and modern principles used by socially responsible investors in the formation of investment portfolios. These proposals are presented for the modern interpretation of these principles. We investigated the question of compliance of these principles with financial institutions and outlined current trends in socially responsible investing in the world and in Ukraine and prospects for its further development within the ideology of sustainable development. We also studied the importance of awareness of the importance of this investment strategy and facilitate its implementation at the level of investors, businesses, and at the level of the state, its institutions, at the legislative level and at the level of society and public organizations.
Description
Keywords
соціально-відповідальні інвестиції, соціально-відповідальні інвестори, принципи глобального договору ООН, інвестиційні фонди, стаття, socially responsible investment, social responsible investors, the principles of the UN Global Compact, investment funds
Citation
Дяковський Д. А. Cоціально­відповідальні інвестиції як перспективний напрям інвестиційної діяльності: сутність і тенденції / Дяковський Д. А. // Наукові записки НаУКМА. Економічні науки. - 2016. - Т. 1, вип. 1. - С. 62-68.