036: Комп'ютерні науки

Permanent URI for this collection

Browse

Recent Submissions

Now showing 1 - 5 of 16
 • Item
  Один із підходів до розв'язання задачі про знаходження оптимальної перестановки
  (2005) Рибак, Михайло
  Серед задач, не розв’язаних за поліноміальний час, існує певний підклас задач, які розв’язуються ітеративно, причому кожна ітерація покращує розв’язок, який уже знайдено після всіх попередніх ітерацій. Таким чином, за умови існування певних обмежень на оціночну функцію розв’язку (наприклад, скінченність множини її значень) можна говорити про певну "поліноміальність" розв’язку - адже час, у гіршому випадку, лінійно залежить від потужності множини значень цієї функції. У праці розглянуто одну з таких задач і наведено відповідний ітеративний алгоритм.
 • Item
  Он-лайнова система прогнозування обмінних курсів валют
  (2005) Чичкань, Сергій; Ковальська, Юлія
  У праці описано он-лайнову систему для прогнозу обмінних курсів валют. Система збирає в реаль­ному часі значення поточних обмінних курсів, здійснює короткочасний та середньотриваяий про­гноз і зберігає дані в он-лайновій реляційній базі, доступній через Інтернет.
 • Item
  Квантовий комп'ютер: проблеми і перспективи
  (2005) Завадський, Ігор
  У статті розглянуто концепцію структурування змісту документа за допомогою метатегів, що дає змогу автоматизувати процес розпізнавання структурно значущих частин документа та реалізувати різноманітні системи автоматизованої обробки і використання документальних ресурсів.
 • Item
  Один підхід до побудови інструментарію підтримки електронного видавництва
  (2005) Гуржій, Тетяна
  У статті розглянуто один підхід до побудови інструментарію підтримки електронного видав­ництва. Особливістю розробленого інструментарію є те, що при його розробці звернуто увагу на максимальне використання шаблонів. Завдяки цьому нові стилі можуть додаватися користувачем-непрофесіоналом, який вміє працювати на комп 'ютері та знає основи XSLT.
 • Item
  Використання посередника при пошуку в розподілених репозиторіях навчальних об'єктів
  (2005) Постніков, Олексій
  У статті розглянуто проблеми ефективного пошуку в розподілених репозиторіях навчальних об'єктів. Зосереджено увагу на тих системах, що використовують посередника при пошуку. Дослі­джено можливі шляхи покращення ефективності й релевантності пошуку в гетерогенних розподіле­них репозиторіях. У праці окреслено декілька підходів до покращення пошуку, а саме агрегаційний репозиторій, метапошукові інструкції, статистика запитів та векторна модель пошуку.