Створення серверної СКБД, що підтримує сіткову модель даних, на базі локальної

Loading...
Thumbnail Image
Date
2005
Authors
Биков, Дмитро
Фісун, Микола
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
Розглянуто концепції та підходи до створення клієнт-серверної СКБД, що підтримує сіткову модель даних, на базі локальноїмоделі', для реалізації якоївикористовується СКБДdbVista. Наведе­но схеми реалізації серверної СКБД на платформі Windows NT, де використовуються пойменовані канали та сервіси операційної системи. Показано універсальність запропонованого підходу, що дає змогу за такими самими принципами без великих витрат створити такого типу серверну СКБД на іншій платформі. Розроблена СКБД є одним з основних компонентів АС Деймос (проектування кор­пусу судна), в якій раніше використовувалася локальна СКБД dbVista. Експлуатація протягом дев 'яти місяців серверу, до якого приєднані 25 клієнтів, засвідчила його надійність і прийнятні часові характеристики.
Description
In this article conceptions and methods of creation client-server's DBMS, which supports network data model, on the base of local, on the place of what DBMS dbVista is used, are looked through. Schemes of realization of server DBMS on the platform of Windows NT, where Named Pipes and servers of operation system are shown. Universality of this method is shown which helps without big wastes to create server DBMS of such type on the other platform. Developed DBMS is one of the main parts of AS Deymos (design of the hull of ship) in which local DBMS db Vista was used before. Use of server with connected 25 clients for 9 months showed its reliability and good time characteristic.
Keywords
створення клієнт-серверної СКБД, Експлуатація СКБД, характеристика СКБД
Citation
Биков Дмитро Павлович. Створення серверної СКБД, що підтримує сіткову модель даних, на базі локальної / Д. П. Биков, М. Т. Фісун // Наукові записки НаУКМА : Комп'ютерні науки. - 2005. - Т. 36. - С. 21-25.