Технологія Сітки (Grid) і використання агентних платформ для задач планування.

Loading...
Thumbnail Image
Date
2005
Authors
Гороховський, Семен
Римарчук, Вероніка
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
Працю присвячено поєднанню двох супертехнологій — Grid, яка пропонує створення нової інфра­структури розподілених обчислень шляхом координованого доступу до різноманітних ресурсів, об'єд­наних мережею, і агентної технології, що забезпечує інтелектуальні, автономні й соціальні здат­ності. Основне завдання Сітки — це координування колекцій ресурсів. Застосування агентних сис­тем для планування задач у Grid дасть змогу розв 'язати дві основні проблеми — масштабованості та адаптивності. Методи й прийоми, що використовуються сьогодні, не забезпечують розв'язання цих складних проблем.
Description
The paper is devoted to association of two super technologies — to technology Grid which offers creation of a new infrastructure of the distributed computations by the coordinated access to the various resources, incorporated by a network, and agent technology which provides intelligent, autonomous, and social abilities. The primary goal of Grid is a coordination of collections of resources. Application agent systems for planning tasks in Grid will allow solving two basic problems — scalability and adaptability. Methods and techniques which are used at present do not provide the decision of these difficult problems.
Keywords
супертехнологія — Grid, координування колекцій ресурсів, застосування агентних сис­тем
Citation
Гороховський Семен Самуїлович. Технологія Сітки (Grid) і використання агентних платформ для задач планування / С. С. Гороховський, В. К. Римарчук // Наукові записки НаУКМА : Комп'ютерні науки. - 2005. - Т. 36. - С. 26-32.