036: Комп'ютерні науки

Permanent URI for this collection

Browse

Recent Submissions

Now showing 1 - 16 of 16
 • Item
  Один із підходів до розв'язання задачі про знаходження оптимальної перестановки
  (2005) Рибак, Михайло
  Серед задач, не розв’язаних за поліноміальний час, існує певний підклас задач, які розв’язуються ітеративно, причому кожна ітерація покращує розв’язок, який уже знайдено після всіх попередніх ітерацій. Таким чином, за умови існування певних обмежень на оціночну функцію розв’язку (наприклад, скінченність множини її значень) можна говорити про певну "поліноміальність" розв’язку - адже час, у гіршому випадку, лінійно залежить від потужності множини значень цієї функції. У праці розглянуто одну з таких задач і наведено відповідний ітеративний алгоритм.
 • Item
  Он-лайнова система прогнозування обмінних курсів валют
  (2005) Чичкань, Сергій; Ковальська, Юлія
  У праці описано он-лайнову систему для прогнозу обмінних курсів валют. Система збирає в реаль­ному часі значення поточних обмінних курсів, здійснює короткочасний та середньотриваяий про­гноз і зберігає дані в он-лайновій реляційній базі, доступній через Інтернет.
 • Item
  Квантовий комп'ютер: проблеми і перспективи
  (2005) Завадський, Ігор
  У статті розглянуто концепцію структурування змісту документа за допомогою метатегів, що дає змогу автоматизувати процес розпізнавання структурно значущих частин документа та реалізувати різноманітні системи автоматизованої обробки і використання документальних ресурсів.
 • Item
  Один підхід до побудови інструментарію підтримки електронного видавництва
  (2005) Гуржій, Тетяна
  У статті розглянуто один підхід до побудови інструментарію підтримки електронного видав­ництва. Особливістю розробленого інструментарію є те, що при його розробці звернуто увагу на максимальне використання шаблонів. Завдяки цьому нові стилі можуть додаватися користувачем-непрофесіоналом, який вміє працювати на комп 'ютері та знає основи XSLT.
 • Item
  Використання посередника при пошуку в розподілених репозиторіях навчальних об'єктів
  (2005) Постніков, Олексій
  У статті розглянуто проблеми ефективного пошуку в розподілених репозиторіях навчальних об'єктів. Зосереджено увагу на тих системах, що використовують посередника при пошуку. Дослі­джено можливі шляхи покращення ефективності й релевантності пошуку в гетерогенних розподіле­них репозиторіях. У праці окреслено декілька підходів до покращення пошуку, а саме агрегаційний репозиторій, метапошукові інструкції, статистика запитів та векторна модель пошуку.
 • Item
  Використання мобільних пристроїв у дистанційній освіті
  (2005) Глибовець, Андрій
  У статті розглянуто базові концепції та основні підходи до доцільного використання мобільних пристроїв у комп 'ютерних системах підтримки дистанційного навчання за допомогою спеціальнорозроблених на основі технології J2ME (конфігурації CDLC із застосуванням профілю MIDP) про­грамних комплексів клієнт -серверного типу. Проілюстровано реалізацію підходу на прикладі підси­стеми тестування. Моделювання зв'язку «клієнт — сервер» проведено push-моделлю. Всі питання обміну повідомленнями винесено в окремі класи клієнтського і серверного конекторів. Ефективно розв'язано основну проблему передачі та отримання даних між мобільним пристроєм і системою.
 • Item
  Enterprise Ontology Development and Extending
  (2005) Umiński, A.
  Необхідність організаційної онтології є одним із найскладніших завдань побудови інтелектуаль­них систем підтримки організаційного управління та співпраці. Наявність якісно визначеної та несуперечливої організаційної онтології є передумовою успішності автоматизації організаційних процесів, поширення організаційного досвіду та співпраці з іншими організаціями. У статті проана­лізовано існуючі методи та інструменти вирішення цього завдання, їх контекст та обмеження. Запропоновано бачення процесу створення організаційної онтології, її розширення для конкретної організації, шляхи впровадження і використання для потреб організації. Для прикладу подано бачен­ня процесу формального онтологічного визначення деяких критичних концепцій організаційного уп­равління — поняття збалансованих оціночних індикаторів (стратегії, цілей) та поняття структу­ри робіт проекту.
 • Item
  E-Learning: Challenges and Perspectives
  (2005) Boublik, Volodymyr; Hesser, W.
  У статті розглянуто можливості підвищення якості освіти, в першу чергу вищої, шляхом упровадження і розвитку засобів інформаційних і телекомунікаційних технологій, які зазвичай об'єднують у платформу електронної освіти (e-learning). Електронна освіта розширює коло учасників, послаблює залежність від їх місцеперебування. Ідея електронного віртуального середовища полягає в заміні тієї чи іншої частини особистісного спілкування студентів із викладачем і між собою віртуальним спілкуванням, яке може бути як синхронним, так і асинхронним.
 • Item
  Граматична модель перетворення EDIFACT-повідомлень на XML-документи
  (2005) Гречко, Анастасія; Пошиваник, Денис
  На основі описаного у стандарті ISO 9735 набору нотацій синтаксису EDIFACT-мови побудовано контекстно-вільну граматику для перевірки EDIFACT-повідомлень. Розроблено механізм перетво­рення дерева граматичного розбору EDIFACT-повідомлення на відповідні XML-схему і XML-повідом­лення, погоджений з описаними у стандарті ISO/TS 20625:2002 правилами генерації XML-схем.
 • Item
  Модель автоматизованої системи перетворення документів на об'єкти інформаційних систем
  (2005) Чичкань, Сергій
  У статті розглянуто концепцію структурування змісту документа за допомогою метатегів, що дає змогу автоматизувати процес розпізнавання структурно значущих частин документа та реа­лізувати різноманітні системи автоматизованої обробки і використання документальних ресурсів.
 • Item
  Використання еволюційних методів при побудові нейронних мереж для обробки знань
  (2005) Медвідь, Сергій
  У статті досліджено особливості побудови еволюційного алгоритму для знаходження нейронної мережі, призначеної для однорівневої кластеризації текстів. Першим аспектом такого еволюцій­ного алгоритму є визначення функції оцінки його проміжних розв'язків (нейронних мереж:). Така функція виведена для двох випадків — еволюції за наявності контрольних текстів з відомим розбит­тям на кластери й еволюції за наявності навчальних текстів, для яких таке розбиття невідоме. Іншим аспектом нейроеволюційного алгоритму є особливість знаходження оптимальної топології нейронної мережі, яка повинна бути одночасно і найпростішою, і здатною ефективно виконувати кластеризацію текстів. Ця проблема ефективно долається при застосуванні методу комлексифікації, використання якого доцільне при вирішенні поставленої задачі.
 • Item
  Моделювання паралельних програм за допомогою системи ПАРКС-JAVA.
  (2005) Дерев'янченко, Олександр
  Мета праці — ознайомити з можливостями застосування паралельних обчислень за допомогою системи ПAPKC-JA VA. Ця система підтримує паралельне програмування на комп 'ютерній мережі. ПАРКС-технологія забезпечує програмні конструкції для модифікування логічної та комунікаційної структури проблеми, яка вирішується.
 • Item
  Технологія Сітки (Grid) і використання агентних платформ для задач планування.
  (2005) Гороховський, Семен; Римарчук, Вероніка
  Працю присвячено поєднанню двох супертехнологій — Grid, яка пропонує створення нової інфра­структури розподілених обчислень шляхом координованого доступу до різноманітних ресурсів, об'єд­наних мережею, і агентної технології, що забезпечує інтелектуальні, автономні й соціальні здат­ності. Основне завдання Сітки — це координування колекцій ресурсів. Застосування агентних сис­тем для планування задач у Grid дасть змогу розв 'язати дві основні проблеми — масштабованості та адаптивності. Методи й прийоми, що використовуються сьогодні, не забезпечують розв'язання цих складних проблем.
 • Item
  Створення серверної СКБД, що підтримує сіткову модель даних, на базі локальної
  (2005) Биков, Дмитро; Фісун, Микола
  Розглянуто концепції та підходи до створення клієнт-серверної СКБД, що підтримує сіткову модель даних, на базі локальноїмоделі', для реалізації якоївикористовується СКБДdbVista. Наведе­но схеми реалізації серверної СКБД на платформі Windows NT, де використовуються пойменовані канали та сервіси операційної системи. Показано універсальність запропонованого підходу, що дає змогу за такими самими принципами без великих витрат створити такого типу серверну СКБД на іншій платформі. Розроблена СКБД є одним з основних компонентів АС Деймос (проектування кор­пусу судна), в якій раніше використовувалася локальна СКБД dbVista. Експлуатація протягом дев 'яти місяців серверу, до якого приєднані 25 клієнтів, засвідчила його надійність і прийнятні часові характеристики.
 • Item
  Моделювання диспетчера доступу в захищених комп'ютерних системах
  (2005) Антонюк, Анатолій
  Розглянуто підхід щодо моделювання диспетчера доступу для захищених комп'ютерних сис­тем. У рамках запропонованого формалізму описано деякі аспекти його функціонування, зокрема безпечну обробку запитів. Визначено і вивчено множину можливих політик безпечної обробки запитів.
 • Item
  Розробка системи управління вищого навчального закладу
  (2005) Глибовець, Микола; Іващенко, Святослав; Крусь, Олексій
  У статті описано основні принципи розробки, використані при побудові автоматизованої сис­теми управління навчальним закладом. Розглянуто основні принципи архітектурних рішень, ви­моги до вибраного інструментарію, нестандартні архітектурні рішення та поєднання інстру­ментальних засобів, методи забезпечення нефункциональных вимог, захисту та розширюваності системи.