020 (2): Спеціальний випуск

Permanent URI for this collection

Browse

Recent Submissions

Now showing 1 - 5 of 66
 • Item
  Як ДНК-полімераза підтримує нуклеотидні основи в канонічній таутомерній формі: простий фізичний механізм
  (2002) Кречківська, О.; Косач, Д.; Говорун, Д.
  Запропоновано новий фізичний механізм мінімізації помилок при біосинтезі ДНК, причиною яких є прототропні перетворення нуклеотидних основ. Він ґрунтується на втягуванні одного з амінопротонів цитозину і аденіну та однієї з вільних електронних пар атома кисню в положенні 6 і 4 гуаніну та тиміну, відповідно, що не беруть участі у Вотсон-Криківському спарюванні, у вод невий зв 'язок із амінокислотними залишками білків.
 • Item
  Створення ряду цілих чисел з унікальними сумами елементів
  (2002) Тимошенко, А.; Лузан, К.; Рогачова, Т.
  Розглянуто більш досконалий спосіб генерації абсолютно адитивних послідовностей. Пропонований ряд поліпшує головний критерій створення таких рядів - зменшення найбільшого елемента.
 • Item
  Новий підхід до кодування нанотрубок і 6-нанокілець
  (2002) Корнілов, М.; Плахотник, В.; Ісаєв, Сергій; Михайленко, О.; Любчук, Т.; Реутов, Д.
  У статті пропонується новий спосіб кодування карбонових нанотрубок та 6-нанокілець. Спо сіб базується на виділенні в них деякої спеціальної послідовності атомів, названої нами інваріант ною одиницею (ІНОД). Новий спосіб кодування нанотрубок є проміжним результатом цієї про цедури. Кожний код 6-нанокільця характеризується набором шести числових і одного буквеного параметра (р; q; w; χ; t; α; β), де ρ і q - взаємно прості цілі числа, ρ >q >0, w - довільне нату ральне число, χ — буквений показник хіральності ІНОД, t - натуральне число, t > 2, а - довільне ціле число з проміжку [0; w - 1], β - довільне ціле число.
 • Item
  Молекулярні моделі оксидів міді
  (2002) Гребенюк, А. Г.
  Методом СУП МО ИКАО у модифікованому напівемпіричному наближенні НДЦП виконано квантово-хімічні розрахунки рівноважної геометрії, електронної структури та ентальпії утворення молекулярних моделей кристалів куприту Си20 та тенориту СиО. Одержані результати використано для аналізу властивостей кристалічних фаз.
 • Item
  Квантово-хімічне моделювання міграції катіонів літію із обмінного положення до вакантних октаедричних позицій шаруватих алюмосилікатів
  (2002) Гребенюк, А. Г.
  Методом СУП МО ЛКАО у напівемпіричному наближенні МНДП виконано квантово-хімічні розрахунки рівноважної геометрії, електронної структури та ентальпії утворення молекулярних моделей кристалів каолініту та пірофілліту, що містять ізоморфні заміщення атомів алюмінію на магній в октаедричному шарі мінералів, а також компенсувальні іони літію на базальних поверхнях. Досліджено механізм міграції катіонів літію із обмінного положення до вакантних октаедричних позицій мінералів, визначено будову перехідного стану та енергію активації процесу. Одержані результати використано для аналізу відомих експериментальних даних.