020 (2): Спеціальний випуск

Permanent URI for this collection

Browse

Recent Submissions

Now showing 1 - 20 of 66
 • Item
  Як ДНК-полімераза підтримує нуклеотидні основи в канонічній таутомерній формі: простий фізичний механізм
  (2002) Кречківська, О.; Косач, Д.; Говорун, Д.
  Запропоновано новий фізичний механізм мінімізації помилок при біосинтезі ДНК, причиною яких є прототропні перетворення нуклеотидних основ. Він ґрунтується на втягуванні одного з амінопротонів цитозину і аденіну та однієї з вільних електронних пар атома кисню в положенні 6 і 4 гуаніну та тиміну, відповідно, що не беруть участі у Вотсон-Криківському спарюванні, у вод невий зв 'язок із амінокислотними залишками білків.
 • Item
  Створення ряду цілих чисел з унікальними сумами елементів
  (2002) Тимошенко, А.; Лузан, К.; Рогачова, Т.
  Розглянуто більш досконалий спосіб генерації абсолютно адитивних послідовностей. Пропонований ряд поліпшує головний критерій створення таких рядів - зменшення найбільшого елемента.
 • Item
  Новий підхід до кодування нанотрубок і 6-нанокілець
  (2002) Корнілов, М.; Плахотник, В.; Ісаєв, Сергій; Михайленко, О.; Любчук, Т.; Реутов, Д.
  У статті пропонується новий спосіб кодування карбонових нанотрубок та 6-нанокілець. Спо сіб базується на виділенні в них деякої спеціальної послідовності атомів, названої нами інваріант ною одиницею (ІНОД). Новий спосіб кодування нанотрубок є проміжним результатом цієї про цедури. Кожний код 6-нанокільця характеризується набором шести числових і одного буквеного параметра (р; q; w; χ; t; α; β), де ρ і q - взаємно прості цілі числа, ρ >q >0, w - довільне нату ральне число, χ — буквений показник хіральності ІНОД, t - натуральне число, t > 2, а - довільне ціле число з проміжку [0; w - 1], β - довільне ціле число.
 • Item
  Молекулярні моделі оксидів міді
  (2002) Гребенюк, А. Г.
  Методом СУП МО ИКАО у модифікованому напівемпіричному наближенні НДЦП виконано квантово-хімічні розрахунки рівноважної геометрії, електронної структури та ентальпії утворення молекулярних моделей кристалів куприту Си20 та тенориту СиО. Одержані результати використано для аналізу властивостей кристалічних фаз.
 • Item
  Квантово-хімічне моделювання міграції катіонів літію із обмінного положення до вакантних октаедричних позицій шаруватих алюмосилікатів
  (2002) Гребенюк, А. Г.
  Методом СУП МО ЛКАО у напівемпіричному наближенні МНДП виконано квантово-хімічні розрахунки рівноважної геометрії, електронної структури та ентальпії утворення молекулярних моделей кристалів каолініту та пірофілліту, що містять ізоморфні заміщення атомів алюмінію на магній в октаедричному шарі мінералів, а також компенсувальні іони літію на базальних поверхнях. Досліджено механізм міграції катіонів літію із обмінного положення до вакантних октаедричних позицій мінералів, визначено будову перехідного стану та енергію активації процесу. Одержані результати використано для аналізу відомих експериментальних даних.
 • Item
  Про характер взаємодії електроліт-розчинник у водних розчинах солей Ni(II)
  (2002) Гречишкіна, Г.; Казіміров, В.; Третяков, Д.
  Дослідженно відмінності фізико-хімічних властивостей водних розчинів електролітів NiCl2, Ni(МОз)2 та N1SO4. Аналіз іонних коефіцієнтів В, та швидкості спін-гратовоїрелаксації (І/Ті) показує, що найбільше на взаємодію розглянутих електролітів з розчинником впливає іон Ni2 *. Цей вплив проявляється у зміні структури води в найближчому оточенні іона. Аналогічним аналізом підтверджено, що у водних розчинах /V03~ та СГ є структуроруйнівними, a SO}~ - структуровпорядковуючими іонами.
 • Item
  Теплофізичні властивості флуренізиду-субстанції, субстрату і матеріалу таблеток
  (2002) Нестеренко, Гелена; Михалик, О.; Нізельський, Юрій
  Досліджено вплив компонентів лікарських форм вітчизняного протитуберкульозного препарату флуренізиду на теплостійкість матеріалу таблеток. Показано підвищення теплостійкості лікарських форм у порівнянні з субстратом. Висловлено припущення про можливість взаємодії гідразидного фрагменту субстанції з полісахаридами субстрату. Виявлена кореляція кількості адсорбованої таблеткою вологи за нормальних умов зберігання із вмістом полісахаридної компоненти в субстраті та часом зберігання.
 • Item
  Визначення флуориду у питній воді іммобілізованим алізарином
  (2002) Запорожець, О.; Іванько, Л.; Капітан, О.
  Адсорбційно закріплений на кремнеземі алізарин запропонований як твердофазний реагент для сорбційно-спектроскопічного та візуально-тестового визначення флуориду. Межа виявлення становить 0,2 мг/дм3 . Лінійність градуюєального графіка прослідковується до 2,0 мг/дм3 . Метод виявився придатним для аналізу питної води.
 • Item
  Застосування іммобілізованих високомолекулярних ЧАС для концентрування та визначення Cr(VI) та Mn(VII)
  (2002) Верба, В.; Запорожець, О.
  Вивчено взаємодію іонів Cr(VI) та Mn(VII) з іммобілізованими на силікагелі довголанцюговими ЧАС: хлоридом додециламіноетил-^тридециламонію і хлоридом тринонілоктадециламонію. Розроблено методики сорбційно-спектроскопічного та візуально-тестового визначення хрому (VI) та мангану (VII) в інтервалі концентрацій відповідно 13-260 і 6,9-276мкг/проба.
 • Item
  Концентрування кадмію монокарбоновими кислотами та органічними амінами у фазу неіонної ПАР при температурі помутніння
  (2002) Дорощук, В.; Куліченко, С.
  Досліджено вплив різних факторів на вилучення кадмію карбоновими кислотами в міцелярну фазу неіонної ПАР ОП-10 при температурі помутніння. Запропоновано методику атомно-абсорбційного визначення кадмію в природній воді з попереднім міцелярно-екстракційним концентруванням каприновою кислотою та октиламіном у фазу ΗΠΑΡ.
 • Item
  Система кольорових індикаторів для кислотно-основного титрування в емульсійних середовищах
  (2002) Шевченко, Г.; Куліченко, С.
  Установлено ефективні значення рТ ряду кислотно-основних індикаторів в емульсіях типу «масло у воді», стабілізованих поверхнево-активними речовинами (ПАР). Запропоновано множинні лінійні регресії для прогнозування протолітичних властивостей реагентів сульфофталеїнового ряду в емульсійних середовищах на основі ПАР різних типів. Розроблено умови алкаліметричного визначення ібупрофену з встановленням точки завершення титрування за допомогою тимолового синього.
 • Item
  Термогравіметричний аналіз поліціанурат-поліуретанових прищеплених взаємопроникних сіток
  (2002) Козак, Наталія; Файнлейб, О.; Даниленко, І.; Нізельський, Юрій
  Досліджена термоокиснювальна деструкція повних послідовних взаємопроникних сіток на основі поліціануратної сітки (ПЦ) та сітчастого поліуретану (СПУ). Завдяки хімічній взаємодії диціанового ефіру бісфенолу А (ДЦЕБА) з СПУ під час поліциклотримеризації ДЦЕБА в матриці СПУ можуть утворюватись прищеплені ВПС (ПВПС). Співіснування СПУ, ПЦ та гібридної сітки (ГС) у ПВПС потверджується наявністю стадій розкладу, характерних для кожної із структур. Частка СПУ, ПЦ та ГС у ПВПС залежить від співвідношення вихідних компонентів. Усі три структури присутні у 90/10 СПУ/ПЦ; ГС та ПЦ спостерігали у 70/30 ПВПС, а гібридна сітка виявилась основною структурою, зафіксованою у 50/50 ПВПС.
 • Item
  Зміна окисно-відновного потенціалу при культивуванні аеробних бактерій
  (2002) Дмитренко, Г.; Коновалова, Вікторія; Шум, О.
  Вивчено здатність аеробних бактерій змінювати окисно-відновний потенціал (ОВП) культурального середовища в процесі росту в присутності неорганічних сполук із змінновалентними елементами. Показано, що облігатно-аеробні бактерії роду Pseudomonas використовують при диханні шестивалентний хром як термінальний акцептор електронів. Денітрифікуючі штами здатні знижувати ОВП до рівня облігатного анаеробіозу і відновлювати сульфат.
 • Item
  Екологічні особливості відділення "Крейдяна флора" українського степового природного заповідника
  (2002) Ткаченко, В.; Дідух, Яків; Дронова, І.
  Методом комп'ютерної синфітоіндикації, проведеної за уніфікованими шкалами основних еко логічних факторів (кліматичних: терморежим, континентальність, гумидність, морозність; едафічних: вологість ґрунту, карбонатність, його азотний, кислотний і узагальнений сольовий режими), здійснено оцінку екотопічних характеристик степових і неструктурних, агломератив- них угруповань на крейдових відслоненнях філії Українського степового природного заповідника «Крейдяна Флора». Градієнтним і ординаційним аналізами встановлено особливості взаємодії екологічних факторів і виявлено особливості їх дії на процеси диференціації екологічних груп фітоценозів. Стверджується, що кретофільні фітокомпоненти в ландшафтних комплексах є оско лком давніх біосистем долесової епохи, а степи на більш-менш розвинених чорноземах є відносно недавнім нашаруванням.
 • Item
  Акліматизаційний процес лані європейської в заповіднику "Єланецький степ"
  (2002) Павленова, О.
  У статті описується акліматизаційний процес лані європейської в заповіднику «Єланецький степ», а саме адаптація цього виду тварин до елементів чужого для них клімату і нового біоценозу та динаміка його чисельності, а також подаються пропозиції щодо поліпшення акліматизаційної роботи з ними.
 • Item
  Екологічний імператив сталого розвитку України
  (2002) Шеляг-Сосонко, Ю.; Дідух, Яків
  У статті розглядається одна з найважливіших проблем людської спільноти, яка, по суті, по чинає визначати й майбутнє. Це проблема глобальних екологічних криз, породжена самою люди ною. Аналізуються екологічний стан навколишнього середовища в світі та Україні і залежність його від рівня цивілізації, економіки, ринкових відносин тощо. Велика увага приділяється особливо стям людської психології і залежності від неї подальшого розвитку людської цивілізації. Для про мислово- і сільськогосподарської України з високою щільністю населення і вкрай незадовільним екологічним станом альтернативи вирішенню цієї проблеми, аніж перехід до сталого розвитку на основі стабілізації екологічних умов, немає. Тому в статті пропонуються заходи щодо досягнення цієї мети.
 • Item
  Проблеми екологічної енергетики: нові технології
  (2002) Ісаєв, Сергій
  Розглянуто існуючі технології одержання енергії: баланс, який склався, вичерпність джерел добування енергії, небезпека забруднення довкілля. Обговорено перспективи вдосконалення існуючих методів і потенціал використання нових способів масштабного забезпечення енергією людства і України зокрема. Проаналізовано можливості використання відновних джерел енергії і прогнозовано збалансований розвиток енергетики на найближчі десятиліття.
 • Item
  Особливості постембріонального розвитку та регенерації планарій у зв'язку зі способами їх розмноження
  (2002) Чернишева, А.
  Експериментально встановлено, що у планарії Dugesia lugubris (багаторазове розмноження) при регенерації тканини відновлюються швидше, ніж у Dendrocoelum lacteum (одноразове розмноження). Але пришвидшене диференціювання в онтогенезі, навпаки, притаманне Dendrocoelum lacteum.
 • Item
  Детоксикаційна функція плаценти людини та її особливості залежно від генотипів цитохрому Р450 1А1 глутатіонтрансферази Р1 та М1
  (2002) Теплюк, Н.; Самойленко, А.; Лебедєва, Л.; Сазонова, Л.; Щербина, М.; Перепелюк, М.; Оболенська, М.
  Досліджено глутатіонтрансферазну активність цитозолю в зразках плаценти людини з різним генотипом цитохрому Р450 1А1 і глутатіонтрансфераз класу Р1 та МІ, а також експресію глутатіонтрансферази Р1 в культурі клітин хоріокарциноми людини в умовах короткочасної індукції цитохрому Р450 1А1 бензпіреном. Виявлено, що в клітинах плаценти у фізіологічних умовах і внаслідок короткочасної індукції цитохрому Ρ450 1А1 глутатіонтрансферазна активність цитозолю та експресія глутатіонтрансферази позитивно корелюють з активністю/експресією цитохрому Ρ450 1А1.
 • Item
  Вплив протипухлинних аутовакцин на активність макрофагів
  (2002) Федосова, Н.; Усач, О.; Юдіна, О.; Воєйкова, І.; Ковбасюк, С.; Потебня, Г.; Шляховенко, В.; Савцова, З.
  Наведено відомості про вплив вакцин, виготовлених з пухлинних клітин шляхом їх обробки фільтратом середовища росту Вас. subtilis АБ-56, лектиновою фракцією такого фільтрату або протеолітичними ферментами мікробного походження, на функціональний стан ефекторів природної протипухлинної резистентності — макрофагів: їх цитотоксичну активність, здатність до продукції фактора некрозу пухлин (ФНП) та до відновлення нітросинього тетразолію (НСТ-тест).