028: Хімічні науки і технології

Permanent URI for this collection

Browse

Recent Submissions

Now showing 1 - 5 of 10
 • Item
  Моделювання деяких реакцій диціану
  (2004) Ісаєв, Сергій
  Розглянуто можливість протікання взаємодії між диціаном та піразином або іншими сполуками, що містять піразиновий фрагмент. Результати квантово-механічних розрахунків ab initio HF MP2 (6-31G*) свідчать про екзотермічний характер процесу приєднання реагенту із наступним 1,3-гідридним переміщенням. Якщо на другому етапі таким чином здійсниться циклізація, утворюється додатковий піразиновий цикл, здатний до подальшої взаємодії з диціаном. Прогнозовано вірогідність протікання і деяких інших реакцій диціану.
 • Item
  Метод електродейонізації та його застосування для очищення природних та стічних вод від йонів важких металів
  (2004) Дзязько, Юлія; Атаманюк, В.
  Огляд присвячено аналізу основних принципів та можливостей використання електродейонізації - комбінованого методу, що поєднує електродіаліз та йонний обмін, для видалення з розчинів катіонів важких металів. Проаналізовано вплив на проведення процесів таких факторів, як концентрація катіонів, рН, тип мембрани та йоніту, швидкість потоку, утворення осаду тощо з метою вибору найбільш оптимальних умов електродейонізації.
 • Item
  Використання методу капілярного зонального електрофорезу для визначення неорганічних йонів
  (2004) Антонюк, Наталя; Vasylenko, Olha
  У роботі досліджено сучасний стан використання методу капілярного зонального електрофорезу для визначення неорганічних йонів. Розглянуто теоретичні засади методу, описано можливі підходи під час розробки методик аналізу неорганічних йонів, зазначено сфери використання методу.
 • Item
  Сорбційно-каталітичні процеси в системах "активне вугілля - водно-спиртові розчини"
  (2004) Манк, В.; Мельник, Л.; Гоба, В.
  Досліджено сорбційно-каталітичні властивості активного вугілля щодо альдегідів водноспиртових розчинів у присутності кисню та аргону. Показано вплив кількості вугілля на ступінь очищення водно-спиртових розчинів від альдегідів у статичних умовах за час контакту ЗО хвилин.
 • Item
  Комплексоутворення та будова комплексів міді на поверхні модифікованого хітозану
  (2004) Кобилінський, С.; Рябов, Сергій; Козак, Наталія; Нізельський, Юрій; Керча, Ю.
  Показано особливості комплексоутворення йонів міді з хітозаном та його похідними. Застосовуючи комплексні методи дослідження — електронну спектроскопію, електронний парамагнітний резонанс (ЕПР), встановлено склад та будову (геометрію) комплексів, що утворюються на поверхні модифікованого та немодифікованого хітозану.