028: Хімічні науки і технології

Permanent URI for this collection

Browse

Recent Submissions

Now showing 1 - 10 of 10
 • Item
  Моделювання деяких реакцій диціану
  (2004) Ісаєв, Сергій
  Розглянуто можливість протікання взаємодії між диціаном та піразином або іншими сполуками, що містять піразиновий фрагмент. Результати квантово-механічних розрахунків ab initio HF MP2 (6-31G*) свідчать про екзотермічний характер процесу приєднання реагенту із наступним 1,3-гідридним переміщенням. Якщо на другому етапі таким чином здійсниться циклізація, утворюється додатковий піразиновий цикл, здатний до подальшої взаємодії з диціаном. Прогнозовано вірогідність протікання і деяких інших реакцій диціану.
 • Item
  Метод електродейонізації та його застосування для очищення природних та стічних вод від йонів важких металів
  (2004) Дзязько, Юлія; Атаманюк, В.
  Огляд присвячено аналізу основних принципів та можливостей використання електродейонізації - комбінованого методу, що поєднує електродіаліз та йонний обмін, для видалення з розчинів катіонів важких металів. Проаналізовано вплив на проведення процесів таких факторів, як концентрація катіонів, рН, тип мембрани та йоніту, швидкість потоку, утворення осаду тощо з метою вибору найбільш оптимальних умов електродейонізації.
 • Item
  Використання методу капілярного зонального електрофорезу для визначення неорганічних йонів
  (2004) Антонюк, Наталя; Vasylenko, Olha
  У роботі досліджено сучасний стан використання методу капілярного зонального електрофорезу для визначення неорганічних йонів. Розглянуто теоретичні засади методу, описано можливі підходи під час розробки методик аналізу неорганічних йонів, зазначено сфери використання методу.
 • Item
  Сорбційно-каталітичні процеси в системах "активне вугілля - водно-спиртові розчини"
  (2004) Манк, В.; Мельник, Л.; Гоба, В.
  Досліджено сорбційно-каталітичні властивості активного вугілля щодо альдегідів водноспиртових розчинів у присутності кисню та аргону. Показано вплив кількості вугілля на ступінь очищення водно-спиртових розчинів від альдегідів у статичних умовах за час контакту ЗО хвилин.
 • Item
  Комплексоутворення та будова комплексів міді на поверхні модифікованого хітозану
  (2004) Кобилінський, С.; Рябов, Сергій; Козак, Наталія; Нізельський, Юрій; Керча, Ю.
  Показано особливості комплексоутворення йонів міді з хітозаном та його похідними. Застосовуючи комплексні методи дослідження — електронну спектроскопію, електронний парамагнітний резонанс (ЕПР), встановлено склад та будову (геометрію) комплексів, що утворюються на поверхні модифікованого та немодифікованого хітозану.
 • Item
  Видалення міді з водних розчинів із використанням хітозану
  (2004) Вербич, Світлана; Брик, Михайло; Чорнокур, Г.
  Потреба в економічних, ефективних та безпечних методах водоочищення привертає увагу до недорогих природних сорбентів, таких як біологічні речовини та похідні від речовин, отриманих із водних організмів. Полісахаридний біополімер хітозан, отриманий із морських організмів, повністю відповідає перерахованим вимогам. Аміно- (—ΝΗ2) та гідроксильні (—ОН) групи в хітозанових ланцюгах обумовлюють утворення хелатних комплексів із йонами металів, які знаходяться у водному розчині. Видалення йонів міді з водних розчинів проводили з використанням хітозанових пластівців у відповідних умовах. Було досліджено кінетику процесу адсорбції та побудовано ізотерми адсорбції, а також: досліджено вплив початкової концентрації міді, концентрації фонового електроліту та рН на адсорбційну ємність хітозану щодо йонів міді. Встановлено, що головними параметрами, які мають найбільший вплив на процес поглинання, є початкова концентрація міді та рН розчину. Кількісну оцінку адсорбційної ємності хітозану щодо міді проводили на підставі ізотерм адсорбції. Результати свідчать, що найбільша адсорбційна ємність хітозану щодо йонів міді становить 1,8-2,2 ммоль/г сухого хітозану. Відмічено, що в процесі вилучення йонів міді відбувається конкуруюче перенесення між йонами металу та йонами гідрогену.
 • Item
  Синтез та нафтопоглинальні властивості вуглецевих сорбентів на основі водоростей
  (2004) Лапко, В.; Сосіна, М.; Сафіяник, І.; Швець, Д.
  Синтезовано вуглецеві сорбенти на основі водоростей різного типу. Встановлено можливість одержання комбінованих нафтопоглинальних сорбентів на основі водоростей з біодеструктивними властивостями.
 • Item
  Адсорбційне модифікування поверхні кремнезему полівініловим спиртом
  (2004) Андрійко, Л.; Зарко, В.; Малишева, М.; Пахлов, Євгеній
  Досліджено адсорбцію полівінілового спирту на поверхні високодисперсного кремнезему. Вивчено вплив модифікування поверхні кремнезему на адсорбцію важких металів.
 • Item
  Визначення продуктивності трекових мембран, модифікованих олігомерними біанкерними сполуками за допомогою математичного моделювання
  (2004) Вакулюк, Поліна; Лаврик, Володимир; Бурбан, Анатолій; Брик, Михайло
  Описано методику математичного моделювання процесів забруднення мікро- і ультрафільтраційних мембран, яка може бути застосована не тільки під час фільтрації гумінових кислот, а також під час фільтрації інших розчинених речовин.
 • Item
  Синтез йоногенних аміновмісних оліго-і поліетерів та використання їх для модифікування мембран
  (2004) Вортман, Марина; Клименко, Н. С.; Шевченко, Валерій; Вакулюк, Поліна; Бурбан, Анатолій; Брик, Михайло
  Досліджено процес модифікування поверхні поліетилентерефталатних (ПЕТФ) трекових мембран дифільними йоногенними аміновмісними оліго- і поліетерами з різною хімічною природою кислотних груп у своєму складі. Проведені дослідження показали, що величина адсорбції цих сполук на мембранах залежить від концентрації їх розчинів та тривалості процесу модифікування. Встановлено, що адсорбція ионогенних сполук викликає суттєву зміну характеристик мембран (гідрофобно-гідрофільний баланс поверхні, селективність та хімічна природа поверхні).