191: Теорія та історія культури

Permanent URI for this collection

Browse

Recent Submissions

Now showing 1 - 5 of 15
 • Item
  Деякі спостереження щодо проблематики дослідження культури і цивілізації
  (2017) Король, Денис
  Стаття розглядає категорії «культура» і «цивілізація» у вимірах сучасної гуманітаристики. Автор відмежовує наукові засади власне культурології (culturology) від культурографії сучасних англо-американських «cultural studies». Проведено розрізнення постнекласичної наукової парадигми. Обґрунтовується база для історичної культурології як окремої галузі науки, котра, власне і вивчає історію культури та цивілізації – з позицій не традиційно-історичної, а культурологічної методології пізнання. Автор пропонує власне розуміння співвідношення динаміки вимірів культури і цивілізації крізь призму картини світу (моделей ментальності). Акцентується важливість інформаційного обміну в культурі, його більша роль у цивілізаційному процесі, аніж соціально-економічні механізми чи ландшафт, котрі, тим не менш, органічно включені в зазначений обмін і можуть суттєво корегувати його динаміку.
 • Item
  Оптика режимів сигніфікації в постмодерністському концепті С. Леша: соціокультурний вимір
  (2017) Павлова, Олена
  Статтю присвячено аналізу режимів сигніфікації та їхніх соціокультурних контекстів. Досліджено роботи сучасного британського дослідника С. Леша. Історична динаміка режимів сигніфікації демонструє єдність процесів вироблення та споживання з урахуванням специфіки вироблення та споживання об’єктів культури. Перенесення наголосу з теми навколо виробництва та відповідних їй способів розподілу праці, режиму накопичення та форми капіталу (К. Маркс, Е. Дюркгейм та М. Вебер) виявляє автономність виробництва, сприйняття та інституційного функціонування об’єктів культури. Доведено, що кожен з досліджуваних елементів режиму сигніфікації має відповідну форму організації візуальних практик.
 • Item
  Гуманітарні стратегії "донбасизації" України
  (2017) Демчук, Руслана
  У дослідженні на прикладі Донбаського регіону проаналізовано феномен регіональної ідентичності, яка моделюється на прорадянській "класовій" ідеології; йдеться про експансію її носіїв, щодо підпорядкування гуманітарного простору України. Політичні та медійні міфи, що є технологічними маніпуляціями, зумовлюють тривалий процес сепарації Донбасу. Нині, зокрема внаслідок російської агресії, щодо майбутнього регіону є повна невизначеність, проте його адаптація у межах України можлива лише за умов деіндустріалізації та деконструкції технологічної/антиукраїнської міфології.
 • Item
  Бітард як персонаж фольклору анонімних форумів
  (2017) Задирака, Костянтин
  Статтю присвячено феномену Інтернет-фольклору, який розглядається на прикладі візуального образу персонажа «бітард». Наведено деякі аргументи для обґрунтування доцільності вживання поняття «Інтернет-фольклор», описано особливості комунікації через специфічний тип анонімних форумів – іміджборд, а також процес формування фольклору іміджборд. Проаналізовано один із елементів цього фольклору – персонаж «бітард», як відображення досвіду користувачів форумів. Описано його визначальні риси та головні характеристики.
 • Item
  Пропаганда у сучасному російському кінематографі
  (2017) Левицький, Владислав
  Статтю присвячено розгляду пропаганди у сучасному російському кінематографі. Зроблено спробу оглянути і порівняти обмежену вибірку фільмів 2009–2014 рр., показати прийоми пропаганди і їх зв’язок між внутрішньою та зовнішньою політикою Російської Федерації.