Вип. 71. Культурологія

Permanent URI for this collection

Browse

Recent Submissions

Now showing 1 - 5 of 14
 • Item
  Передмова
  (2018) Джулай, Юрій
  Передмова до журналу "Маґістеріум ", випуск 71 ("Культурологія").
 • Item
  По той бік інтерпретації (моменти мовчання)
  (2018) Брюховецька, Ольга
  Питання цього дослідження виникло від зіткнення з повторюваним протиставленням у сучасній гуманітаристиці, що перебуває під впливом перформативного, візуального і афективного поворотів, між значенням та інтерпретацією, з одного боку, та роботою і присутністю, з другого. У статті відстежено інтелектуальні джерела цієї опозиції та розкрито її політичні ставки. Стверджується, що два види виробництва – присутності і значення, не слід протиставляти, і річ у тому, щоб балансувати між ними. Проаналізовано приклади із фільмів "Мовчання" Інгмара Бергмана і "Тіні забутих предків" Сергія Параджанова, в яких мовчання використано в продуктивний спосіб як одночасно опір інтерпретації і її провокування. Мовчання і присутність не обов’язково скасовують значення, вони можуть збагачувати інтерпретацію.
 • Item
  Культуротворчий ескапізм: амплітудність та межовість феномену
  (2018) Бабушка, Лариса
  Статтю присвячено дослідженню ескапізму як соціокультурного феномену, з одного боку, оскільки його існування збігається з народженням людини мислячої, та культуротворчого аспекту, який віддзеркалює процеси в культурі сучасності, з іншого. Змінюючи форми вияву, ескапізм завжди залишався на арені присутності дійсності, де бралися до уваги ті чи ті аспекти його розгляду. Однак, зважаючи на потаємну, приховану та інтимну природу власного вияву, ескапізм і сьогодні невиправдано залишається на периферії культуротворчого осмислення. Сучасний світ утримує й формує масовий попит, смак і продукує комунікативну реальність як віртуальну, що, своєю чергою, штучно прискорює, екстремізує культуру, оскільки остання починає набувати відверто гіпертрофованого характеру, який спрямовує людину до ескапізму в різних його виявах, почасти радикальних.
 • Item
  Постмодерністський фемінізм, "постфемінізм", фемінізм третьої хвилі: проблеми термінології
  (2018) Корнєєва, Тетяна
  Статтю присвячено дослідженню поняття "постфемінізм" у сучасному філософському та культурологічному дискурсі. Увагу зосереджено на необхідності прирощення теоретичного інструментарію в термінах фемінізму та гендерної теорії у зв’язку з потребою чіткої дефініції термінів "постфемінізм", "постмодерністський фемінізм" та "фемінізм третьої хвилі". Цей термін дає змогу конституювати проблему взаємозв’язку між різними відгалуженнями феміністичної теорії. У теоретичному зрізі дослідження проблеми проведено на аналізі статей, що з’являлися у 1980–1990 рр. в англомовній пресі. Проаналізовано різні трактування терміна "постфемінізм": як спроба виходу за межі фемінізму, "зворотний зв’язок" та як позначення періоду, пов’язаного з постмодерністським фемінізмом, що не має чітко визначеної мети та розмиває проблему бінарної опозиції чоловік/жінка.
 • Item
  Декотрі аспекти "аксіальності" за Карлом Ясперсом у контексті історичної танатології
  (2018) Король, Денис
  Близько ста років філософи, історики, антропологи та культурологи дискутують щодо концепції "Achsenzeit" Карла Ясперса. Одним з основних протиріч стало усвідомлення його як власне "Осьового часу" – хронологічної віхи цивілізаційності – або радше як "аксіальності" – рубіжної зміни людської свідомості. Ми виходимо саме з останньої позиції та пропонуємо розгляд цієї зміни через призму порівняльної історичної танатології. Цей матеріал є спробою обґрунтувати з-поміж аксіальних проявів таку сферу, як індивідуальна посмертна доля (включно з персональним загробним судом). Тому "аксіальність" постає в наших висновках як соціокультурний алгоритм з акцентом на індивідуалізм, що починався як елітарний, але через сотеріологічні та есхатологічні настрої став надбанням широких прошарків багатоетнічних державних утворень.