066: Хімічні науки і технології

Permanent URI for this collection

Browse

Recent Submissions

Now showing 1 - 15 of 15
 • Item
  Електронномікроскопічні дослідження кінетики травлення треків прискорених йонів аргону в поліетилентерефталатних плівках
  (2007) Бомко, В.; Бурбан, Анатолій; Воробйова, І.; Зайцев, Б.; Кобець, А.; Кришталь, О.
  Методами електронної мікроскопії досліджено зміну діаметра й глибини пор у процесі травлення поліетилентерефталатних (ПЕТФ) плівок, опромінених йонами Ar з енергією 1 MeВ/ нуклон. Травлення плівки проводилось 0,5N розчином NaOH за температури 55°С і 70°С. Використано два методи сенсибілізації: перший полягав в опроміненні плівок ультрафіолетом (УФ) і витримці в диметилформаміді (ДМФ), другий (традиційний) тільки в опроміненні УФ. Визначено час травлення (час прориву), необхідний для формування наскрізних пор мінімального радіуса. Виконано оцінки лінійної й радіальної швидкостей травлення пор. Установлено, що після першого режиму сенсибілізації лінійна швидкість травлення пор збільшується більше, ніж радіальна, і діаметр та глибина пор більші. Це дає можливість одержувати наскрізні пори меншого діаметра, ніж при використанні другого режиму сенсибілізації.
 • Item
  Ідентифікація чужорідних жирів у какао-маслі методом високоефективної газової хроматографії
  (2007) Купріна, О.; Кіщенко, В.; Голубець, Оля
  На основі сорбційного методу капілярної газової хроматографії розроблено методику аналізу тригліцеридного складу какао-масла для виявлення чужорідних жирів у шоколадних продуктах.
 • Item
  Кінетика та механізм хемосорбції сірки (IV) оксиду водними розчинами натрію тіосульфату
  (2007) Знак, З.; Яворський, В.; Курилець, О.
  Наведено результати дослідження взаємодії SO2 із водним розчином натрію тіосульфату, визначено головні кінетичні параметри цього процесу. Запропоновано ймовірний механізм такої взаємодії, згідно з яким утворення елементної сірки відбувається через стадію утворення політіонат-йонів.
 • Item
  Сорбційні властивості водоростей по відношенню до йонів купруму (II)
  (2007) Зборщик, Я.; Антонюк, Наталя; Колесник, Ірина; Лапко, В.
  Розглянуто можливість використання біосорбентів для очистки промислових стоків від забруднення йонами важких металів, досліджено фізико-хімічні показники біосорбентів: вологість, сорбційний об’єм пор, повну обмінну ємність, а також кінетику та статику процесу вилучення йонів купруму (ІІ) з водних розчинів.
 • Item
  Спектрофотометричне визначення розчинних форм кремнезему та деяких поверхневих сполук
  (2007) Береза-Кіндзерська, Л.; Янишпольський, В.; Тьортих, Валентин
  Проведено дослідження розчинності високодисперсного кремнезему аеросилу при різних рН. Знайдено оптимальні умови визначення розчинного кремнезему спектрофотометричним методом при відновленні $-форми жовтої кремніймолібденової гетерополікислоти (КМГПК) аскорбіновою кислотою. Запропоновано спектрофотометричний метод визначення ^SiH-груп у розчинних і поверхневих сполуках. Метод базується на відновленні молібдату амонію кремній-гідридними групами і вимірюванні оптичної густини розчину синього кремніймолібденового гетерополікомплексу що утворюється.
 • Item
  Адсорбція диклофенаку натрію пористим кремнеземом
  (2007) Козакевич, Р.; Янишпольський, В.; Тьортих, Валентин
  Досліджено адсорбцію пористим кремнеземом диклофенаку натрію із розчинів в етанолі та оцтовій кислоті та особливості наступного вимивання активної сполуки водою.
 • Item
  Адсорбційні властивості нанокомпозитів кремнезем-поліанілін
  (2007) Вознюк, В.; Янишпольський, В.; Тьортих, Валентин
  У поверхневому шарі здійснено окиснювальну полімеризацію аніліну пероксодисульфатом амонію та одержано нанокомпозити кремнезем-поліанілін. Проаналізовано спектри видимої області поліаніліну та нанокомпозиту на його основі залежно від рН середовища. У статичних умовах досліджено адсорбцію композитом ряду катіонів металів.
 • Item
  Адсорбційні властивості кремнеземів з іммобілізованими 4-(2-пирідилазо)резорцином та 1-(2-пирідилазо)-2-нафтолом щодо йонів кобальту і кадмію
  (2007) Кичкирук, О.; Кусяк, Н.; Тьортих, Валентин
  Adsorption properties of chemically modified silica adsorbents with grafted 4-(2-pyridylazo)resorcinol and 1-(2-pyridylazo)-2-naphtol have been studied by spectrophotometry and atomic absorption analysis at Со2+ and Cd2+ ions extraction from the water solutions in the static conditions.
 • Item
  Синтез та іммобілізаційна активність гідрогелевих суспензій на основі полівінілпіролідону
  (2007) Скорохода, В.; Семенюк, Наталія; Лукань, Г.; Суберляк, О.
  Досліджено особливості синтезу ПВП-метакрилатних суспензій у присутності йонів металів змінного ступеня окиснення. Встановлено вплив природи стабілізатора, полярності реакційної композиції на закономірності синтезу, дисперсійні та сорбційні характеристики полімерних суспензій.
 • Item
  Вплив фізико-хімічних ефектів матричної полімеризації полінвінілпіролідон-(мет)акрилатних композицій на дифузійно-транспортні характеристики гідрогелевих мембран
  (2007) Суберляк, О.; Скорохода, В.; Мельник, Ю.
  Виявлено ефективні шляхи направленого формування структури і регулювання властивостей високогідрофільних гідрогелевих мембран на основі кополімерів полівінілпіролідону з (мет)акри- ловими естерами гліколів.
 • Item
  Іммобілізація хітозану на поверхні трекових поліетилентерефталатних мембран
  (2007) Мурланова, Тетяна; Вакулюк, Поліна; Бурбан, Анатолій
  Розроблено методику іммобілізації хітозану на поверхні трекових поліетилентерефталатних мембран із попереднім гідролізом їхньої поверхні у водному розчині гідроксиду натрію з наступною обробкою мембран хітозаном. Отримані мембрани мають стабільні у часі бактерицидні властивості.
 • Item
  Формування мембран із флуорвмісних полімерів
  (2007) Горобець, Андрій; Бутенко, К.; Вакулюк, Поліна; Бурбан, Анатолій
  Розроблено метод формування мембран із флуорвмісних полімерів із розчину в диметил- формаміді та ацетоні методом інверсії фаз. Показано, що розділювальні характеристики сформованих мембран залежать від концентрації розчину полімеру та пороутворювача (глі- церин, полівінілпіролідон), тривалості витримки формувального розчину на повітрі. Вста- новлено, що зменшення концентрації полівініліденфлуориду (ПВДФ) у формувальному розчині призводить до утворення високопродуктивних мікрофільтраційних мембран, натомість високі концентрації ПВДФ у формувальних розчинах обумовлюють утворення дрібнопористих ультра- фільтраційних мембран. Досліджено вплив умов формування мембран на водопроникність та селективність отриманих мембран за нейоногенними речовинами (ПЕГ).
 • Item
  Визначення основних характеристик модифікованих ультрафільтраційних полісульфонових мембран методом математичного моделювання
  (2007) Лаврик, Володимир; Босак, Володимир; Вакулюк, Поліна; Бурбан, Анатолій
  Розроблено ефективні математичні моделі для вивчення і прогнозування продуктивності та забруднення ультрафільтраційних мембран, зокрема процесів забруднення при абсорбції білків. Описана методика математичного моделювання процесів забруднення ультрафільт- раційних мембран може бути застосована не тільки при фільтрації білків, а й при фільтрації інших розчинених речовин як синтетичного, так і природного походження.
 • Item
  Дослідження іммобілізації a-амілази на целюлозних ультрафільтраційних мембранах
  (2007) Коновалова, Вікторія; Гузикевич, К.; Олійнічук, С.; Бурбан, Анатолій
  Досліджено іммобілізацію α-амілази на ультрафільтраційних целюлозних мембранах. Іммобілізацію проводили на окиснених целюлозних мембранах шляхом взаємодії аміногруп ферменту з альдегідними групами мембрани. Показано, що кількість прищепленого до мембрани білка залежить від концентрації модифікуючого розчину та розміру пор мембрани. Найкращими біокаталітичними функціями характеризуються мембрани, модифіковані розчином ферменту з концентрацією 1 мг/мл та Cut off 30000. Досліджено стабільність іммобілізованої а-амілази та встановлено параметри регенерації білка на поверхні модифікованих мембран.
 • Item
  Модифікування мембран олігосилсесквіоксанвмісними поверхнево-активними сполуками
  (2007) Гуменна, М.; Шевчук, О.; Вакулюк, Поліна; Вортман, Марина; Клименко, Н. С.; Бурбан, Анатолій; Шевченко, Валерій
  Проведено дослідження поверхнево-активних властивостей олігомерних силсесквіоксанів, що містять в органічному обрамленні неорганічного ядра карбоксильні, сульфокислотні та уре- танові групи. Цими сполуками модифіковано поверхню трекових поліетилентерефталатних мембран і визначено деякі характеристики отриманих негативно заряджених мембран.