Вип. 38. Літературознавчі студії

Permanent URI for this collection

Browse

Recent Submissions

Now showing 1 - 14 of 14
 • Item
  "Вірші на жалосний погреб гетьмана Сагайдачного" о. Касіяна Саковича та проблема витоків "козацького бароко"
  (2010) Ісіченко, Ігор
  Панегірик-некролог ректора Київської братської школи о. Касіяна Саковича на похорон гетьмана Петра Конашевича-Сагайдачного, виданий 1622 р., є першим свідченням інтеґрування козацької субкультури до культурного контексту "сарматського бароко". Цей твір відкриває історію становлення "козацького бароко".
 • Item
  До питання про хронологію авангарду в європейській літературі нового часу
  (2010) Шалагінов, Борис
  У статті розкриваються риси типологічної близькості між естетичними настановами раннього німецького романтизму і європейським літературним авангардом новітнього часу. З погляду авангардності характеризується естетика Ф. Шлегеля, творчість Л. Тіка.
 • Item
  Інтертекстуальне тло вірша Павла Тичини "І Бєлий, і Блок, і Єсєнін, і Клюєв..."
  (2010) Кісельова, Людмила; Пашко, Оксана
  Стаття є спробою аналізу відомого вірша Павла Тичини як авторського діалогу із самим собою та культурним контекстом. Стисло окреслено історію цього вірша та його рецептивні стратегії; реконструйовано автоверифіковані інтертекстуальні зв’язки; визначено поле взаємодії тексту, контексту й метатексту.
 • Item
  У річковому намулі сторіч: тексти, контексти, інтертексти збірки новел Маріанни Кіяновської "Стежка вздовж ріки"
  (2010) Барабаш, Мар’яна
  Опираючись на дослідження Соломії Павличко в аспекті феміністичної критики, автор статті аналізує особливості жіночої психології та автобіографізму в контекстуальному та інтертекстуальному просторі збірки новел львівської поетки Маріанни Кіяновської "Стежка вздовж ріки".
 • Item
  Розуміння і саморозуміння у романі Агатангела Кримського "Андрій Лаговський"
  (2010) Гірняк, Мар’яна
  У статті зосереджено увагу на різних аспектах філософської проблеми розуміння і саморозуміння, порушеної в романі Агатангела Кримського "Андрій Лаговський". Автор статті простежує, як комунікативні непорозуміння між персонажами, зрештою, приводять їх до усвідомлення ролі Іншого в процесі розуміння світу і самих себе, а також намагається довести, що діалог з Іншим і собою стає центральною проблемою не лише для персонажів роману, а й для його автора.
 • Item
  Ефективність концепту діалогічності в сучасному українському літературознавстві
  (2010) Луцак, Світлана
  Статтю присвячено обґрунтуванню перспектив рецептивно-комунікативної методології в сучасному українському літературознавстві. З огляду на міждисциплінарний характер цього підходу, домінантною моделлю його проектування обрано концепт діалогічності. На основі перегляду проблеми діалогічності в комунікативному аспекті окреслено істотні вектори літературознавчих сфер, пов’язаних із концептом комунікації, а також вказано на можливі "шляхи" перетворення новітніх глобалізаційних ризиків у важливі напрямки контекстуальних і міждисциплінарних студій.
 • Item
  Концепт лабіринту як сакрального локусу (на прикладі новелістики Х. Л. Борхеса, романів У. Еко "Ім'я Рози" та К. Мост "Лабіринт")
  (2010) Набитович, Ігор
  Художня проза ХХ-ХХІ ст. демонструє цілий спектр представлення концепту лабіринту як сакрального простору, який охороняє певну таємницю, формує особливий сакрохронотоп художнього твору й дає можливість міто-ритуальної мандрівки у діяхронічному та синхронному вимірі, їх перетинах, взаємовпливах та взаємодоповненнях. Усі ці сакрохронотопні характеристики декларуються у новелах Хорхе Люїса Борхеса й романах Умберто Еко "Ім’я рози" та Кейт Мосс "Лабіринт".
 • Item
  Homo Ludens і літературоцид у психоаналітичних вимірах української прози першої третини XX ст.
  (2010) Печарський, Андрій
  Статтю присвячено проблемі літературоциду у психоаналітичних вимірах української прози першої третини ХХ ст. (Г. Хоткевич, М. Могилянський, Б. Антоненко-Давидович, Гео Шкурупій, Віктор Домонтович, В. Підмогильний та ін.). Методологічний інструментарій охоплює здобутки психоаналітичних підходів, зокрема інтерпретації З. Фройда, К.-Г. Юнга, К. Меннінгера, А. Адлера, В. Франкла та ін.
 • Item
  Позитивний герой як художня формула тоталітарної антропології
  (2010) Хархун, Валентина
  У статті досліджується основна репрезентативна формула тоталітарної антропології, оприявлена в концепті позитивного героя. Зокрема, з’ясовано совєтське й совєтологічне прочитання генези цього концепту, виявлено його типологічні особливості. Основна увага приділена аналізу трьох сюжетів у конструюванні моделі позитивного героя: його "ідеолектику", "теорію" й поетику.
 • Item
  Античні традиції жанру в байках Г. Сковороди
  (2010) Шевчук, Тетяна
  Байкарська спадщина Г. Сковороди розглянута як єдине ціле з тисячолітньою античною традицією. Виявляється національна своєрідність художнього доробку філософа-байкаря шляхом генологічного аналізу на структурному, тематологічному і лексикографічному рівнях.
 • Item
  Польська "кресова" жінка. Постколоніальний контекст
  (2010) Ґлінянович, Катажина
  У статті досліджується еволюція образу польської "кресової" жінки в українській літературі. На думку авторки, це дає можливість застосовувати постколоніальну дослідницьку перспективу щодо виявлення змін у польсько-українських культурних відносинах. Виявлення цих змін має особливе значення і сенс, коли його контекстом стає деконструкція образу польських Кресів. Саме тоді порівняння різного бачення багатокультурного простору стає елементом "нового наративу" у польських і українських літературних дослідженнях.
 • Item
  Джерела комічного у драматургії Івана Франка (рецептивний аспект)
  (2010) Данько, Оксана
  Статтю присвячено рецептивному аналізу комедіографії Івана Франка. Виокремлено і проаналізовано деякі комічні епізоди та наведено декілька можливих інтерпретацій кожного з них. Порушено питання доцільності використання сатири у комедії і відмінності категорії смішного та комічного.
 • Item
  Синтез модерністських стильових ознак у прозі Миколи Вінграновського
  (2010) Трефяк, Наталія
  У статті розглядається синтез естетичних засад модернізму у художньому світі прози Миколи Вінграновського. Увага насамперед акцентується на таких стильових течіях, як імпресіонізм, сюрреалізм та неоромантизм, оскільки вони диференціюються у творчості письменника. З’ясовується також формування модерністської поетики. У такий спосіб аналізується відповідна техніка представлення художньої дійсності, мистецькі засоби та прийоми, характерні для літератури модернізму. Усі зазначені аспекти трактуються з погляду конструювання цілісної стильової манери прозаїка.
 • Item
  Мотиви дороги (рух і процесуальність) у поезії Сергія Жадана (на матеріалі збірки "Цитатник") / патологічна потреба дороги у поезії Сергія Жадана (на матеріалі збірки "Цитатник")
  (2010) Коваленко, Олена
  У статті ретельно проаналізовано ключові, на думку дослідниці, мотиви дороги (руху й процесуальності) в поезіях Сергія Жадана. Доведено, що для ліричного суб’єкта С. Жадана навіть нецілеспрямований рух визначає існування.