174: Соціологічні науки

Permanent URI for this collection

Browse

Recent Submissions

Now showing 1 - 13 of 13
 • Item
  Освітня нерівність за місцем проживання та типом освітнього закладу
  (2015) Мулявка, Вікторія; Оксамитна, Світлана
  У статті викладено результати дослідження впливу типу загальноосвітнього навчального закладу та місця проживання на середній бал зовнішнього незалежного оцінювання 2013 та 2014 років. Порівнюються результати випускників таких типів навчальних закладів, як загальноосвітня школа, гімназія, ліцей та спеціалізована школа, які розташовані в місті Києві, обласних центрах, інших містах, селищах міського типу та селах України. За результатами дослідження виявлено, що обидві незалежні змінні – тип школи і місце поселення – мають статистично значущий вплив на середній бал ЗНО. Вплив типу школи є більшим, аніж вплив місця проживання. Виявлено також структурні чинники освітньої нерівності на прикладі шкіл з найнижчими результатами ЗНО.
 • Item
  Як перетворити населення на спільноту? (Соціально-технологічні аспекти розвитку територіальної громади)
  (2015) Семигіна, Тетяна; Лиховид, Дмитро
  У статті розкрито концепції розвитку територіальної громади та проаналізовано різні моделі розвитку громади – як орієнтовані на місцеву владу або неурядові організації, так і такі, що розкривають внутрішній потенціал громади. Визначено соціальні технології, спрямовані на розвиток територіальної громади, що застосовуються в українській та зарубіжній практиці, а також умови їх впровадження.
 • Item
  Імміграційна політика інтеграції в Данії, Норвегії та Швеції: цілі, результати та тенденції
  (2015) Голота, Д.; Мальцева, Катерина
  У статті здійснено спробу систематизації та узагальнення результатів сучасних досліджень щодо функціонування скандинавського суспільства загального добробуту в контексті міграції. Проаналізовано зміни в концептуалізації поняття міграції і контекстуалізовано міграційні процеси в історичному розвитку Скандинавії по країнах, зосереджуючись на Швеції, Норвегії та Данії. Виділено основні проблемні зони в літературі з міграції, пояснено взаємовплив відповідних явищ (мобільність, добробут, політичний та мас-медійний дискурс про суспільні цінності, рівність, права людини та проблеми іммігрантів) у контексті міграції/інтеграції та висвітлено їхню значущість для розвитку загальної теорії міграції. Також запропоновано послідовний огляд того, як ці проблеми вирішуються (чи не вирішуються) в політиці чи відповідних інституційних практиках у різних країнах Скандинавії.
 • Item
  Соціальне підприємництво: основні ідеї та перспективи дослідження в соціології
  (2015) Куц, М.
  У статті розглянуто поняття "соціальне підприємництво" в процесі його становлення та розвитку в Сполучених Штатах Америки, Західній Європі й Україні та в порівнянні з поняттям підприємництва загалом. Порівняльний підхід важливий з огляду на існування дискурсу щодо особливостей соціальних підприємців як агентів змін у соціальній сфері серед практиків впровадження цього феномену. Саме соціологічне дослідження може стати інструментальним у вивченні мотивацій підприємців, які гіпотетично можуть бути залежними від інституційних чинників.
 • Item
  Health disparities research: a perspective on cultural consonance
  (2015) Мальцева, Катерина
  This paper is intended to cast into sharper relief the range of issues connected to cultural consonance model and the causal forces involved in it. First I examine the reasoning about the properties of culture as a type of chronic stressor implicit in cultural consonance theory. Then I provide a selective review of literature on sociocultural factors in health focusing on the social stress model, and offer a range of criticisms to the current formulation of the cultural consonance model reflecting on its potential to explain the observed inter-informant differences in mental health attributable to one’s incongruence with a cultural standard.
 • Item
  Пацієнт, споживач чи клієнт? Як називати тих, хто по цей бік лікарні?
  (2015) Кутузова, Д.; Степурко, Тетяна; Ковтонюк, Павло
  У статті розглянуто процес трансформації поняття «пацієнт» з розвитком систем охорони здоров’я: від пасивного хворого до більш активного актора медичної галузі, або споживача. Останній має права та поділяє відповідальність за свій стан здоров’я, здійснює пошук інформації, оцінює переваги і недоліки медичних послуг, приймає рішення та оцінює спожиту послугу. Результати цього розвідувального дослідження свідчать про рідкісні випадки усвідомленого розмежування "пацієнта", "споживача" медичної послуги та "клієнта", враховуючи брак суттєвих змін у системі охорони здоров’я України. Проте для досліджень доступності, якості та ефективності послуг охорони здоров’я розуміння відмінностей між цими групами ідентичностей є вкрай важливе.
 • Item
  Забезпечення ґендерної рівності в Україні: обізнаність із законодавством і досвід дискримінації
  (2015) Марценюк, Тамара; Костюченко, Тетяна; Волосевич, Інна
  У статті викладено результати всеукраїнського опитування про знання ґендерного антидискримінаційного законодавства в розрізі соціально-демографічних ознак, а саме: за статтю, віком, рівнем освіти, регіоном проживання, типом населеного пункту. Здійснено огляд міжнародного і національного законодавства стосовно забезпечення ґендерної рівності та попередження насильства в сім’ї і торгівлі людьми. Проаналізовано досвід та обізнаність про випадки ґендерного насильства.
 • Item
  Релігійні зміни у Східній Європі наприкінці ХХ століття крізь призму теорій секуляризації та релігійної економіки
  (2015) Бовгиря, І.
  У статті здійснено огляд причин та характеру змін у релігійних інститутах суспільств Східної Європи, що відбулися наприкінці ХХ ст. На оcнові інтеграції евристичного потенціалу теорій секуляризації та релігійної економіки запропоновано концептуальні засади комплексного аналізу трансформацій релігійних інститутів, зокрема типізацію сценаріїв змін, що відбулися та продовжують розгортатися у відповідних суспільствах.
 • Item
  Концепт музики в соціологічній теорії ХХ століття
  (2015) Басова, А.
  У статті розглянуто основні підходи до концепту музики як об’єкта наукового теоретизування в соціологічній теорії ХХ століття. Окреслено два протилежних погляди на музику як соціальне явище – як продукт і ілюстрацію чинного соціального порядку та як результат індивідуальних практик. Проаналізовано особливості, переваги й недоліки обох підходів крізь призму досліджень провідних представників напрямів, як-от Теодор Адорно та Тіа де Нора.
 • Item
  Методологічні особливості досліджень зв’язку між соціальною позицією людини та музичними вподобаннями
  (2015) Домащенко, М.
  У статті розглянуто основні особливості методології досліджень зв’язку між соціальною позицією та музичними вподобаннями людей та виявлено їх релевантність з погляду досягнення різних дослідницьких цілей.
 • Item
  Багатовимірний аналіз ставлення до конфліктних суспільних тем
  (2015) Виноградов, Олександр; Куделя, М.
  У статті за допомогою множинного аналізу відповідності і факторного аналізу досліджено ставлення респондентів до тем, які входять у поточне дискусійне поле в Україні. На основі підходу Ж.-П. Пажеса вдалося виділити ті самі осі, які дослідник запропонував для розуміння суспільної думки у Франції: "стабільність – рух" і "драматизація – компроміс". Квантифікація змінних у форматі шкали Лікерта ставить під питання її порядковий характер, що може призводити до проблем з використанням факторного аналізу для вивчення суспільної думки.
 • Item
  Робота під час навчання: основні характеристики та вплив на подальший статус на ринку праці
  (2015) Малиш, Л.
  У статті розглянуто основні характеристики роботи під час навчання та її вплив на подальший статус української молоді на ринку праці. Основні висновки дослідження базуються на даних опитування "Перехід від освіти до роботи", проведеного КМІСом у 2007 р. на замовлення Європейської освітньої фундації.
 • Item
  Інституційні механізми відтворення соціальної нерівності в суспільстві
  (2015) Кривошеєва, О.
  У статті розглянуто питання відтворення соціальної нерівності в сучасному суспільстві. Здійснено аналіз основних соціальних інститутів, котрі у своїй взаємодії впливають на глибину, структуру та динаміку соціальної нерівності в суспільстві.