019: Філософія та релігієзнавство

Permanent URI for this collection

Browse

Recent Submissions

Now showing 1 - 15 of 15
 • Item
  Київська духовно-академічна традиція XIX - початку XX ст. в історії вітчизняного біблієзнавства
  (Видавничий дім "Києво-Могилянська академія", 2001) Головащенко, Сергій
  Біблієзнавчі дослідження у Київській духовній академії XIX — початку XX ст. пропонуються для розгляду як важливий аспект реконструкції традиції вітчизняної біблеїстики.
 • Item
  Ідея спасіння в християнстві та самореалізація в буддизмі : (порівняльна сотеріологія)
  (Видавничий дім "Києво-Могилянська академія", 2001) Костюков, О.
  Однією з основних характеристик сучасного світу є підвищене взаємопроникнення різних культур, світоглядних систем та релігій. Деякі з них досить тривалий час перебували в ізоляції, а деякі здавна вже відомі своєю месіанською спроможністю. Саме до останніх належить християнська та буддистська релігії, порівнянню кожної з яких щодо граничної мети (погляди на спасіння або самореалізацію, відношення до Бога, природи людини та Всесвіту) і присвячується ця стаття. Досить поширеною тезою серед сучасної буденної свідомості є та, що всі релігійні доктрини в цілому однакові. Східні традиції підтримують цей погляд, стверджуючи, що всі релігії різними шляхами спрямовані до однієї мети. Чи справедливе це ствердження односпрямованості духовних традицій, чи між ними є принципові розбіжності в їхній суті, від якої залежить і методика реалізації їхнього духовного ідеалу. На нашу думку, цією суттю є сотеріологічні погляди, іншими словами — вчення про спасіння.
 • Item
  Людина у релігійно-філософському вченні найдавніших упанішад
  (Видавничий дім "Києво-Могилянська академія", 2001) Луцишина, О.
  Статтю присвячено уявленням про людину у ранніх прозових упанішадах. Розглядаючи ототожнення людини з універсальною основою буття та тенденцію не виділяти людину серед інших видів сущого як головну лінію в її осмисленні, авторка аналізує спроби мислителів упанішад пояснити буттєву різноманітність та особливі риси людини.
 • Item
  Теоретичні і методичні проблеми історико-філософського знання у спадщині Сильвестра Гогоцького
  (Видавничий дім "Києво-Могилянська академія", 2001) Ткачук, Марина
  Стаття присвячена аналізові теоретичних і методологічних засад історико-філософської концепції C. C. Гогоцького, видатного представника київської академічної філософи XIX ст., з'ясуванню місця мислителя у становленні історії філософії як самостійної наукової дисципліни на теренах Російської імперії.
 • Item
  Проблема віри та розуму в київській духовно-академічній філософії (20-30-ті роки XIX століття)
  (Видавничий дім "Києво-Могилянська академія", 2001) Кирильчук, О.
  У статті аналізуються погляди професорів Київської духовної академії на центральну проблему духовно-академічного філософування — співвідношення віри та розуму у процесі світопізнання.
 • Item
  Образ Єрусалима в книжній культурі Київської Русі XI-першої половини XIII ст.
  (Видавничий дім "Києво-Могилянська академія", 2001) Завгородній, Ю.
  У запропонованій статті автор розглядає особливість просторово-часових уявлень книжної культури Київської Русі XI — першої половини XIII cm. Ha підставі аналізу давньоруських текстів робиться висновок про сприйняття Єрусалима книжниками Київської Русі як сакрального центру.
 • Item
  Рефлексія межі та категорія імперативу в філософській культурі Київської Русі
  (Видавничий дім "Києво-Могилянська академія", 2001) Киричок, О.
  Метою нарису є реконструкція ідеї та категорії імперативу в філософській культурі Київської Русі. На основі аналізу автентичних джерел відшукується альтернатива західноєвропейському розумінню імперативу як деонтологічної характеристики. Аналізуються рефлектування в рамках культури Київської Русі морального імперативу, як межі, границі, себто онтологічного відмежування двох протилежних метафізичних осередь добра та зла. Описується зв'язок розуміння імперативу в Київській Русі з уявленнями про сакралізовані межі в географічному просторі та часі.
 • Item
  Реальність пізнання : Моріц Шлік versus Іммануїл Кант
  (Видавничий дім "Києво-Могилянська академія", 2001) Маєвський, О.
  Реальність пізнання, що обіймає у собі весь комплекс філософських проблем логічної істинності і досвідної достовірності, зазнала значної трансформації від Нового часу до визначальної для сучасності епохи кризи філософських основ точних наук початку XX ст. Контроверза між віденським логічним емпіризмом початку XX ст. у версії професора Моріца Шліка та кантівською традицією трансцендентального обґрунтування пізнання виявляє, окрім традиційно очевидних суперечностей, доволі прогресивний, позитивістично забарвлений і тісний зв'язок наступництва.
 • Item
  Європа Сада, або Об'явлення від "божественного маркіза"
  (2001) Сватко, Юрій
  У статті розглядається світоглядна модель "після Бога", залишена у спадок XXI століттю Європою Нового часу в особі маркіза де Сада.
 • Item
  Ідея свободи у філософії Д. Локка
  (2001) Гусєв, Валентин
  Розглядається ідея свободи у філософії Д. Локка, її значення для політико-правової теорії філософа, де вона трактується як фундаментальне право особи, як основа правової системи, всього суспільного (громадського) життя. Аналізуються погляди Локка на свободу як властивість людської діяльності, на механізми реалізації волі і самовизначення людини.
 • Item
  Філософсько-релігійні переконання Бенджаміна Вічкоута : погляди на природу людського розуму
  (2001) Колесник, Артем
  The basic aim of the article proposed is to analyze the outlooks on the nature of man's reason in the works of the Cambridge movement''s founder Benjamin Wichcote. The investigation is done in the broad context of Anglo- Puritan theological controversy and the tradition widely known as the Christian humanism.
 • Item
  Переформулювання ансельмівського аргументу Джоном Дунсом Скоттом : історія та сучасний стан
  (2001) Піговська, І.
  У статті здійснено огляд бібліографії порушеного питання за останні шістдесят років. Не претендуючи на вичерпність огляду чи остаточну історичну коректність своїх узагальнень, автор пропонує періодизацію, де специфіка трактування проблеми в кожен окремий період ілюструє певний етап становлення скоттистичної історіографії як науки.
 • Item
  Особистість як культурно-історичний феномен
  (2001) Ларцев, В.
  In this article scrutinire ways and tendencies person develop in different circumstances cultural-history epochs.
 • Item
  Символічне : поле дослідження й аспекти аналізу
  (2001) Осипов, А. О.
  In the article the main characteristics of the symbolic are being analysed. On the basic of these characteristics the classification of the symbols is given, the main criterion of which is corporeality. The anthropological hermeneutic and anthropological aspects of the symbolic are being considered.
 • Item
  До проблеми історико-філософського впливу
  (2001) Тихолаз, Анатолій
  Статтю присвячено вивченню історичних, теоретичних та культурних передумов історико-філософського впливу.