Рефлексія межі та категорія імперативу в філософській культурі Київської Русі

Loading...
Thumbnail Image
Date
2001
Authors
Киричок, О.
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Видавничий дім "Києво-Могилянська академія"
Abstract
Метою нарису є реконструкція ідеї та категорії імперативу в філософській культурі Київської Русі. На основі аналізу автентичних джерел відшукується альтернатива західноєвропейському розумінню імперативу як деонтологічної характеристики. Аналізуються рефлектування в рамках культури Київської Русі морального імперативу, як межі, границі, себто онтологічного відмежування двох протилежних метафізичних осередь добра та зла. Описується зв'язок розуміння імперативу в Київській Русі з уявленнями про сакралізовані межі в географічному просторі та часі.
Description
The purpose of the sketch is reconstruction of idea and a category of imperative in philosophical culture of the Kievan Rus. On the basis of the analysis of origin the alternative to the West-European understanding of imperative as deontological characteristics is found. The reflecte in culture of the Kievan Rus of a moral imperative, as borders, that is ontologicai division two opposite metaphysical centers of goods and evil is analise. Connection of understanding of imperative in Kievan Rus with representations about sacral borders in geographical space and time is described.
Keywords
Київська Русь, філософська культура Київської Русі, рефлектування, моральний імператив, стаття
Citation
Киричок О. Б. Рефлексія межі та категорія імперативу в філософській культурі Київської Русі / О.Б. Киричок. - К. : Видавничий дім "КМ Академія", 2001. // Наукові записки НаУКМА. Т. 19: Філософія та релігієзнавство. - с. 54-59. - Стаття надрукована в Наукових записках НаУКМА, Т. 19: Філософія та релігієзнавство.