135: Соціологічні науки

Permanent URI for this collection

Browse

Recent Submissions

Now showing 1 - 10 of 10
 • Item
  Вживання алкоголю матір'ю як важливий фактор ризику раннього початку пиття підлітками
  (ВПЦ НаУКМА, 2012) Григорчук, Данило; Шкіряк-Нижник, Зореслава; Звінчук, Олександр; Числовська, Наталія; Антипкін, Юрій; Андрєєва, Тетяна; Якунчикова, Олена
  Метою дослідження є визначення зв'язків між вживанням алкоголю матір'ю у різні етапи її життя і вживанням алкоголю підлітком. Використано дані, отримані у лонгітюдному дослідженні когорти жінок та їхніх дітей з моменту настання вагітності. За допомогою багатофакторної регресії показано, що вживання алкоголю матір'ю до вагітності пов'язано з підвищеним ризиком раннього початку вживання алкоголю підлітком. У матерів, що вживали алкоголь під час перших трьох місяців вагітності, підлітки з більшою імовірністю дали стверджувальну відповідь про вживання алкоголю протягом останніх 30 днів. Однак найбільш вагомою детермінантою вживання алкоголю підлітком є пиття матері зараз.
 • Item
  Поведінка як можливий посередник зв'язку між соціальним статусом та станом здоров'я: (на прикладі ВІЛ-інфекції серед жінок комерційного сексу)
  (ВПЦ НаУКМА, 2012) Андрєєва, Тетяна
  Метою дослідження було оцінити, якою мірою поведінкові фактори пояснюють соціальну нерівність у стані здоров’я. Застосовано дані щодо жінок комерційного сексу, залучених у програму "Втручання силами рівних". Проведений аналіз емпіричного матеріалу засвідчив, що поведінкові фактори можуть пояснити принаймні половину відмінностей стану здоров’я за освітою.
 • Item
  ЛГБТ сім'ї в Україні: відтворення патріархату чи альтернатива владному дискурсу?
  (ВПЦ НаУКМА, 2012) Марценюк, Тамара
  У статті досліджено особливості гендерних (сімейних) ролей у приватних відносинах ЛГБТ (лесбійки, геї, бісексуали, трансгендери) пар, ставлення до інституту сім’ї та його певних складових (шлюб і батьківство). Охарактеризовано патріархальні та егалітарні аспекти гендерних ролей, суттєва складова яких – організація домашнього побуту, уявлення про власну сім’ю.
 • Item
  Актуальні проблеми, завдання і перспективи розвитку сучасної соціальної реклами
  (ВПЦ НаУКМА, 2012) Артикуца, Сергій
  На основі аналізу стану вивчення соціальної реклами у сучасних наукових дослідженнях автор визначає коло актуальних проблем, завдань і перспективних напрямів розвитку цього соціального інституту.
 • Item
  Соціальний капітал як чинник входження до студентської колегії НаУКМА
  (ВПЦ НаУКМА, 2012) Костюченко, Тетяна; Розискул, Максим
  Проаналізовано роль соціального капіталу команди, що перемогла на виборах до Студентської колегії НаУКМА. Виявлено, які типи зв'язків кожного з членів виборчого блоку допомогли перемогти; з'ясовано найважливіші характеристики, які відрізняють мережу блоку-переможця від конкурентів.
 • Item
  Соціальне включення як вимір розвитку суспільства: постановка проблеми
  (ВПЦ НаУКМА, 2012) Савельєв, Юрій
  У контексті проблем українського суспільства критикується сучасна неоліберальна інтерпретація розвитку як тріади "економічне зростання – добробут населення – задоволення життям", що є поширеною у теоретичному і політичному дискурсі. Зазначено деякі евристичні можливості й суперечності соціологічних теорій суспільного розвитку і суспільства модерну. Запропоновано розглядати соціальне включення як вимір модерну і суспільного розвитку, сформульовано вихідні питання для подальшого дослідження.
 • Item
  Мовна динаміка крізь призму імітаційного моделювання
  (ВПЦ НаУКМА, 2012) Венгріна, Ірина
  Зникнення мов через мовний зсув є поширеним явищем у сучасному глобалізованому світі. Важливим завданням, що стоїть перед соціальними науками, є розуміння цього процесу і тих факторів, які на нього впливають. Ця стаття розглядає можливості та переваги, що їх має відносно новий метод аналізу динаміки складних систем – імітаційне моделювання – порівняно з іншими методами дослідження факторів мовної динаміки.
 • Item
  Стратифікація населення України згідно з оцінками нерівності
  (ВПЦ НаУКМА, 2012) Домаранська, Анна
  У статті запропоновано методику конструювання стратифікованої класифікації. Емпіричною основою є первинна інформація, одержана в рамках виконання в Україні Міжнародної програми соціального дослідження. Спочатку відбираються змінні, які характеризують ситуацію нерівності в різних сферах соціального життя. За допомогою факторного аналізу перелік скорочують до десяти факторів. Використовуючи рівняння множинної регресії розраховують ознаку, що класифікує рес- пондентів. У результаті отримана класифікація складається з чотирьох типів уявлень про нерівність. І насамкінець, охарактеризовано соціально-демографічні профілі одержаних класів оцінок.
 • Item
  Класова належність чоловіків і жінок в українському суспільстві
  (ВПЦ НаУКМА, 2012) Оксамитна, Світлана; Чорногорська, Анастасія
  Статтю присвячено аналізу класової належності чоловіків, жінок і подружжів в українському суспільстві. Здійснено огляд теоретичних підходів до визначення класової належності чоловіків і жінок та можливостей застосування цих підходів. Наведено результати емпіричного аналізу класової належності українських чоловіків, жінок і подружжів за даними дослідження International Social Survey Project, 2009 рік, результати якого порівняно за даними дослідження «Ставлення до перетворень» за 1998 рік. Виявлено основні тенденції динаміки класової належності.
 • Item
  Взаємозв'язки між рівнями довіри українців до певних груп соціальних інституцій
  (ВПЦ НаУКМА, 2012) Малиш, Ліна
  Подано результати дослідження рівня довіри населення України до різних інституцій та посадовців, які ґрунтуються на даних репрезентативного загальноукраїнського опитування, проведеного у грудні 2011 року. Побудовано узагальнено показники довіри до різних груп соціальних інституцій та визначено їхні взаємозв’язки.