2019. Мовний простір слов'янського світу : тези доповідей V Всеукраїнської науково-практичної конференції студентів, аспірантів і молодих учених, 24 травня 2019 р.

Permanent URI for this collection

Збірник укладено за матеріалами V Всеукраїнської науково-практичної конференції студентів, аспірантів і молодих учених "Мовний простір слов’янського світу", присвяченої проблемам слов’янського, загального і зіставного мовознавства.

Browse

Recent Submissions

Now showing 1 - 16 of 16
 • Item
  ФСГ "Зовнішній вигляд" як компонент значеннєвого складника концепту людина у фразеології східностепових українських говірок
  (2019) Гарбера, Ірина
  У дослідженні описано фразеосемантичну групу "Зовнішній вигляд", що входить у фразеосемантичне поле "Людина", що є засобом комплексного опису значеннєвого складника концепту людина у фразеології східностепових українських говірок.
 • Item
  Стилістичні засоби увиразнення мови блогу
  (2019) Лобас, Марія
  У роботі проаналізовано функціональний стиль, що побутує у блогах, схарактеризовано на мовних засобах, які адресанти використовують для підвищення експресивності висловлювання, для візуалізації текстового матеріалу, задля забезпечення інтерактивності та створення гумористичного ефекту.
 • Item
  Народницькі підходи до формування лексики української мови на початку ХХ ст.
  (2019) Лось, Ольга
  Стаття присвячена розгляду процесів формування лексики української мови на початку ХХ ст. У перші десятиліття ХХ ст. погляди мовознавців на підходи до формування лексики української мови різнилися. Частина вчених вважала першочерговими і достатніми для подальшого розвитку ресурси народної мови. Реалізацією переважно народницього підходу у опрацюванні лексики став великий російсько-український словник за ред. Б. Грінченка.
 • Item
  Теоретичні засади і практика укладання словника комунікем
  (2019) Прилипко, Федір
  У статті обґрунтовано зміст поняття «комунікема» як мовно-культурного стереотипу (слова, словосполучення, фраземи, символу ситуації), пов’язаного з автоматичною вербалізацією в конкретних ситуаціях спілкування. Представлено теоретичні і практичні проблеми лексикографічного опису комунікем. Запропоновано модель фіксації таких одиниць комунікації у фразеологічних, граматичних словниках, розмовниках.
 • Item
  Географічна термінологія в топонімії Волині XVI - початку XVII століття
  (2019) Голотова, Ірина
  Статтю присвячено розгляду топонімії Волині XVI – початку XVII ст., у зв’язку з географічною термінологією. Визначено основні закономірності співвідношення географічних термінів із топонімами, досліджено специфіку функціювання географічної термінології в топонімії у зв’язку з особливостями місцевих топографічних реалій.
 • Item
  Гіперизми в західнополіських фольклорних текстах
  (2019) Грицевич, Юрій
  У статті на матеріалі текстів фольклору та даних діалектології детально прокоментовано гіперичні форми в говірках Західного Полісся. Проаналізовані з опорою на діалектографічні джерела західнополіські уснопоетичні тексти підтверджують гіпотезу про евристичну цінність фольклорних записів як матеріалу для вивчення особливостей народного мовлення.
 • Item
  Класифікація дієслів на -ся за ступенем абстрактності зворотності в українській мові
  (2019) Корн, Софія
  У статті запропоновано авторську класифікацію дієслів, що завершуються постфіксом –ся, в українській мові. Ця модель враховує формальні та семантичні характеристики дієслів. Кожна їхня категорія має чітко сформульовані особливості та виокремлюється за єдиним набором критеріїв.
 • Item
  Стилістичні особливості полемічної прози Івана Вишенського (на матеріалі "Порада како да ся очистит церков")
  (2019) Мудрак, Марина
  Розглянуто роль та специфіку стилістичних засобів у полемічній прозі Івана Вишенського. Подано яскравий ілюстративний матеріал для засвідчення виняткової уваги полеміста до форми у зв’язку зі смисловим навантаженням текстів.
 • Item
  Псевдоандроніми й ґендерно-нейтральні псевдоніми серед жіночої псевдонімії в Україні середини XIX – початку XX ст.
  (2019) Панфьорова, Марія
  У статті подається класифікація й аналіз псевдоандронімів і ґендерно-нейтральних псевдонімів, що належали жінкам в Україні середини XIX – початку XX ст. Продемонстрована формальна й функційна різниця між групами, на основі чого запропоновано переглянути тезу про частотність псевдоандронімів в означений період.
 • Item
  "Мова ворожнечі" як елемент культурного простору; використання "мови ворожнечі" у сучасних дослідженнях (на прикладі досліджень нацистської акції знищення Т-4)
  (2019) Білецька, Єлизавета
  Текст присвячений розгляду «мови ворожнечі» як важливого елементу впливу на соціально-культурний простір; розглядається використання риторики ворожнечі в українських дослідженнях нацистської акції знищення хронічно хворих пацієнтів Т-4. Розглядається також можливість змін у мові у зв’язку із поширенням нової концепції сприйняття ментальних розладів/особливостей.
 • Item
  Асоціативні експерименти: валідність і лінгвістична інформація
  (2019) Близнюк, Катерина
  Стаття присвячена експериментальним методам у лінгвістиці. Досліджено проблему застосування методу тестування словесних асоціацій або асоціативного експерименту в сучасних мовознавчих дослідженнях. Проаналізовано основні проблеми методу та запропоновано шляхи їхнього вирішення.
 • Item
  Лінгвістичний образ медіа-ресурсу "Ісландія"
  (2019) Габ, Євген
  Роботу присвячено лінгвістичному портретуванню усього медіа-ресурсу, методологічним засадам створення образу ЗМІ на основі мовних портретів його ведучих. Досліджено основні критерії до формування зазначених мовних паспортів, зв’язок металінгвістичних студій з мовною перцепцією особистості та впливом позалінгвальних факторів на перебіг процесу комунікації.
 • Item
  Контент-аналіз медіа-проекту Ukraїner
  (2019) Гоменюк, Ірина
  У дослідженні описано алгоритм контент-аналізу сучасного медіа-проекту (на матеріалі одного з тематичних розділів інформаційно-пізнавального інтернет-ресурсу Ukraїner), здійснено якісно-кількісну характеристику змісту кількох текстів із розділу «Освіта».
 • Item
  "Державна мова у системі координат "політика-економіка"
  (2019) Демчук, Ірина
  Роботу присвячено результатам реалізації державної мови як чинника політичної та економічної взаємодії. У роботі окреслено місце лінгвістичного капіталу у системі особистих і суспільних цінностей, зіставлено підходи до оцінки сили мови, практики мовного управління. Описано світовий досвід з підтримки функціонування державної мови в Інтернеті, досліджено використання української мови на популярних веб-сторінках, зокрема проаналізовано лінгвістичний портрет сайту електронної комерції.
 • Item
  Дискурс-аналіз сучасних спам-текстів
  (2019) Павленко, Анастасія
  У дослідженні подано класифікацію сучасних спам-текстів (рекламні тексти, рекламні тексти про незаконну продукцію, антирекламні тексти, «нігерійські листи», фішингові тексти), проаналізовано мовленнєві засоби впливу кожного з різновидів на користувача.
 • Item
  Вибір предиката як прийом впливу в новинних заголовках
  (2019) Чадюк, Марія
  У роботі проаналізовано важливість впливу через інформування та роль новинних заголовків у ньому. Детально розглянуто прийоми (вибір лексичної одиниці, граматичної форми), завдяки яким формують різну інтерпретацію тієї ж події, зокрема у контексті модальності висловлення, категорії діяча, пріоритетності пропозиції (залежно від обраного ступеню предиката).